ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระพิศาลพิพัฒนพิธาน  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาครุฑ รอดภัย  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาคมกฤษณ เติมสายทอง  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิรัตน์ คลังเงิน  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระครูสุนทรธรรมากร  วัดสีชมพู  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาศิริวัฒน์ ชุมทอง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาสมพงษ์ ชมภูทิพย์  วัดสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาปัญญา กองธรรม  วัดนาคกลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาประดิษฐ์ บ่อชน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาวีระศักดิ์ ทองแดง  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาพิศ ไชยสิงห์  วัดหิรัญรูจี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหายุวเรศ ผาสุข  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระเทพฤทธิ์ สุขกะใจ  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระธนบดี ดงคำศรี  วัดใหญ่ศรีสุพรรณ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระสมชาย สุขเม่า  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระสุรัส เทียนรุ่งโรจน์  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระบุญลือ อ้อมชมภู  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระเรวัฒน์ วงศ์ดวงผา  วัดจอมสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระณัฐราช ลาอ่อน  วัดสายอัมพันเอมสาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระพลเชฏฐ์ มูลต๊ะเลิศ  วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระเทอดศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ์  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระวชิรสกนธ์ แพทอง  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระวรเทพ สัตตธรรมกุล  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระประวัติ อินชำนาญ  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระสาโรจน์ แซ่อู้  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระเอกชัย นนตรี  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระประยุทธ ชุมโส  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูสังฆรักษ์พีรยุทธ อ่อนคูณ  วัดซอยสามัคคี  ปทุมธานี 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระมหาชูชาติ อ่อนน้อม  วัดโบสถ์  ปทุมธานี 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระประสิทธิ์ ศรีนวลสม  วัดโบสถ์  ปทุมธานี 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระจิระศักดิ์ พรมศร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูธรรมธรสายัณห์ คงวัฒนะ  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระมหาองอาจ จำปา  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระมหาวรจักร คำชัย  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระปิติพร ขันธนันท์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระปัญญาเลิศ ขำศรีพันธุ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระจีระยุทธ แก้วเขียว  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระธงชัย เสงี่ยมทรัพย์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระชลัมย์ วรนุช  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระสุวรรณ จารีรักษ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระปลัดมงคล เรืองอาคม  วัดโยธินประดิษฐ์  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระสำอาง อยู่นิ่ง  วัดกองแก้ว  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระนะคุณ ชุ่มสุนทร  วัดกองแก้ว  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระสมพร เกาะเหมือน  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระจตุพล ทองบ่อ  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระจิรวัฒน์ ปฐวีย์วัฒน์  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระอำนวย สอนพรม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระชาคริต อิ่มอารมย์  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระเจษฎา สิงหรา  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระทองเจือ นุ่มพุ่มพา  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระผดุงศักดิ์ อินทร์พจน์  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระอุดมศักดิ์ ชอบทางศิลป์  วัดนครสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระสงคลาภ บุณโยดม  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระมหาอภิชาติ ลาดพันนา  วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม  กำแพงเพชร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระครูพิศาลจริยคุณ  วัดบึงนาราง  พิจิตร 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูโสภิตพัชรธรรม  วัดเพชรวราราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระเจษฎาพร นุชประมูล  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูโอภาสสถาพร  วัดชุมแสง  พิษณุโลก 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระกิตติกวิน คำไวย์  วัดชุมพล  อุตรดิตถ์ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระมหาสังเวียน ไชยนาเหลือง  วัดอำมาตย์  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระเดชา แจ้งสว่าง  วัดอำมาตย์  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระประเสริฐ การอุดหนุน  วัดอำมาตย์  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระอธิการสุวรรณวัฒน์ ใจยะแสน  วัดไตรมัคคาราม  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระวรรธนพงษ์ ทะบุญมา  วัดห้วยไคร้  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระจรัญ เป็งปัญญา  วัดหนองทรายทอง  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระพืช สังข์ทอง  วัดร่องหวาย  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระจันดี มุขขันธ์  วัดป่าซาง  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระวรชิต วงษ์ปาน  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระธีรกช ประวุฒิ  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระประดิษฐ์ จี่อ้าย  วัดเมืองชุม  พะเยา 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระครูสมุห์พจน์ มินออน  วัดวังคีรี  น่าน 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระเทพมังคลาจารย์  วัดท่าตอน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูวิรุฬห์ธรรมวัฒน์  วัดควรค่าม้า  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูสุจิณณานุวัตร  วัดดอยแม่ปั๋ง  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูอุดมวรคุณ  วัดป่าหนองบัวคำ  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูสุธรรมปิยพจน์  วัดร้องส้มป่อย  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระปลัดธีรเมศวร์ ศิริ  วัดสามัคคีธรรม  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระมหาอัมรินทร์ รัตนสีนุรางกูร  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระมหาซีโซ ถนอมคีรี  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระมณเทียน บุตรน้อย  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุรชัย ก้องกำจรไพร  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระจุมพล สิริสว่างกุล  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระธงชาย ช่วยกอบกิจ  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระขวัญชัย บุญรอด  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระแสรัก อรุณทรงพล  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระจิตติพล ปิงเมือง  วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระพงศ์ศักดิ์ แซ่แต้  วัดพระธาตุดอยเหลี้ยม  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระบัญชา ปัญโญ  วัดสันปูเลย  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระตามัน พุทธโส  วัดแม่ขาน  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระสมศักดิ์ ติยานิน  วัดแม่ลานคำ  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระวัน เสาร์ทอน  วัดกู่คำ  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระอัครเดช อุทัยศรี  วัดท่าศาลา  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระมนตรี มงคล  วัดพระเกิ๊ด  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระนิตย์ หว่างไพรบูรณ์  วัดสีลาอาสน์  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระมนตรี จินาเหมย  วัดหนองยาว  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระวิมล ยวนใจ  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระสุพจน์ ซาววา  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระดาบเพชร ชาวไชย  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระบุญเลิศ เฉลิมพันธ์  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-1-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 412 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5