ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาอภิสิทธิ์ จอดนอก  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระณรงค์ คนขำ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระวัฒนา วะชุม  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระสมใจ ประทุมทอง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระโสฬส ศิริอังคณา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระภาวัต ญาณ์รัตน์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระอดุลย์ เลิศทองคำ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระครูสมุห์พัฒน์โอทอง แก้วเล็ก  วัดป่าสัก  สระบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
พระมหาสุทัศน์ เชียนจันทึก  วัดสมุหประดิษฐาราม  สระบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
10 
พระมหากมล ศรีจันทรามาศ  วัดศรีบุรีรตนาราม  สระบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
11 
พระครูสังฆรักษ์อดิเรก นิลเกษร  วัดท่าโขลง  ลพบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
12 
พระสีไว วิรุญหุย  วัดจงโก  ลพบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
13 
พระบุญเลิศ วุฒิเขต  วัดจินดามณี  สิงห์บุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
14 
พระครูโกวิทพัชรสาสน์  วัดลำป่าสักมูล  เพชรบูรณ์ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
15 
พระสุพจน์ ลำใย  วัดช้างเผือก  เพชรบูรณ์ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
16 
พระถนอม ผึ้งต้น  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
17 
พระยนต์ พูลเพิ่ม  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
18 
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์  วัดชัยมงคล  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
19 
พระอดิศักดิ์ แปงศรี  วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
20 
พระผาย ทวีจันทร์  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
21 
พระสัจจะสิทธิ์ นิโรคะ  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
22 
พระครูประยุตธรรมโชติ  วัดศิริราษฎร์อุปถัมภ์  หนองบัวลำภู 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
23 
พระมหาดาวสยาม กล้าลอด  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
24 
พระมหารังสรรค์ แสงสีสม  วัดโพธิ์โนนทัน  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
25 
พระกฤษณะ กล่อมกำเนิด  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
26 
พระพิเชษฐ์ วงค์วนา  วัดราษฎร์สังคม  มหาสารคาม 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
27 
พระเอกสิทธิ์ แคนเสาร์  วัดราชพฤกษาวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
28 
พระครูอุดมธรรมวัตร  วัดโนนดู่  อำนาจเจริญ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
29 
พระครูวรนายกธรรมาวุธ  วัดพระนารายณ์มหาราช  นครราชสีมา 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
30 
พระภควา แก้วรัตนเสน  วัดป่าภาวนาราม  นครราชสีมา 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
31 
พระบุญเรียบ เทศธรรม  วัดกระดึงทอง  บุรีรัมย์ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
32 
พระศรเพชร ใยดี  วัดศรีลาวรรณ  สุรินทร์ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
33 
พระฉลวย ลาดรัมย์  วัดเพชรบุรี  สุรินทร์ 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
34 
พระครูอุปถัมภ์ธรรมรัตน์  วัดชากมะกรูด  ระยอง 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
35 
พระปลัดสมเกียรติ ใจบุญ  วัดบ้านนา  ระยอง 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
36 
พระครูสมุห์คำนวณ แข่งขัน  วัดแก้วเจริญ  สมุทรสงคราม 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
37 
พระวินัย ขมสวัสดิ์  วัดแก้วเจริญ  สมุทรสงคราม 
1-7-57 
ผ่าน 
อินเดียฯ  
38 
พระมหาพีระพล อ่อนลำเนาว์  วัดพระพิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
39 
พระมหาบุญตา สุหา  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
40 
พระภาวัฒน์ อุสันโน  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
41 
พระธนพิบูลย์ นันทโพธิเดช  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
42 
พระภาคภูมิ กูลจีรัง  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
43 
พระอนุชาติ ลาสนธิ  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
44 
พระอเนก ราชอุดร  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
45 
พระจันถัน สิงห์นารายณ์  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
46 
พระสันติชัย ปัญญาประชุม  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
1-7-57 
ผ่าน 
จีน  
47 
พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ พงษ์เจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
48 
พระบุญธรรม ชุ่มเย็น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
