ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ อินเกล้า  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์ถิรธัมม์ จังอินทร์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระปลัดวีระชนม์ มาลาไธสง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมหวัง บุญสา  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาธีรยุทธ จันทนะ  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาโกสินทร์ พาที  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาอุบล ดวงเนตร  วัดใหม่เทพนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวชิรพงษ์ มะพารัมย์  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวีระ หอมไกล  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหากฤตวิทย์ สนธิสุข  วัดฉัตรแก้วจงกลนี  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระนัธทวัฒน์ ทองคำ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระสุริยา ชิตชลธาร  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระสวน รักมี  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระครูสังฆรักษ์วีระ ฝาวรรธนะ  วัดบางเลนเจริญ  นนทบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระสมภพ เขียวดำ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระยิ้ม นวลศรี  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระศุภกาญจน์ รุ่งเรือง  วัดตระพัง  ปทุมธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูปลัดอุดร นามวิชัย  วัดมาบโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระใบฎีกาวินัย มีมาก  วัดใหม่ปากบาง  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระเอก เฉยประทุม  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระสนชัย หามนตรี  วัดผดุงธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระอักษร นิคะแสน  วัดหนองจิก  สระบุรี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระศราวุธ วงษ์กาวิน  วัดสีตลาราม  ตาก 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระอรรถพล มาชัย  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูปลัดธงชัย น่วมบุญลือ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาเนติวุฒิ เคารพปรัชญา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระสมชาติ ศิริปรีชารักษ์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระอธิการวิชัย เศรษฐบุตร  วัดแม่สะลาบ  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระมานิจ จองต๊ะ  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระบุริมศีล คำวงศ์ศา  วัดอรัญญวาส  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระณัฐวุฒิ แตะยา  วัดป่าเจริญธรรม  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระทองคำ สิงห์คำ  วัดสันคือ  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระวีระพันธ์ มหาวงค์  วัดเชียงแสน  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระวิชัย อุตเจริญ  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูประภัศร์รัตโนภาส  วัดทาดอยแก้ว  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระอธิการธีรชัย คารินทา  วัดทาทุ่งยาว  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระอธิการวัยวุฒิ จันทร์วรรณ  วัดป่าตึง  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระอธิการถาวร จี้มูล  วัดต้นโชค  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสุกิจ อินต๊ะประเสริฐ  วัดทาศรีป้าน  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระวิชา ไชยยอง  วัดป่าตาล  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระศรี บัวเขียว  วัดทุ่งโป่ง  ลำพูน 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูโอภาสบุญโญปถัมภ์  วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์  อุดรธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูสังฆรักษ์อุ่น พรหมพิทักษ์  วัดโพธิวราราม  อุดรธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระอธิการสว่าง วรรณไสย  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระพงษ์พิพัฒน์ พงศ์พิชญาภา  วัดพาราณสี  อุดรธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระอธิการไพบูลย์ ธรรมวงษ์  วัดป่าธรรมชาติ  หนองคาย 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระสุภาพ แสนอุบล  วัดดอนแดงอุทิศ  สกลนคร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระสำลี เรียงภูเขียว  วัดเลียบ  ขอนแก่น 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระวัชรพล วรรคไธสงค์  วัดเลียบ  ขอนแก่น 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูประดิษฐ์ธรรมาภิบาล  วัดหอไตรปิฏการาม  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระครูสุชัยมงคลกิจ  วัดชัยมงคล  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูอัมพวันธรรมาภิรม  วัดอัมพวันบ้านชาด  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูญาณประสิทธิ์  วัดบ้านหนองแสง  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูอุบลสุกกาธิคุณ  วัดบุณฑริกาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูสิริโพธิชัย  วัดโพธิ์ศรีหัวแฮด  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูรัตนศีลสังวร  วัดบ่อแก้ว  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระปลัดโกเมน ชลาศรี  วัดกัลยาณบริหาร  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหาบัวพันธ์ ประสังคะโท  วัดใต้โพธิ์ค้ำ  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระอุ้ย นิลพัฒน์  วัดอัมพวันแกน้อย  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระศุภชัย กระดม  วัดสวนป่าสมเด็จวนาราม  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระวิมล โถแก้วเขียว  วัดหอไตรปิฏการาม  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระนานไชย พิมพ์เภา  วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระยุทธนา พรตรัยมาศ  วัดสะอาดนาทม  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระรุ่งโรจน์ วังพิกุล  วัดดอนสนวน  กาฬสินธุ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระมหาจรูญ ขาวผ่อง  วัดทุ่งสามัคคี  ร้อยเอ็ด 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระนฤชิต สีละสังวร  วัดป่าบ้านหัวขัว  อุบลราชธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูประภัสรธรรม  วัดปลาปึ่ง  ยโสธร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระชัยชาญ นาโสก  วัดโพธิ์ศรีแก้ว  มุกดาหาร 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระพรสวรรณ์ นามมะโคตร  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระสมพันธ์ จิตตะมาภัย  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระชวน สงสระน้อย  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระพฤหัส น้องดี  วัดเขาป่าแก้ว  สระแก้ว 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระมหารุ่งธรรม อินทร์ผา  วัดพระงาม  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระวินัย คำกองแก้ว  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระเสถียร ทับทรวง  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระพูลศักดิ์ ลาภศิริ  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระวิเชษฐ์ พวงมาลัย  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระชวลิต ชัยเดช  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระวิทยา ทองเย็น  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระเอกรัตน์ ทองดอนน้อย  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุชาติ อดทน  วัดสระพัง  นครปฐม 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระวิชัย โชคธนวัฒน์  วัดกุยบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระปลัดสมชาย บัวนาค  วัดคงคาราม  สุราษฎร์ธานี 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระสมุห์อรัญ ดำแม็ง  วัดโหล๊ะจังกระ  พัทลุง 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระใบฎีกาสัญญา ละมูล  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระวัชรา แก้วกาสอน  วัดอุไดพัฒนาวาส  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูสังฆรักษ์เคล้า จันทร์คง  วัดนิคมประชาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวินัยธรสิทธิโชค ชัยสงคราม  วัดดุลยาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระสมุห์สมคิด ศรีเทียบ  วัดชนาธิปเฉลิม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระใบฎีกาอาทิตย์ โพธิ์เผือก  วัดชนาธิปเฉลิม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระสมบัติ ซอสกุล  วัดชนาธิปเฉลิม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระอธิการเดชา รัตนมนตรี  วัดปัณณรสาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระล้อม ธรรมขุนนุ้ย  วัดอุไดเจริญ  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระแสวง โพธิกามนต์  วัดอุไดเจริญ  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระนุชา บุรีศรี  วัดท่าจีนพัฒนาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระชัยวัฒน์ สุวรรณมณี  วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระวิระนัย ช่วยรักษา  วัดสตูลสันตยาราม  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระสิทธิพงค์ บัวเพ็ชร  วัดมงคลมิ่งเมือง  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระสมศักดิ์ ชัยมณี  วัดมงคลมิ่งเมือง  สตูล 
1-7-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 194 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2