ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุนทรจารุวรรณ   วัดทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระครูปลัดวิชาญ แดงประไพ  วัดดอนเมือง   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระมหาเสถียร แดนโนนโพธิ์  วัดดอนเมือง   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระครูธรรมธรสัมฤทธิ์ ชิณกะธรรม  วัดชนะสงคราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระมหาสมม์ปสพพ์ภพพ์ แพรศิริ  วัดชนะสงคราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระมหากิตติศักดิ์ สียวน  วัดพระเชตุพน   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระมหาอนุกรณ์ อักษร  วัดปากน้ำ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระมหาชัยวรวัฒน์ มั่งมูลเครือ  วัดหลักสี่   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
พระมหาอาทร ใหม่แก้ว  วัดราชสิงขร   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
10 
พระมหาวิเชียร ทั่วกลาง  วัดราชสิงขร   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
11 
พระมหาสมควร นรชาญ  วัดราชสิงขร   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
12 
พระมหาบุญส่ง เวิ้นกระโทก  วัดราชสิงขร   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
13 
พระมหาทวี หมู่ประเสริฐโชติ  วัดนวลจันทร์   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
14 
พระศักดิ์ดา สนสายสิงห์  วัดนวลจันทร์   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
15 
พระชัชวาล ชุ่มจิตร์  วัดนวลจันทร์   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
16 
พระมหาธานี คงสม  วัดหงส์รัตนาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
17 
พระมหาบวรวิทย์ อายุมั่น  วัดรวกบางบำหรุ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
18 
พระมหาวิโรจน์ ธาระพุฒ  วัดน้อยนางหงษ์   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
19 
พระมหาอรรถพล อิ่มวิไลวรรณ  วัดราชบุรณะ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
20 
พระมหาสมพงษ์ อัญโย  วัดราชนัดดาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
21 
พระมหายุทธนา เอี่ยมชม  วัดประยุรวงศาวาส   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
22 
พระมหาธนาธิป ฮาดเนาลี  วัดปทุมคงคา   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
23 
พระมหาจิรยุทธ เสาใย  วัดปทุมคงคา   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
24 
พระพิสิฏฐ์ เนียมชุมแสง  วัดปทุมคงคา   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
25 
พระวิรัตน์ เมฆจินดา  วัดยางสุทธาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
26 
พระอนุทธัต ลูกชัยศรี  วัดเพลงวิปัสสนา   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
27 
พระจิรวัฒน์ คุณาปัญญานุรักษ์  วัดเพลงวิปัสสนา   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
28 
พระวชิรวิชญ์ ภัทรเกียรตินันท์  วัดมหาธาตุฯ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
29 
พระก้องภพ มานะสกุลชัย  วัดราชคฤห์   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
30 
พระยงยุทธ สุดตา  วัดนายโรง   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
31 
พระเวปุลละ แสงสว่าง  วัดมะลิ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
32 
พระจีรพล เกิดผลจันทร์  วัดมะลิ   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
33 
พระโดม เจริญรัมย์  วัดเทพนารี   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
34 
พระณัฐวุฒิ แก้วประชา  วัดนิมมานรดี   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
35 
พระบังเอิญ โฉมกระชวย  วัดจันทร์ใน   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
36 
พระชัยยะ ลอยประจุ  วัดทองสุทธาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
37 
พระนิพล ฟุ้งสร้อยระย้า  วัดทองสุทธาราม   กรุงเทพมหานคร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
38 
พระครูปลัดจักรพันธ์ บุญกาญจน์  วัดชลอ   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
39 
พระมหาพีรณัฐ ล้ำเลิศ  วัดนครอินทร์   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
40 
พระมหาเอก นิสัย  วัดนครอินทร์   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
41 
พระมหานิตินัย บุญศรี  วัดพิกุลทอง   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
42 
พระมหาสุชาติ บุดดีหงษ์  วัดบางรักใหญ่   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
43 
พระศิริเชษฐ์ บุญโย  วัดบางรักใหญ่   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
44 
พระทองคำ เพ็ชรไพ  วัดสังฆทาน   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
45 
พระสรรเพชญ ปานศรี  วัดสังฆทาน   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
46 
พระเสงี่ยม ป่วงกระโทก  วัดจันทร์   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
47 
พระเอนก ดุษณีย์  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
48 
พระสาคร วรสมุทรปราการ  วัดแก้วฟ้า   นนทบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
49 
พระครูปทุมบุญโญภาส   วัดเจดีย์หอย   ปทุมธานี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
50 
พระครูปทุมสันติคุณ   วัดหน้าไม้   ปทุมธานี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
51 
พระปรัชญา โป๊ะแก้ว  วัดหว่านบุญ   ปทุมธานี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
