ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุนทรวินัยวัฒน์   วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิลาศสรคุณ   วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวัชรพงษ์ สอนมณี  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอานนท์ ขันธวิทย์  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุริยนต์ สินสมุด  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิรัตน์ กัณพัทธณะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไพรัช ดอกพอง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวีรวัฒน์ จอมเกาะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชวลิต ทองเติม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสยมภู นามนาย  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระจักรวัฏ สันถวะคุปต์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระเฟื่องศักดิ์ สิงหเทพ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระเสน่ห์ เนียมสัมฤทธิ์  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระประสิทธิ์ ศรีบัวสวน  วัดบางโคล่นอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระวีระชัย วิริยะ  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระฉัตร ขุนนุชนารถ  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระณัฐพงษ์ ต้นสิริ  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมเกียรติ กล่อมบางระมาด  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสิทธิชัย ธนะบูรณวงศ์  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสักกรัฐ ฤชามณี  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูนนทธรรมาภรณ์   วัดเตย  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูสุทธิกิจโกศล   วัดอินทาราม  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระครูกิตตินนทคุณ   วัดบางจาก  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระครูสังฆรักษ์ประสิทธิ์ เปรมศรี  วัดเพลง  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสุวิทย์ พูลณะเทศ  วัดเพลง  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระฉัตรชัย โพธิจักร  วัดเพลง  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระบรรณดิษ บุตรเสน  วัดโบสถ์ดอนพรหม  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระพิพิธธนา อเนกสิทธิสิน  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูสุตธรรมานุโยค   วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระปลัดประสิทธิ์ ง่างาม  วัดชินวราราม  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระครูปลัดพิชัย ธนันชัย  วัดชัยมังคลาราม  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาสมควร หวังกุลกลาง  วัดป่ากลางทุ่ง  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระนวลจันทร์ เสมาเพชร  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวรเชษฐ์ ก้อนน่วม  วัดประชุมราษฎร์  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระคึกฤทธิ์ สวัสดิผล  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระชัยณรงค์ บุญเย็น  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวิรัตน์ แตงงาม  วัดธัญญะผล  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพนัส หรั่งน้ำทิพย์  วัดธัญญะผล  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระปริเยศณ์ ปัญญา  วัดธัญญะผล  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระบุญเสริม จันทร์รักงาม  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสุรินทร์ เขมาสิทธิ์  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสมัย ยางตลาด  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระวิรัตน์ แย้มจันทร์  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระฉัตรชัย รุ่งเรืองวิจิตร  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุรศักดิ์ รัศมีโสภณ  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระเอกสิทธิ์ แซ่เจียม  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอธิการสายัณห์ ตรัยรัตนมงคล  วัดทางกลาง  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระณัฏฐพล สงึมรัมย์  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์  สระบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระชุมพล เพิ่มพูล  วัดเขาเงิน  สระบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูจริยาภิราม   วัดคลองเม่า  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระปัญญา ชื่นระรวย  วัดคลองเม่า  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูรัตนาธิคุณ   วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระประยูร รนกฐิน  วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระสมเดช ฉายเนตร  วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาธงชัย โพธิ์กุล  วัดพรหมรังษี  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระอธิการสมพาน ทองคำ  วัดหนองผือ  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระศักดิ์ชัย โหรสกุล  วัดท่าโขลง  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวิเวก มีสมบัติ  วัดมหาสอน  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสุฤทธิ์ เอ่งฉ้วน  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอัครนิติ์ รณรื่น  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระยงยุทธ กาบบัวลอย  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระพงศ์จันทร์ ประไพหอมทา  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระณรงค์ แผนคู้  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระกิตติพงษ์ เอี่ยมแสนอุดม  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาบุญยงค์ ฉ่ำวัฒน์  วัดยางศรีเจริญ  ชัยนาท 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระฏุลากาญ วิชัย  วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม  นครสวรรค์ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอำนวย ไกรมาส  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิการอนันต์ สระทองย้อย  วัดดงจันทร์  พิษณุโลก 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสันติ มาอยู่  วัดคลองเมือง  พิษณุโลก 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอรรถพล ทองจิตร์  วัดดงข่อย  พิษณุโลก 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระคมกริช ศรีบาง  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระพิทักษ์พล คล้ายวรรณ  วัดวงฆ้อง  พิษณุโลก 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาเสนาะ ขัดอุย  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาประวัติ ริ้วทองชุ่ม  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระจรัญ สุรินทร์แลนด์  วัดท่ามะโอ  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
เจ้าอธิการราช สิทธิ  วัดปันเต้า  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระบุญส่ง แสนอาบัตร  วัดนาก่วมเหนือ  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระกฤษฎา หล้าชุมภู  วัดสันดอนแก้ว  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระรณชัย หล้านามวงค์  วัดสบตุ๋ย  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระวีระ สวนยิ้ม  วัดสบตุ๋ย  ลำปาง 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระกิตติศักดิ์ ฤทัยศิริสุข  วัดปางลาว  เชียงราย 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระพลากร ประมวล  วัดปางลาว  เชียงราย 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสมควร ใจอด  วัดดอกบัว  พะเยา 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระกุศล นันที  วัดดอนชัย ปอน  น่าน 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูวิสุทธิ์ประภากร   วัดหัวดง  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูโชติพรหมวิหาร   วัดพรหมวนาราม  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูโอภาสธรรมธารี   วัดบ้านหลวง  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระล้อยวา โพแฮ  วัดจอมหมอก  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระประสาร คุณาศักดากุล  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระผัด ใจแก้ว  วัดป่าอัมพวัน  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสิทธิชัย สนชาวไพร  วัดพันอ้น  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระเสน่ห์ จันทร์หอม  วัดเชียงขาง  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระมนัสกร ศิริปิยวโรดม  วัดรังษีสุทธาราม  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสุนทร จักรสาน  วัดท้าวคำวัง  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวินัย ภูไทพนาวัลย์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสังคม แก้วผิวอาจ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระถวิล ผงทอง  วัดแม่อายหลวง  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระภาณณรินทร์ ธรรมปันโย  วัดสุวรรณฉิมพลี  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหาพนมกรณ์ นามราชา  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระหล้า มูลใจทราย  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
1-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 292 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3