49 
พระนรินทร์ คำเรือง  วัดพระเจ้าเม็งราย  เชียงใหม่ 
1-7-57 
ผ่าน 
ญี่ปุ่น  
50 
พระศรีธรรมโสภณ  วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-7-57 
ผ่าน 
พม่า  
51 
พระเมธีสุตาภรณ์  วัดคีรีวันต์  นครราชสีมา 
1-7-57 
ผ่าน 
พม่า  
52 
พระมหาสุพร ปวงกลาง  วัดพายัพ  นครราชสีมา 
1-7-57 
ผ่าน 
พม่า  
53 
พระมหาถาวร ภูษา  วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา 
1-7-57 
ผ่าน 
พม่า  
54 
พระนเรศ ฐิติธรรมเม  วัดป่าตะครองใต้  บุรีรัมย์ 
1-7-57 
ผ่าน 
พม่า  
55 
พระอนวัช บุญประสาทสุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
ฟิลิปปินส์  
56 
พระวิภาคย์ สนธยานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
ฟิลิปปินส์  
57 
พระพงษ์ศิริ ไขว้เครือ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
ฟิลิปปินส์  
58 
พระมหาเดชา กาสุยะ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
เวียดนาม  
59 
พระธนากร ประสาวะโท  วัดป่าวรสรวงสันติ  หนองบัวลำภู 
1-7-57 
ผ่าน 
เวียดนาม  
60 
พระคมสัน แก้วมณี  วัดภูดิน  มหาสารคาม 
1-7-57 
ผ่าน 
เวียดนาม  
61 
พระครูประภัทรสุตธรรม  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
62 
พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
63 
พระมหาสมปรีดา บุญเสริม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
64 
พระมหาประสงค์ ปูไฝ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
65 
พระนพรัตน์ อนุรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
66 
พระอำนาจ ถาวรเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
67 
พระธีรภัทร์ สะสินิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
68 
พระเอกรินทร์ บรรจงลิขิต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
69 
พระวรินทร์ หอมสิน  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
70 
พระกานต์ บรรเทิง  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
71 
พระประสิทธิ์ ศิริการ  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
72 
พระทวีศักดิ์ สำเนียง  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
73 
พระสมปอง โพธิสาร  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
74 
พระปวีณ นุศาสตร์เลิศ  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
75 
พระอุดม การรัมย์  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
76 
พระสมชาย พิทักษ์บุตร  วัดป่าทุ่งพญาหาญ  ปราจีนบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
77 
พระก้องภพ เทพกุญชร  วัดถ้ำเขาวง  นครราชสีมา 
1-7-57 
ผ่าน 
ฮ่องกง  
78 
พระนิพัทธ์ ชื่นครุธ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
79 
พระธีระ ชาติกระพันธุ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
80 
พระภาวนากิจวิมล  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
81 
พระปลัดสมนึก แช่มเดช  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
82 
พระสมุห์มงคลเวทย์ เพิ่มพูล  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
83 
พระชาญชัย วงศ์หลี  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
84 
พระเอกชัย วิทยวราวัฒน์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
85 
พระไตรรัตน์ นุ่มเจริญ  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
86 
พระดิเรก หลวงอินทร์  วัดจันทาราม  อุทัยธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
87 
พระณัฐวุฒิ จันทร์หอม  วัดชุมแสง  ชัยภูมิ 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
88 
พระวัชระ โพธิสมบัติ  วัดชุมแสง  ชัยภูมิ 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
89 
พระเบญจมินทร์ แซ่เตีย  วัดบางปลากด  นครนายก 
1-7-57 
ผ่าน 
เยอรมนี  
90 
พระมหากุศล เสนาะพงษ์  วัดเกียรติประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
91 
พระเก่งกาจ เลื่องลือ  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
92 
พระโกศล แก้วสุทธิ์  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
93 
พระเฉลย สารัง  วัดจันทร์ใน  กรุงเทพมหานคร 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
94 
พระภานุวัชร์ วงศ์ประเทศ  วัดแคใน  นนทบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
95 
พระมหาคำสาย วงษ์จิตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
96 
พระณัฏฐวัฒน์ วัฒนจึงโรจน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
97 
พระสุรเชษฐ์ สายแก้ว  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
98 
พระไพศาล สง่าชาติ  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
1-7-57 
ผ่าน 
สหรัฐอเมริกา  
99 
พระปัญญา สีสัน  วัดญาณสังวราราม  ชลบุรี 
1-7-57 
ผ่าน 
สวีเดน  
100 
พระธีรวุฒิ ก้านเกตุ  วัดป่าพรหมวิหาร  พิจิตร 
1-7-57 
ผ่าน 
สวิตเซอร์แลนด์  
รวมทั้งหมด : 185 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2