ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเมธีวรญาณ   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีกิตติสาร   วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวรสุตาทร   วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมศักดิ์ ปทุมยา  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอุดมศักดิ์ สุขสบาย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานรินทร์ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาโกสุมัญ บุญสาร  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอมรินทร์ เขียนชัยนาท  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุรัตน์ เครือทอง  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสุบิน เสขสุนทร  วัดบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาสมจิต วงษ์โท  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาทองคูณ ขนันไทย  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาบุญตา จันทรจิตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาชาญยุทธิ์ คงตั้งจิตร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหานพพล บุญนามน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาธวัชชัย แก้วนวล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาทวีคูณ จันดำ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระขวัญชัย บุตรวิเศษ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระนิธิศ ประภามณฑล  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระพงษ์ภูเดชน์ จันทร์ดาเดชน์  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระศรี ศรีนนท์  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระรุ่งโรจน์ ตุลามาตย์  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระกำชัย เอกเมธีพันธ์  วัดบางสะแกนอก  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระอดุลย์ โพธิไสย์  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสมบัติ คำอ้าย  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระสนิท แสนพิมพ์  วัดบุญศรีมุนีกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระประยูร ทรัพย์มั่น  วัดบุญศรีมุนีกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระชัยณรงค์ แย้มแสง  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระธรรมวิทย์ แสงทอง  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระบุญชู แซ่ตั้ง  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระนนทฉัตร์ รีจันทร์กระจ่าง  วัดประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระไพทูรย์ รัตนาภา  วัดประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูอาทรธรรมานุวัตร   วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาวิษณุ ชูแก้ว  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระเอณก พยุง  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธวัชชัย อยู่ผล  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพิสุทธิ์ เอี่ยมสำลี  วัดโพธิ์ทองล่าง  นนทบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระบุญเลิศ วังบุญคง  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูวิบูลวรคุณ   วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาสมเกียรติ แจ้งจิต  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมนึก สุดใจ  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสมรัก เกิดเอี่ยม  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระอภิชา จันทราพัฒนะ  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระธีราพิเชษฐ์ บุญชู  วัดมูลจินดาราม  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระชโนทัย สินเจริญ  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูโกศลพัฒนากร   วัดโสธรนิมิตต์  สมุทรปราการ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาบรรลือ เอี่ยมศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระไชยวัฒน์ สำเภา  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระจักรพันธ์ ถิระสัตย์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระชัยรักษ์ รัตนประสิทธิ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูสุทธิกิจจากร   วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระศราวุฒิ ประกอบทอง  วัดบัวลอย  สระบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูสังฆรักษ์ทวีศักดิ์ พิมพ์แจ่ม  วัดหนองปลิง  ลพบุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาเกรียงไกร ปะวะละ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระบรรเจิด เชิงรู้  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระวีระเทพ เส็งไทยแท้  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระยุทธนา บุญธร  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระวัฒนา ศรีทอง  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธนวัฒน์ จตุพิธพรจันทร์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระคงศักดิ์ เกษมวงศ์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมานิตย์ วรรณะประเถา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมณฑล บ้านสุขชีวา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระเฉลิมสินณ์ หรรษนาวิน  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูอุทิตธรรมาภรณ์   วัดพิชัยปุรณาราม  อุทัยธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูอุทิตรัตนาภรณ์   วัดอุดมพร  อุทัยธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระพิสิษฐ์ ประพันธ์โรจน์  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอิทธิกร หมู่พยัคฆ์  วัดลานสัก  อุทัยธานี 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระชาญ เผือกพิน  วัดหนองปลิง  นครสวรรค์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระศรีพัชโรดม   วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาธราธิป วรสายัณห์  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสังฆรักษ์สนอง เหลือสาคร  วัดสวนธรรมศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการสำรวม คุ้มกลัด  วัดหลักด่าน  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการเสมียน คำเต้า  วัดศรีสมพร  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาพัฒนา มาตสีหา  วัดซับอุดมมงคลธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาวิโรจน์ คอวิเลิศ  วัดซับอุดมมงคลธรรม  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสมบูรณ์ ดวงเล็ก  วัดยางงาม  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสมชาย แซ่ฮ้อ  วัดราษฎร์ศรัทธา  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระชัยณรงค์ เทียมทอง  วัดหนองแจง  เพชรบูรณ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูสิริรัตนานุวัตร   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระจีรวัฒน์ ฉิมมา  วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระอธิการชาญณรงค์ ปัญญา  วัดวังดิน  อุตรดิตถ์ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูปิยสีลธาดา   วัดป่ายาง  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอธิการอัณณพ สุทธใจดี  วัดร่องขุ่น  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอธิการสุภัทรคม เชียงปล้อง  วัดห้วยห้อม  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระอธิการวิเศษ ขายเครื่องเทศ  วัดเขาแก้วอภัย  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระเหรียญทอง ประมะวิชัย  วัดป่าข่า  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระดวงจันทร์ ปินตา  วัดป่าข่า  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระนิพล นาใจ  วัดพระธาตุนางคอย  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระหล้า ชาวคำเขตร์  วัดพระธาตุสามดวง  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสันต์ ถูหลงเพีย  วัดพระธาตุสามดวง  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระคุณานนท์ บัวเอี่ยม  วัดพระธาตุสามดวง  เชียงราย 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูสุตชัยโสภณ   วัดดอนมูล  พะเยา 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
เจ้าอธิการอัศวิน รวมเจริญ  วัดผาลาด  พะเยา 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเฉลิมชัย นันติตา  วัดผาลาด  พะเยา 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระวันเฉลิม สายสืบ  วัดทุ่งหล่ม  พะเยา 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระบรรจง วงค์เจริญ  วัดทุ่งมอก  พะเยา 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระสุเมศว์ สุริยะสา  วัดแพร่ธรรมาราม  แพร่ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสมุห์ไสว คำแก้ว  วัดท่าเดื่อ  เชียงใหม่ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระธนเดช บวรเลิศศักดา  วัดพระนอน  เชียงใหม่ 
1-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 344 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4