ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระธรรมวราจารย์   วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสันติชัย โพนศรีสม  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวรุธ สันราษฎร์  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเจริญพงษ์ ลักษณะวารี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเอกพล ออกสุข  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมรุพงศ์ ธีรมงคล  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระจุนกวุฒิ วัฒนโยธิน  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุชาติ สิทธิพรอนันต์  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระเทพวิสุทธิกวี   วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระภูริวุฒิ เหมทานนท์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระชัยมงคล แซ่เตียว  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระศรีญาณวิเทศ   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูภาวนาวิจิตร   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาชัยวัฒน์ จันทร์สอน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาภาสกร จันทร์หอม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูศรีคัมภีรวิเทศ   วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระเบญญพัฒน์ เจริญสวรรค์  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระครูสิริกาญจนาทร   วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาเทอดเกียรติ กันยาสาย  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสีน้ำ พรมพิทักษ์  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระครูปิยกิจวรวัฒน์   วัดดงมูลเหล็ก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระครูวุฒิธรรมานันท์   วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสามารถ วงษ์วิทย์  วัดอัมพวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระครูนิวิฐสาธุวัตร   วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาพลวรรธน์ ไกวินิจ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาสุชิน นราเกตุ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหากาญจณ์คงกฤช ชื่นตา  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระประชัน ใจซื่อ  วัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูสมุห์ประเสริฐ ใหญ่มีศักดิ์  วัดมะลิ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระนเรศ หลำนุ้ย  วัดมะลิ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสิทธิพร ขาวฉอ้อน  วัดมะลิ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระหฤษฎ์ เก้านพมณี  วัดมะลิ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูใบฎีกาอมร อินทร์แก้ว  วัดสามัคคีสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระใบฎีกากำพล ทรงครักษ์  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสวัสดิ์ จั่นเพชร  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอธิการเส็ง หงอนทอง  วัดประชาบำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหายงยุทธ เสริมจันทร์  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาสมเกียรติ พวงใย  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาเอกชัย อภิบาลศรี  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาหอม สุทธิเสน  วัดจันทรสโมสร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาประยงค์ศักดิ์ สิงอ่อน  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาพีระพัฒน์ โตพฤกษา  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาสันติภาพ ธูปหอม  วัดธรรมคุณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาสอน ดอกพิกุล  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมหาวินัย บรรดาศักดิ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาอรัญ บุญโม๊ะ  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาอัครเดช ไชยวงศ์คต  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาภาณุเวช หมอนคำ  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหามินท์ อดุลย์รัฐธาดา  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระมหานิพนธ์ จริยสุธรรมกุล  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาอนุลักษ์ ประภาวดี  วัดราชประดิษฐ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาวรรณรงค์ แสนโคตร  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปิยะ สายแก้ว  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระพีระ สุดสวยกระสินธุ์  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระดนัย แดนดี  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระพงศ์ศักดิ์ สุชีพ  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระสุชัย สายชลมาลัย  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระทีปกร ภู่ทอง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระประเสริฐ คุณาปัญญานุรักษ์  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระประมวล อินทวงศ์  วัดธรรมคุณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระนัธวัฒน์ ทองคำ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระวีรพล หยูแก้ว  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระอำนวย เฮงไต้  วัดแสมดำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสมยศ ศรีสมบูรณ์  วัดแสมดำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระกฤษฎิ์ณวัช เกษกิจ  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระธารา จั่นทิม  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสุวิทย์ พันธ์ศิริลักษณ์  วัดศรีกุเรชา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระกิติภูมิ ณ ลำพูน  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูปลัดจำนงค์ ต้อนโสกรี  วัดสะแก  นนทบุรี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระพงษ์อนันต์ ลำงาม  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระวิฑูร เปรมศิริ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสุนันท์ ธรรมชูเชาวรัตน์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระลือชัย พันธ์ธรรม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระปรมัตถ์ เตชะนันท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมุห์ไรวินทร์ เจริญสุขวรินทร์  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระณัฐวัฒน์ ทิตสุวรรณ  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอรรถพล เมืองเสน  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาทินกรณ์ หรเพลิด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระรุ่งโรจน์ เชื้อตาอ่อน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระเชาวลิทย์ จันทร์อยู่  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระบุญเกิด ญานะกิจ  วัดกล้าชอุ่ม  ปทุมธานี 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสมุทรมังคลาจารย์   วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูวินัยธรสมชาย แซ่ชั้ว  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระกฤษณะ จองฤทัยมณี  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูปลัดวีรวุฒิ วัฒนากรวิบูลย์  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระธนัท เตรียมชัยพิศุทธิ์  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสมพงษ์ ทรัพย์สิน  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระประเสริฐ กอบธัญกิจ  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระขวัญ จงเลี่ยมกลาง  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระปลัดดุสิต บุญกระเตื้อง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระพงศ์พันธุ์ พวงยอด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระกีรติ ทิพกรณ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระทรงยศ แขขุนทด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมพล ศิริพูล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระกฤษณะ อาจเกิด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสมศักดิ์ ชัยวงค์วิวัฒน์  วัดบางด้วนใน  สมุทรปราการ 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูสมุห์สุชิน สังข์ทอง  วัดกลางเกาะระกำ  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอธิการสามารถ รื่นนิมิตร  วัดสามเรือน  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหาคำปุน ระวาดวอน  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระพุทธพจน์ แสนวิเศษ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 521 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6