52 
พระรุ่งโรจน์ วงค์แก้ว  วัดเขียนเขต   ปทุมธานี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
53 
พระวิโรจน์ โอนลูกกล้วย  วัดเขียนเขต   ปทุมธานี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
54 
พระสมพร ธูปเทียน  วัดโสภณาราม   ปทุมธานี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
55 
พระสุทิน สุธาทิพย์  วัดหนามแดง   สมุทรปราการ  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
56 
พระสมุห์วัฒนา วงค์ภักดี  วัดชังเรือง   สมุทรปราการ  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
57 
พระครูพิบูลสมณวัตร์   วัดเสนาสนาราม   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
58 
พระจิตรติ ยศเรือง  วัดเสนาสนาราม   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
59 
พระครูเกษมปทุมรักษ์   วัดลาดประทุมคงคาราม   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
60 
พระสมปัญญา สร้างวิบูลย์  วัดลาดประทุมคงคาราม   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
61 
พระปลัดสมเจต จิตระแดง  วัดขุนทิพย์   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
62 
พระสมุห์วิชัย ไชยชนะ  วัดหนองน้ำส้ม   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
63 
พระมหาขจรศักดิ์ แก้วรักษ์  วัดหนองน้ำส้ม   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
64 
พระอธิการสุเจริญ ธรรมมณีวงศ์  วัดวรโพธิ์   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
65 
พระมหาภาณุ ไชยวรรชะนะ  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
66 
พระมหาพนมพล อุระพันธมาศ  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
67 
พระประสาท หุ่นสุวรรณ์  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
68 
พระปราการ วงศ์รัตนโกมุท  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
69 
พระจำเนียร บัวบาล  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
70 
พระปลั่ง ขวัญพุทโธ  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
71 
พระเกียรติศักดิ์ วงค์คำจันทร์  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
72 
พระธีระศักดิ์ กลิ่นพยอม  วัดตาลเอน   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
73 
พระธนกร ส่องแสงวิจิตร  วัดสามวิหาร   พระนครศรีอยุธยา  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
74 
พระครูสุวรรณกิจสุนทร   วัดทองเลื่อน   อ่างทอง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
75 
พระมหาชัยพร ฤทธิ์กระจ่าง  วัดอ่างทอง   อ่างทอง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
76 
พระวสันต์ พานน้อย  วัดราชสกุณา   อ่างทอง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
77 
พระชัยวรรณ ศรีหะ  วัดเทพปัญญาราม   ลพบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
78 
พระประสาร กิขุนทศ  วัดสิงห์คูยาง   ลพบุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
79 
พระสุรภาส เหล่าเขตกิจ  วัดอัมพวัน   สิงห์บุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
80 
พระอริยะ จินดาพรรณ  วัดอัมพวัน   สิงห์บุรี  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
81 
พระครูวิวิธชัยคุณ   วัดหนองตาดำ   ชัยนาท  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
82 
พระอธิการลี ถุวัตถี  วัดสระแก้ววนาราม   นครสวรรค์  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
83 
พระวีระ ทวีโชติ  วัดถ้ำเขาตะล่อม   กำแพงเพชร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
84 
พระมนตรี คู่ควร  วัดทับคล้อ   พิจิตร  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
85 
พระทรงศักดิ์ แพทย์เพียร  วัดวชิรธรรมวาส   พิษณุโลก  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
86 
พระมหานิมิตร สอนสุข  วัดธรรมาธิปไตย   อุตรดิตถ์  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
87 
พระมหาสิริชัย ชาลี  วัดธรรมาธิปไตย   อุตรดิตถ์  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
88 
พระเรืองยศ จันทร์น้ำอ่าง  วัดธรรมาธิปไตย   อุตรดิตถ์  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
89 
พระครูพิธานนพกิจ   วัดพระธาตุลำปางหลวง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
90 
พระใบฎีกามานพ ถาวรรณา  วัดพระธาตุลำปางหลวง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
91 
พระวรัส เหียดใส  วัดพระธาตุลำปางหลวง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
92 
พระครูประจักษ์นพกิจ   วัดแม่วะกลาง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
93 
พระครูพิศาลสุภัทรกิจ   วัดม่อนจำศีล   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
94 
พระมหาจิราวัฒน์ ศรีเจริญ  วัดแม่สุก   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
95 
พระอธิการสุวรรณ คงเกษมไพบูลย์  วัดน้ำโท้ง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
96 
พระอธิการสรธร มาธุระ  วัดต้นผึ้ง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
97 
พระธีระพล นาสรรค์  วัดป่ารวก   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
98 
พระน้อย นาติ๊บ  วัดปงสนุกเหนือ   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
99 
พระปกรณ์เกียรติ โชติวัฒนางค์กุล  วัดนาก่วมใต้   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
100 
พระมนัส วงศ์จันทร์  วัดปงแสนทอง   ลำปาง  
1-8-57 
อินเดียฯ  
ผ่าน  
รวมทั้งหมด : 344 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4