ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโฆสิตธรรมสุนทร   วัดทองเนียม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาฐานันดร มือแป  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิเชียร สิงห์คิบุตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวสันต์ พลเสน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิรัตน์ ใจเที่ยง  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอลงกรณ์ บัวนา  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธัญพิสิษฐ์ คืนดี  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพงศธร คลังสอน  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุรพล เรืองกลั่น  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสมนึก พุทธิเสน  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระไพโรจน์ สุทธิ  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระฉายกษิณ ศิริสุข  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระนิรัน จันทร์ขจร  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระกริชชัย นภามาศ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระชนธัญ เชี่ยวการ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระทนงศักดิ์ งามเอกเอี่ยม  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระวิชญะ เอี่ยมเสริมศรี  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระณรงค์รัชช์ บุณยรังคะ  วัดแก้วแจ่มฟ้า  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระญาณวุฒิ หรั่งแสง  วัดบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสมศักดิ์ หรุ่นรุ่งเรือง  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระชัยเจริญ ภักดีพันดอน  วัดเทพนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสวด จันทร์น้อย  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมานิต ส่งสนั่น  วัดตึก  นนทบุรี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระกิตติ พุทธรสเจริญ  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาพิรุณ สุขเนตร  วัดพิชัยสงคราม  สมุทรปราการ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูเกษมวัฒนาภรณ์   วัดหงษ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพูลสวัสดิ์ เตี๋ยพานิช  วัดใหม่ปากบาง  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระสุรพล ชัยประทีป  วัดญาณเสน  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระธีร์ชัช ปิติเสรี  วัดวรโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระใบฎีกาพนม นามโคตร  วัดม่วงหวาน  สระบุรี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสนิท ศรีชาดา  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสมพงษ์ หล่อเงิน  วัดกัทลีพนาราม  ลพบุรี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูนิรุติวรโสภณ   วัดกระจังงาม  นครสวรรค์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสมหมาย ทิพย์ประเสริฐ  วัดนาขาม  พิษณุโลก 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวิโรจน์ รุจิราวงศ์วัฒนา  วัดเขาพนมทองคีรีเขต  พิษณุโลก 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์   วัดท่าทอง  อุตรดิตถ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
เจ้าอธิการรุ่งโรจน์ ปัญญางาม  วัดช่องลม  อุตรดิตถ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระอธิการสมพล ขำพูล  วัดวังหมู  อุตรดิตถ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระวันชัย คำเที่ยง  วัดใหญ่ท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระศุภชัย วงศ์พราหมณ์  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูพิพัฒน์กิจสุนทร   วัดพระธาตุสบแสด  ลำปาง 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสะเทิม ออสันเทียะ  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระธีรพงศ์ คุณารูป  วัดป่าสำราญนิวาส  ลำปาง 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูสุวิชานสุตสุนทร   วัดบ้านจ้อง  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหาไพโรจน์ สานฟอง  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระอนุภัทร คิดรักเมือง  วัดต้านาล้อม  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวันชัย จอมเมืองกาศ  วัดพระธาตุกู่แก้ว  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระกิตติพงศ์ เสนีย์  วัดแม่สรวยหลวง  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระเกรียงไกร เจริญลาภ  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระวัฒนสิน สัตย์พิทักษ์  วัดป่าเหมือด  เชียงราย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูวิสิฐพัฒนวิกรม   วัดสันช้างหิน  พะเยา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูวิสุทธิปัญญารัตน์   วัดร่องห้า  พะเยา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาวีรชัย รัตนากรไพบูลย์  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระวรัญญู อรัญโสต  วัดป่าหนองบัวคำ  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสรนัย วรรธนกันย์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระวันชัย ชาบาง  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระจักรพัชร สันติชีวานันท์  วัดป่าธาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระหวน หงษ์อาราม  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสังวร โทสวัสดิ์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระชาลี เวียงสงค์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระถวิล สวัสดี  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระยงยุทธ์ ชอบประดิษฐ์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระชูชาติ ปาณศรี  วัดป่าสาระธรรม  อุดรธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอนนท์ อักคพงษ์  วัดป่าธรรมไตรโลการาม  อุดรธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสำเภา แสงเดือน  วัดเหล่าหลวง  อุดรธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอดิเรก ดวงเทียน  วัดสีตะวนาราม  อุดรธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสุริยา ศิริมา  วัดป่าดอนหัน  อุดรธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิวัฒน์ โกศรีวงค์  วัดป่าเลไลยก์  เลย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระธนิต ธุระงาน  วัดโพธิ์ศรี  เลย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระศุภศิลป์ แก้วยาศรี  วัดโพธิ์ศรี  เลย 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระใบฎีกาศรายุทธ ชัยบัง  วัดโนนพลทอง  ขอนแก่น 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาธนากร เหล่ารัตน์  วัดโพธิ์ทอง  ขอนแก่น 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาศุภสิทธิ์ หลักเพชร  วัดโพธิ์ทอง  ขอนแก่น 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาคำสอน วงษ์เส  วัดบูรพาทิศ  ขอนแก่น 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระเชาวนันท์ ตรีเดช  วัดยางคำทุ่งบ่อ  ขอนแก่น 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระไพบูลย์ ศรีสุเพชรกุล  วัดเวฬุวัน  กาฬสินธุ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระกฤษฎา ศิริวัฒนา  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระกนกศักดิ์ โพธิ์นาแค  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระวายุ ศรีสมาน  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระอนุชา ศรีธัญรัตน์  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระศิริพงษ์ หวานใจ  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระบุญธง ชุบรัมย์  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูปลัดสังวรณ์ แต้มชาติ  วัดศรีตระกูลชัย  ศรีสะเกษ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาดอนไชย ประทุมวงศ์  วัดเกียรติแก้วสามัคคี  ศรีสะเกษ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาสัญญวัตร หาญพิทักษ์  วัดสำโรงสูง  ศรีสะเกษ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอธิการศักดิ์ดา มาหา  วัดกันทรลักษ์ธรรมาราม  ศรีสะเกษ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระพรเทพ สุขจิต  วัดกันทรลักษ์ธรรมาราม  ศรีสะเกษ 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอธิการอาทิตย์ สีสัน  วัดป่าธรรมวิเวก  นครพนม 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสิริสีมาภรณ์   วัดพายัพ  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูสมุห์ประยูร วรสันเทียะ  วัดราษฎร์บำรุง  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหาปัญญา พักรัมย์  วัดท่าวังไทร  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระพรมารดา ฤทธิ์เดชพุทธคุณ  วัดนารากอรพิมพ์  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระศรัณย์ บำรุงธัญลักษณ์  วัดบึง  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมาน รักกระโทก  วัดหนองสาหร่าย  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระชิญนวรณ์ สุขกลิ่น  วัดศรีลำพอง  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระจอย ฤทธิ์บันเริง  วัดโนนตาล  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระพัฒนา เกื้อวงศ์ตระกูล  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระวีรวัฒน์ ศิราโรจน์  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสุรศักดิ์ เกษมเปรมจิต  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสมบูรณ์ พลศักดิ์  วัดประโดก  นครราชสีมา 
1-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 322 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4