ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวิสุทธิมงคล  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระบวรรังษี  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาโชควรรธน์ โจติ  วัดนรนาถสุนทริกา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาภูชิต จันทร์ไพจิตร  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสงกรานต์ สรรพงษ์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์พีระยุทธ มานะกิจ  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระภาคิน ชนะภัย  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระอาทิตย์ ศรีอุทัย  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
พระชาญณรงค์ เพ่งพินิจ  วัดชมพูเวก  นนทบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระไพฑูรย์ ช้างมณี  วัดบางฝ้าย  สมุทรปราการ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระปริญญา แสวงสุข  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระบุญชม แสงทอง  วัดราษฎร์บำรุงวนาราม  สระบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระวิเศษ เพิ่มมณี  วัดเทพกุญชรวราราม  ลพบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระธรรมธรชวดล ทัศนภูมิเดชา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระประทีป เกตุศิริ  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระยงยุทธ หลังนาค  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระติ่ง ระวิวรรณ  วัดสันติธรรม  นครสวรรค์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
18 
เจ้าอธิการมีชัย ไตรภู่  วัดป่าห้วยชัน  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระคำแสง กุลวงษ์  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระชิน จำศรี  วัดป่าแสงทอง  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระกฤษณะ ศิริสุข  วัดบ้านพร้าว  พิษณุโลก 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระวิเชียร ดีนุช  วัดทุ่งกระเชาะ  ตาก 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระไพรินทร์ มณีวรรณ์  วัดพรหมวิหาร  เชียงราย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระบุญ ชำนาญยา  วัดดอกบัว  พะเยา 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระครูมงคลโสตถิคุณ  วัดจิตตาราม  เชียงใหม่ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระทวี มูลคง  วัดป่าเจริญธรรม  เชียงใหม่ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาภูรินท์ ภูวงค์  วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระสง่า เกตุนพคุณ  วัดบ้านเลื่อม  อุดรธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระสมบัติ ไชยสงค์  วัดไทยทรงธรรม  อุดรธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระทวี คงอาษา  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระเชย ศักดิ์ถาวรชัย  วัดท่าโสม  อุดรธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูอมรธรรมโมภาส  วัดสามัคคี  หนองคาย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูวรธรรมพิลาส  วัดพุทธานุภาพ  หนองคาย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระอธิการยศพร มนทาน้อย  วัดศรีเจริญพัฒนา  หนองคาย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระนิรุต ทองพิกุล  วัดป่าจริยธรรม  เลย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูสุทัศน์ธรรมคุณ  วัดโนนสวรรค์  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูอุดมพิริยกิจ  วัดกุดแฮด  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูปลัดฐนกร แก้วก่า  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระอธิการณรงค์ศักดิ์ โชคไกรมะเริง  วัดพระธาตุภูเพ็ก  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระอธิการทองเปลี่ยน วรรณใส  วัดคำบอน  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระอธิการวีระ คุณมี  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระคำผัน โถตันคำ  วัดป่าถิราวาส  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระสุนทร ป้องคำสิงห์  วัดป่าถิราวาส  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระเสงี่ยม ศรีอุทัย  วัดเจริญศิลป์  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระจุมพล อุดมพร  วัดดงสวรรค์  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระละคร สีทอง  วัดโนนแสนคำ  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระธนัชพร สมุทรโคตา  วัดศิริราษฎรวัฒนา  สกลนคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระนพสิทธิ์ อัครธนาเมธีรัฐ  วัดป่าสหธรรมวนาราม  หนองบัวลำภู 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระประสงค์ ศิริสม  วัดศรีสุมังคล์  ขอนแก่น 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระสมบูรณ์ สรรสมบัติ  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระหนู ไชยประสิทธิ์  วัดโพธิ์ศรี  มหาสารคาม 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระสันติ นูชิต  