ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูเขมบัณฑิต  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระครูศรีปริยัตินิเทศก์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาเตชินท์ ผากา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระภูวนาถ จันทร์บัวลา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาจำรัส เพ็ชรไพฑูรย์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาลำใย ฤทธิ์บำรุง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาคนึง เสนาวิเศษ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสฤษฎ์ แพงทรัพย์  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมควร สายงาม  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาป้อง ท่าฉลาด  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูใบฎีการุ่งศักดิ์ พลธร  วัดช่างเหล็ก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระครูสังฆรักษ์สระ พึ่งพงษ์  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระปลัดวิษณุ ชมภูศรี  วัดบางประทุนนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระใบฏีกานิกร ชำนิงาน  วัดขจรศิริ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาแสวง อ่ำทอง  วัดคลองภูมิ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาปรีชา แสงสนธิ์  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาไพโรจน์ วงษ์สาไชย์  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาจรัณ การบรรจง  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาพิเชษฐ์ นกเทศ  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาเฉลา ศรีประเสริฐ  วัดบางขุนเทียนนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาสามารถ อาจคงหาญ  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระชัยชาญ พุฒเสวก  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระเทวันทร์ ดุษฎีอารักษ์  วัดเอี่ยมวรนุช  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระพรชัย วรรณเถา  วัดปริวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระกฤตธัช กมลมิตรตระกูล  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระณัฐสุพล สำเร็จวิทย์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระวิทยา เวชกิจ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระชาณรงค์ ประเสริฐศรี  วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระประยงค์ บุญทศ  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระทองทิพย์ ตาปราบ  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระกิตยาธร ศรีวิริยะ  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระเอกรัตน์ เจริญสุข  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระปรีชา ปัญจศีลวุฒิ  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระสุชาติ ชัยทรัพย์มั่นคง  วัดบางมดโสธราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระอดิศักดิ์ เกษโส  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระพิชัย คงอดิศักดิ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระวิเชียร ตุ้มทรัพย์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระเดี่ยว ทรัพย์ประเสริฐ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระเทิดพงษ์ แซ่เฮง  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระปรีชา วงษ์พิทักษ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระเชาวมันส์ อ่อนพรม  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระนิคม บุญเรือง  วัดคลองครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระเตียว มีกำปัง  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระปราโมทย์ ปัญญาจักขุ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระเม็ด แสงสว่าง  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระวันเพ็ญ วิวัน  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูมงคลภาวนานุศาสก์  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระธรรมณรงค์ เมตตา  วัดพุทธปัญญา  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาอุทิศ แววสะบก  วัดบางแพรกเหนือ  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาสันติ คำเหนือ  วัดบางแพรกใต้  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระอุดม ปราบทุกข์  วัดบางแพรกใต้  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระสาธิต สมจิตร์  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระอรุณ ดำนุ่น  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระสมจิตร์ คำชูสังข์  วัดเอนกดิษฐาราม  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระสุพัฒน์โชค จีนวัง  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระอริยะธรรม ตันติรักษา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูพิศาลธรรมานุวัตร  วัดซอยสามัคคี  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาชูศักดิ์ สอนสติ  วัดเขียน  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระสุรินทร์ เขมาสิทธิ์  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระบุญเสริม จันทร์รักงาม  วัดน้ำวน  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระนิพนธ์ โหลขุนเซียม  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระวิรัตน์ ผลมะเฟือง  วัดดอกไม้  ปทุมธานี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระมหาพิชิต ผักไหม  วัดน้อยสุวรรณาราม  สมุทรปราการ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระมหาไพรัช สิงห์ทอง  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระวีระพร แซกรัมย์  วัดแหลม  สมุทรปราการ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูเกษมวุฒิกร  วัดลาดระโหง  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูสังฆรักษ์กัณฐัศ มณีนัย  วัดโคกจินดาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระใบฎีกาสำรวย ประสมการ  วัดพระงาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระอธิการเทียม ศรีจั่นเพชร  วัดกลางรามัญ  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระดำเนิน สุภาพศิลป์  วัดเจ้าเจ็ดใน  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระวิระ สมบัติยานุชิต  วัดกลางรามัญ  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระประมาณ ทะนันหา  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระชวลิต อันทะปัญญา  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระอธิการประจักษ์ บุญจริง  วัดศรีบรรพตวนาราม  ลพบุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระมหาภัทรชัย เพียรประกิจ  วัดแหลมทอง  สิงห์บุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระปิยะ ภูรีปรีชาเลิศ  วัดกระโจม  สิงห์บุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระสุชาติ สุมานันท์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูชัยธรรมาภรณ์  วัดไผ่ล้อม  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระปลัดทะนงค์ เทพเนียม  วัดกรุณา  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระใบฎีกาวิวัต ละเอียดขำ  วัดสมอ  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระสมหมาย ตรีแก้ว  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระธีรภัทร์ บุตรหล้า  วัดใหม่วงเดือน  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระรุ่งเรือง บุญมา  วัดเขาดิน  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระปรีชา สุขเปรม  วัดช่องลม  ชัยนาท 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระคมสันต์ ชมภู  วัดตะเคียนเลื่อน  นครสวรรค์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูปัญญาพัชราธร  วัดวารีวงษ์  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูวาปีพัชรานุกูล  วัดหนองไผ่พิทยาราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูสันติพัชรสาร  วัดราษฎร์บูรณะ  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูพัชรปัญญาวุฒิ  วัดศรีษะเกตุ  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูพัชรปัญญาวุธ  วัดซับไม้แดง  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูวิมลพัชรกิจ  วัดสว่างสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูประภัศร์วัชรคุณ  วัดศรีบุญเรือง  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูพัชรคุณาวสัย  วัดทุ่งเรไร  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูอรัญพัชรกิจ  วัดป่าเรไร  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูโกวิทพัชรเขต  วัดทุ่งใหญ่  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูโสภิตพัชรธรรม  วัดเพชรวราราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูอมรพัชรธรรม  วัดถ้ำสมบัติ  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูสังฆรักษ์อนุทิน คำภาพ  วัดเทพสโมสร  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระอธิการลอง นาคหลง  วัดพระนอน  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระอธิการสุคีบ อ่อนตา  วัดห้วยแสนงา  เพชรบูรณ์ 
15-1-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 368 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4