ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาสมชาย รอดทอง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาปณธร บุรพัณห์ภากร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาไพฑูรย์ น้อยวัน  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระพิศาล ศศิสุวรรณพงศ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระฐษิณัชญ์ สาระพันธุ์  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระณรงค์ศักดิ์ สุรศักดิ์ปัญญา  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์จิรยุทธ์ จ่ายพอควร  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระพงษ์ศักดิ์ สลับสี  วัดพระบรมธาตุ  กำแพงเพชร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระสุรินทร์ ดีอ่อน  วัดอินทาราม  กำแพงเพชร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระเอก สุขยงค์  วัดวังไทรย้อย  พิษณุโลก 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระธนชัย วงศ์เกียรติกำจร  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระเสฏฐฏาวัฒน์ ช่วยรักษา  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระสมฤกษ์ ศรีวุฒิพงศ์  วัดป่าเกสรศีลคุณ  อุดรธานี 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระชัยพฤกษ์ ศรีธรรมรัช  วัดหนองสวรรค์  อุดรธานี 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระศรณรงค์ คำวิจารณ์  วัดป่าแก้วชุมพล  สกลนคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระประมูล นาคีย์  วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระวิเชียร เจริญธรรม  วัดหนองนกกด  สกลนคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระอภิชาติ เลงไทยสงค์  วัดป่าจุลปัณฑิตาราม  หนองบัวลำภู 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระมงคล แวมประชา  วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระมณี ศรีพุฒธา  วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระกมล เทศเรียน  วัดศรีบุญเรือง  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระปรีชา นิลนามะ  วัดประสิทธิไพศาล  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระบุญเลิศ กันศรีชา  วัดโนนสัง  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระพัฒน์ อุ่มสกุล  วัดสีลาขันธ์  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระนิเวศน์ ศรีหามาตย์  วัดไตรคามบำรุง  ขอนแก่น 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระสงบ มิลละวงศ์  วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระประวิต ปัญจิตร  วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระสำเนียง วรวงศ์  วัดรังสีปาลิวัน  กาฬสินธุ์ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระนิพนธ์ ปัตถาทุม  วัดคูหาผานิพพาน  กาฬสินธุ์ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระสุริยา วงสุโท  วัดโพธิ์ชัยศรี  ร้อยเอ็ด 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระสมเกียรติ แซ่ลี้  วัดโพธิ์ชัยศรี  ร้อยเอ็ด 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระมหาประกาศ ไชยราช  วัดบ้านเสือกินวัว  มหาสารคาม 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระอนุชาติ บุญอินทร์  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระอธิการธนัท อุ่นนันกาศ  วัดภูผากูด  มุกดาหาร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระยงยุทธ์ พันธ์หาญ  วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ  มุกดาหาร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระสุพรม เค้าแคน  วัดถ้ำผาแดงพุทธคุณ  มุกดาหาร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระยศกรณ์ ขันเงิน  วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์  มุกดาหาร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระประวิช นาโสก  วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์  มุกดาหาร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระมหาสุทธิชัย ชิดโคกสูง  วัดประโดก  นครราชสีมา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมศักดิ์ ถาดครบุรี  วัดประโดก  นครราชสีมา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระอุทิศ ดอนกระโทก  วัดประโดก  นครราชสีมา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระสมัคร เกาะหวาย  วัดประโดก  นครราชสีมา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระวันชัย กลีบกลาง  วัดขาม  นครราชสีมา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระอธิการสมชาย บุญประพัฒน์  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์  ฉะเชิงเทรา 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระปลัดสุวรรณ์ ฉุนกระโทก  วัดโฆสิตาราม  นครปฐม 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูวินัยธรเขียว มณีจันทร์  วัดทุ่งหญ้าคมบาง  ราชบุรี 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระธนวัฒน์ พรมเลิศ  วัดเขาวงค์  ปราจีนบุรี 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระอธิการทองอินทร์ แสวงผล  วัดเจดีย์ชัยมงคล  ร้อยเอ็ด 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระณัฐวุฒิ อุทธิยา  วัดไชยสถาน  เชียงใหม่ 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมเพชร ตาติดอิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระมหาดนัยพัชร์ ยุนิรัมย์  วัดเทพนารี  กรุงเทพมหานคร 
1-8-51 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดปาน จอยนอก  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระครูวินัยธรธนพัชร พูลพิพัฒน์  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระครูวินัยธรพล พิมพ์กิจ  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระครูสังฆรักษ์อรัญ สวงไธสง  วัดธรรมิการาม  ลพบุรี 
1-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระไพนิจ อรรคสูรย์  วัดป่าหนองสวรรค์  อุดรธานี 
1-8-51 
ไม่ผ่าน 
ชื่อวัดที่แบบฟอร์มไม่ตรงกับ  
รวมทั้งหมด : 56 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1