วัดโพธิ์ศรี  มหาสารคาม 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระครูปริยัติกิจจานุยุต  วัดหนองห้าง  กาฬสินธุ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูสุตวชิโรภาส  วัดศรีสว่างโพธิ์ทอง  กาฬสินธุ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระโชติรัตน์ ภูทางนา  วัดกลาง  กาฬสินธุ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูโอภาสปุญญาทร  วัดสว่างโหรา  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต  วัดป่าหนองโมงบูรพาราม  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระธนกร ดรกมลกานต์  วัดป่าหนองโมงบูรพาราม  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระบุญร่วม เผ่าเพ็ง  วัดป่าหนองโมงบูรพาราม  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระวิสุทธิ หนองสิมมา  วัดปทุมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระวีรชัย ต้นจาร  วัดป่าทรงธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระกิตติศักดิ์ แสงสุรินทร์  วัดป่าทรงธรรม  ร้อยเอ็ด 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระกำพล ประเสริฐสิน  วัดภูเขาแก้ว  อุบลราชธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระเกษทิพย์ พื้นหินลาด  วัดโนนสะอาด  ชัยภูมิ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระสมบูรณ์ นรมาตร  วัดเขต  ชัยภูมิ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระผจญ ธรรมเจริญ  วัดแลง  ระยอง 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระสิทธิพงษ์ สิทธาภิรมย์  วัดหนองบัว  จันทบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระศธกช ลี้ประกอบบุญ  วัดแก้วประชาราม  จันทบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระสุรเดช สุราษฎร์  วัดพิชัยพัฒนาราม  จันทบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระอิสรา ธนะปุระ  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระการุณย์ หรรษชัยนันท์  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระครรชิต สวัสดิ์เสวี  วัดญาณเวศกวัน  นครปฐม 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระประมวล วงค์เนตร  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระโอภาส น้อยชาลี  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระปรีดา สอนฤทธิ์  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระสมชาย สุขอุดม  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระสุเทพ ไมตรีศิริ  วัดหัวกลับ  สุพรรณบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระสำเริง สระทองช่วง  วัดใหม่พิบูลย์ผล  สุพรรณบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูสมุห์จำเริญ ด่อนสิงหะ  วัดอ้อมน้อย  สมุทรสาคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระสำรอง เลียบดี  วัดเกาะ  เพชรบุรี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระสุริโย จันทร์ทอง  วัดธรรมถาวร  ชุมพร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูถิรบุญญากร  วัดสันติวราราม  สุราษฎร์ธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูปุญญทีปกร  วัดคีรีมาส  สุราษฎร์ธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระอธิการชัยรัตน์ พันธุ์พงษ์  วัดเนินสุวรรณชัยเจริญธรรม  สงขลา 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระประเสริฐ อุไรพันธุ์  วัดผาสุกาวาส  สงขลา 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูกวีธรรมนิเทศก์  วัดเอราวัณพัฒนาราม  เลย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
87 
อธิการบุญเกิด ไชโย  วัดวิเวกธรรมาราม  เลย 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระมหาสุวรรณ จุลพงษ์  วัดเทวประสาท  พิจิตร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระปลัดสง่า ทัศศรี  วัดเทวประสาท  พิจิตร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระทองประเสริฐ มาทัน  วัดเทวประสาท  พิจิตร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระวิจิตร ศรีนนท์  วัดปรินายกวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระวิรัช เอี่ยมศรีดี  วัดลานคา  นครปฐม 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระใบฏีกาสุชาติ การวิทกิจ  วัดโก-ลกเทพวิมล  นราธิวาส 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระวินัย คำแก้ว  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระสัญญา ชาติแพงตา  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระบุญเลิศ สาโรจน์  วัดใหม่จันทราราม  อุทัยธานี 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูประสิทธิวิมล  วัดสีหไกรสร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระมหาไพฑูรย์ พรหมประเสริฐ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระมหาโชคชัย ประทุมสูตร  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระประเสริฐ เอกวงศ์ภาคภูมิ  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 121 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2