ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาบุญไล สะราคำ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชายกลาง ช่วยชนะ  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระจตุพร บุญเพ็ชร์  วัดศรีบุญเรือง  นนทบุรี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิการสุรศักดิ์ เย็นทรวง  วัดดาวดึงษ์  ปทุมธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาฉัตรชัย สะกำ  วัดรังสิต  ปทุมธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชินฤทธิ์ มั่งมี  วัดเขาทับควาย  ลพบุรี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมพล บุญจิตร  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  สิงห์บุรี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประเสริฐ เบ็ญจมาศ  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  สิงห์บุรี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอนุสรณ์ มาป้อมทิพย์  วัดราษฎร์ศรัทธาทำ  สิงห์บุรี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระจินดา ตาละอุประ  วัดโฉมศรี  สิงห์บุรี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระวิษณุ ประเสริฐเขียว  วัดเกรียงไกรใต้  นครสวรรค์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระนิมิตร ทองผ่องสวัสดิ์  วัดวรนาถบรรพต  นครสวรรค์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสมศักดิ์ เขตรวิทย์  วัดลาดยาว  นครสวรรค์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมงคล ผลเจริญโชค  วัดหนองกรด  นครสวรรค์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระบุญถิ่น นาใจแก้ว  วัดเขาถ้ำประทุน  นครสวรรค์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระนิกร สารีเขียว  วัดหนองนมวัว  นครสวรรค์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูพิทักษ์กิจโกศล   วัดกำแพงงาม  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูประภาตธรรมานันท์   วัดบ้านนา  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระครูอโสกสันตยากร   วัดตลิ่งชัน  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูไพศาลกิจจาทร   วัดศรีคีรีสุวรรณาราม  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระเฉลย คชสีห์  วัดศรีคีรีสุวรรณาราม  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระปลัดทรงพล สมกุล  วัดลัดทรายมูล  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาธัญปกรณ์ ครุฑทุ่ง  วัดศรีสหกรณ์  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระธวัฒชัย รวมพล  วัดห้วยไคร้  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระครูสุจิตพัฒนพิธาน   วัดใหม่เจริญธรรม  อุตรดิตถ์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระครูประพัฒน์ภูมิรัช   วัดต้าหัวฝาย  เชียงราย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเจริญ ขันยอด  วัดแสงเมืองมา  เชียงราย 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูประยุตศุภการ   วัดร่องคือ  พะเยา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระรัฐวีร์ สมวรรณ  วัดร่องคือ  พะเยา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหากิตติพงษ์ เผ่าต๊ะใจ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหากิตติพันธ์ สายสืบ  วัดทุ่งหล่ม  พะเยา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระณัฐพงศ์ ศีลธรรม  วัดชัยมงคล  แพร่ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระพิษณุ หล้าคำปา  วัดสองแคว  แพร่ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมงคล ต้นศิริ  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระอธิการจรัญ จันทร์ประภาสกุล  วัดหลวงขุนวิน  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอธิการสว่าง ปัญญาหล้า  วัดสันริมปิง  ลำพูน 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูวิรัชศาสนการ   วัดบ้านโซง  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูพิพัฒนสุนทโรบล   วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระอธิการปริญญา กะชา  วัดโพนทอง  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอธิการทวี ทุมสา  วัดแก้งโตน  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระอธิการอัมรินทร์ ปักษาพันธ์  วัดบ้านแสง  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาพงษ์ศักดิ์ รองทอง  วัดแสงน้อย  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหานพพร มีถม  วัดคำเขื่อนแก้ว  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาสำราญ ภูมิกาล  วัดป่าค้อเจริญธรรม  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุพรรณ์ ลานนท์  วัดสิทธิทนนชัย  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสนิทพงษ์ ธานี  วัดดอกคำใต้  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสมบัติ บัวเกษ  วัดทองมา  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมณี คันที  วัดป่าหมากมาย  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระพีระ จงสุวัฒน์  วัดหนองป่าพง  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระชัยวัฒน์ ชมพันธ์  วัดอรุณสวัสดิ์  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระประมวล แก้วมูล  วัดอรุณสวัสดิ์  อุบลราชธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอธิการบุญมี สายยนต์  วัดภูเขาทอง  นครพนม 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระอธิการโชคอำนวย คำมุลนา  วัดดอนโมง  นครพนม 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระอธิการวรวิทย์ รตานนท์  วัดหัวเวียงรังษี  นครพนม 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระวิทวัฒน์ วัฒนสิงห์  วัดพลเมือง  ยโสธร 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระคาวี มีศิลป์  วัดฟ้าห่วนเหนือ  ยโสธร 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาเอกรัฐ นวะพิฒ  วัดบ่อชะเนง  อำนาจเจริญ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระระดม สระทองแอ  วัดปัญจสมณาราม  อำนาจเจริญ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูบรรพตบุญโญภาส   วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอธิการบุญมา เมืองแสน  วัดคงคาวนาราม  นครราชสีมา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาขุนเดช ศรีเตชะ  วัดกุดจอกใหญ่  นครราชสีมา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาลุด กุนขุนทด  วัดสำนักตะคร้อ  นครราชสีมา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระวินัย บุกขุนทด  วัดสำนักตะคร้อ  นครราชสีมา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระโกวิทย์ ชุดวิชิต  วัดหมื่นไวย  นครราชสีมา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระใบฎีการัตนะ กาประโคน  วัดชัยมงคล  บุรีรัมย์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระภูมิพัฒน์ พิมอักษร  วัดธรรมธีราราม  บุรีรัมย์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิพงษ์ แสงมาศ  วัดพินทอง  บุรีรัมย์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระพัชรพล วาสรส  วัดพินทอง  บุรีรัมย์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูสังฆรักษ์สีลวัณตะ ด้วงคำจันทร์  วัดป่าศิลางาม  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอธิการสุทัศน์ บิงขุนทด  วัดใหม่โนนเมือง  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระวีระยุทธ์ ตอพล  วัดทักษิณ  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระเดชา หนึ่งคำมี  วัดซับใหม่  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระศศิพงษ์ ชัยสิทธิ์  วัดราษี  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระชัชชัย มงคลเมือง  วัดราษี  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระจารุวัฒน์ ขันขวา  วัดสูงสุทธาวาส  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาชาฐิรัฏฐ์ ศรีใสย์  วัดศรีหนองปลาขาว  สุรินทร์ 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์   วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมงคล นพกาส  วัดแหลมใต้  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูวินัยธรฉลวย คงภักดี  วัดประตูน้ำท่าไข่  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระพงศกร อุดมชาติ  วัดประตูน้ำท่าไข่  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระคุณวุฒิ มิตรโกสุม  วัดประตูน้ำท่าไข่  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระอธิการทรงพร บุญประพัฒน์  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระกิติศักดิ์ สิทธิเลิศ  วัดประตูน้ำท่าไข่  ฉะเชิงเทรา 
1-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระจรูญ อินตาหามแห  วัดโนนสังข์สามัคคี  ชัยภูมิ 
1-8-59 
ผ่าน 
กัมพูชา  
85 
พระบุญฤทธิ์ แซ่หาง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
86 
พระวันเฉลิม ลำไยพงศธร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
ไต้หวัน  
87 
พระมหาวีระศักดิ์ แสงพงษ์  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
88 
พระมหาอนันต์ จิตอารี  วัดนาเหลืองใน  น่าน 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
89 
พระพงศกร หมื่นแก้ว  วัดโป่งแดง  เชียงราย 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
90 
พระครูถาวรสังฆกิจ   วัดวังแดง  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
91 
พระครูปลัดทวีวัฒน์ จันต๊ะวงค์  วัดสันมะเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
92 
พระสุรเชษฐ์ วิจิตรคงคาตระกูล  วัดสันมะเกี๋ยง  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
93 
พระอธิการประเสริฐ ชัยเทพ  วัดดอยแท่นพระผาหลวง  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
94 
พระจักรกฤษ สุขเกษม  วัดแม่แตง  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
95 
พระภาคิไนย ภูธร  วัดอุโมงค์  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
96 
พระณฐกร ไชยบุตร  วัดพุทธเอ้น  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
97 
พระธวัช กีรติทวีสุข  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
98 
พระจิรพัฒน์ สันทัด  วัดก่อเก๊า  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
99 
พระสุริยัน โพธินาม  วัดดับภัย  เชียงใหม่ 
1-8-59 
ผ่าน 
พม่า  
100 
พระอธิการสุเมธ สุรินทราทิพย์  วัดธารชะอม  สุโขทัย 
1-8-59 
ผ่าน 
สิงคโปร์ มาเลเซีย  
รวมทั้งหมด : 122 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2