ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวชิรรัตนาภรณ์   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์พงศธร วิมูลชาติ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมภพ เวชไธสง  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภูวนาท ดีลักษณะ  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศรายุทธ มาโยธา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมนัส ขาวฉอ้อน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณวรคุณ   วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาพวงเทพ ทรัพย์สำเริง  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระใบฎีกาประวิตร วิสูตรสุนทร  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสมุห์เอกสิทธิ์ ภักดีนอก  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระเสรี เคนมี  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระทองเก็บ สุขพล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาทองสวย วงศ์ใหญ่  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาพศิษฐ์ เรียบร้อย  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาพฤทธิ ผลบุญ  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาเอนกนันต์ กาญจนกันย์  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาสหรัฐ เกิดสุข  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาอภิมุข นิลเปรม  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสมพร ทิมประเสริฐ  วัดโพธิ์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระคเณศร์ ตันติภิรมย์สิน  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมชาย สุดชา  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระอุดมเดช เสนะเวส  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมงคล วรรณสำเริง  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวีรศรุตม์ ภู่ประเสริฐ  วัดลำพะอง  กรุงเทพมหานคร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระพูลศักดิ์ สุขสุวรรณ  วัดจันทร์  นนทบุรี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมานิต การะเกตุ  วัดลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเอดาวัต ศุภวรวัฒน์  วัดลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระธวัชชัย ดวนใหญ่  วัดลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระศักดิ์ชัย แจ่มแจ้ง  วัดบ่อเงิน  ปทุมธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชลวิทย์ แสงตาล  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระราชวชิรมงคลวิสิฐ   วัดมงคลชัยพัฒนา  สระบุรี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระอนุสรณ์ เปรมัษเฐียร  วัดหนองผักชีใต้  สระบุรี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาขุนพล กลายสุวรรณ  วัดพนัญเชิง  พระนครศรีอยุธยา 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูสมุห์นพพล บริรัตน์  วัดศรีจุฬามณี  สิงห์บุรี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาสานิจ สามารถ  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหานที จวนรุ่ง  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูสีลวชิรสานต์   วัดเกศกาสร  กำแพงเพชร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระทองหนัก มีลาบ  วัดเทวาพิทักษ์  กำแพงเพชร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระธนมุนี พรมมา  วัดตะพานหิน  พิจิตร 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระนาถถะวุฒิ สายสินธุ์ชัย  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระวัชรพล ปันทะ  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระโภควินท์ ฝ้ายขาว  วัดโพนชัย  เพชรบูรณ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาบุญช่วย แสงสุข  วัดเกษตรสุขวนาราม  พิษณุโลก 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสุรชาติ โพธิ์มั่น  วัดโสภาราม  สุโขทัย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระวัฒณะ หีบเงิน  วัดดอนมูลน้ำลอก  อุตรดิตถ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระกิตติศักดิ์ กรายทอง  วัดป่าลานร่มเย็น  ตาก 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูนิมิตสังฆการ   วัดป่ารวก  เชียงราย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุริยัน บุญเที่ยง  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระณัฐกิตติ์ กาบขิง  วัดสันติคีรี  เชียงราย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระณัฐพล ถาแปง  วัดโพธิ์ทองนิมิต  เชียงราย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสุรพล อาหยิ  วัดโพธิ์ทองนิมิต  เชียงราย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูศรีวรพินิจ   วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระภาณุวัฒน์ อุดไชย  วัดใหม่ต้นฝาง  พะเยา 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอัมพร บุญเลิศรพ  วัดป่าเวียงทอง  แพร่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระพงศ์ภรณ์ รุปิยาสัชฌาวงค์  วัดปงท่าข้าม  แพร่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูสุจิณนันทกิจ   วัดโป่งคำ  น่าน 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระปลัดกิตติทัต จินะตา  วัดดอนไชย  น่าน 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระนนทวัช ปิ่นรอด  วัดเชียงของ  น่าน 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระวันชัย กำเหมาะ  วัดท่าข้าม  น่าน 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสมเพ็ชร ยาวิไชย  วัดโป่งคำ  น่าน 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาวิทยา รู้ยืนยง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระกริช แก้วกระจ่าง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระณัฐพงศ์ พันธวงค์  วัดชัยศรีภูมิ  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสุภาพ บู่ทอง  วัดหนองอาบช้าง  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระจิรวัฒน์ ไชยวงค์  วัดหนองอาบช้าง  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระปณิธิ กองนิล  วัดเทพเจติยาจารย์  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสิรภพ ยุทธคราม  วัดเทพเจติยาจารย์  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอุเทน เรืองสินทรัพย์  วัดพระธาตุวิสุทธิญาณ  เชียงใหม่ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระเปื่อยเชอ วนาเจือทอง  วัดเกาะกลาง  ลำพูน 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระบัณฑิต นามเทพ  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระโกวิทย์ จันทรวิจิตร  วัดป่าหลวง  อุดรธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระชวัชวิชญ์ แสนสวัสดิ์ไพบูลย์  วัดป่าหัวฝาย  อุดรธานี 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์   วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูเกษตรกิจจาทร   วัดเกษตรโกสัย  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาเจตนิพัทธ์ ฐานกระโทก  วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสมพร พิทักษ์กุล  วัดหนองนาเมือง  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระเฉลิม ป้ายงูเหลือม  วัดพุทธไสยาสน์  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอุเทน ใจเปรียว  วัดราชสิงขรณ์  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระชำนาญ ไชยชุน  วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระวีระศักดิ์ ศรีวงศ์ชัย  วัดเจริญสมณกิจ  หนองคาย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระดำริ สุดตะนา  วัดธรรมนุสรณ์  เลย 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาเลอพงษ์ เบ้าทอง  วัดโนนสำราญ  หนองบัวลำภู 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาอดิศักดิ์ พูลเพิ่ม  วัดไชยชุมพล  หนองบัวลำภู 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสรรคพงศ์ เพลินจิตต์  วัดเลิศเสนีย์  หนองบัวลำภู 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอาทิตย์ มุขพรหม  วัดร่องน้ำใส  หนองบัวลำภู 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอุทัย แปลงศรี  วัดป่าโนนทอง  หนองบัวลำภู 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสานิส แทบทาม  วัดสายทอง  หนองบัวลำภู 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสุเมธ ศิริเลี้ยง  วัดป่าโคกช้าง  มหาสารคาม 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูสุนทรวินัยรส   วัดเฉลิมทุ่งสว่าง  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูปัญญามัชฌิมานุกูล   วัดกลาง  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระปลัดธีทัต บุญศิริ  วัดนางนวล  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระสวณัฐกร แสนสุข  วัดนางนวล  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระจักรกฤษ ลามัญ  วัดนางนวล  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิวัฒน์ นระแสน  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอุบล โพธิ์สายคุณ  วัดอโศกธรรมาราม  กาฬสินธุ์ 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูปริยัติวรเมธี   วัดคูเมือง  ร้อยเอ็ด 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูสุเทพวรคุณ   วัดเทวาประสาท  ร้อยเอ็ด 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาทิวา หมื่นหน้า  วัดนิเวศน์  ร้อยเอ็ด 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอัษฎา มาลัย  วัดนิเวศน์  ร้อยเอ็ด 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสมาน สุจริตภักดี  วัดสังข์ใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-7-67 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 253 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3