ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระสุธีวีรบัณฑิต   วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวรกิจจาทร   วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบรรจง คล่องยุทธ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดจักรพันธ์ แซ่เตียว  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดสมเกียรติ อัมไพพันธ์  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดอริย์ธัช อติวิชญ์ธนกุล  วัดประยงค์กิตติวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระใบฎีกาสมนึก เรืองฤทธิ์  วัดประยงค์กิตติวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระทีปกร ทองนวคุณ  วัดประยงค์กิตติวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุรชัย ชูกร  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาชาตรี ชำนาญสิงห์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาศิริชัย ศรีรัมย์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาปรวุฒิ ขันทิน  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาวุฒิชัย จันทาธาตุ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาชยพล พันคำภา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาดนัยพัชร์ ยุนิรัมย์  วัดเทพนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาทวีศิลป์ อาจทวีกุล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาชัชวาล แก้วสัตยา  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระบุญชู ตันติโชคอนันต์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระกิจจา สัจจาสถิต  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาพงษ์ศักดิ์ โพธิ์จุมพล  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระกรกต เสกวงษา  วัดสารอด  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาบุญยอด ต้นกันยา  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาเกรียงไกร เพ็ชสังคาด  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหารัฐธรรมนูญ ตรียาภิรมย์  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระกีรพันธ์ หนูหว้า  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระคมสัน เจริญวงค์  วัดใหม่ยายแป้น  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระจีระพัฒน์ ชาวเวียง  วัดฉิมทายกาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระพิรพล สุขกมล  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระ ม.ล.สิทธิโชค สวัสดิวัตน์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระเจษฎา โยริบุตร  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระเอกภาพ นราตรีคูณ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระนิติพัฒน์ ลาพิมพ์สำโรง  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระบุญมา งามแก้ว  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพเนตร วิทยาสิงห์  วัดสามัคคีสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวรากร กาญจนศักดิ์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระชุมพล ฐิตยารักษ์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูวิโรจน์กาญจนเขต   วัดอุทยาน  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระปลัดสมนึก กลับน้อม  วัดชลอ  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาแดน กาละปัก  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาบัณฑิตย์ ไตรแก้ว  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาสุพัฒน์ ศรียอด  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระอนันต์ สุริยา  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาสุพรรณ ไปดง  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระคมสันต์ เกี๋ยงหนุน  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมบูรณ์ พุ่มจันทร์  วัดตำหนักใต้  นนทบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระฉัตรชัย ตั้งปกรณ์ชัย  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระภานุวัฒน์ สุบิน  วัดเวฬุวัน  ปทุมธานี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระณรงค์ เถลิงศักดาเดช  วัดเกาะเกรียง  ปทุมธานี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมงคลธรรมธัช   วัดศิริเสาธง  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูขันติกิจจานุกูล   วัดศรีจันทาราม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูวินัยธรฤทธิพร ว่องไว  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาสุจินต์ พิณเสนาะ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระชานน ดาวกระจ่าง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระธนวัฒน์ ราชีวะ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระรุ่งศิลป์ หุ่นทองแท้  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระชัยรักษ์ รัตนประสิทธิ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระเศรษฐสิทธิ์ แสงภากรรัศมี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระบุญลือ ชัยศรี  วัดบางพลีน้อย  สมุทรปราการ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูวิสิฐพัฒนพิธาน   วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระธนญชัย ธนะสะสมทรัพย์  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระปิยะ ภูษาแก้ว  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระเอก เฉยประทุม  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระปารณ พันธเสน  วัดตนุ  พระนครศรีอยุธยา 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสฐาพร มานะสาบุตร  วัดมหานาม  อ่างทอง 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์   วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูพิพัฒน์กิตติสาร   วัดเขาพระ  ลพบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระเกษียร พูนบางยุง  วัดเขาพระ  ลพบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอธิการฉลอง คุ้มจั่น  วัดเขาดิน  ลพบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระเข็มทิศ โสพรม  วัดเขาดิน  ลพบุรี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระประพนธ์ มั่นไทรทอง  วัดสาลวนาราม  อุทัยธานี 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูสิริวิสุทธิสาร   วัดทรงธรรม  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูพิสัยปริยัติกิจ   วัดยางคลี  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูศรีเมธาภรณ์   วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาแฝด สุวรรณโชติ  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาณรงค์ ทองบุญมา  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวิรัตน์ โฉมสร้อย  วัดท่าฬ่อ  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระธนวุฒิ ศรีโสภา  วัดท่าฬ่อ  พิจิตร 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูสิทธิพัชรบวร   วัดพุเตยประสิทธิ์  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูสุนทรธรรมปคุณ   วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูไพบูลศาสนกิจ   วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระฤทธิชัย บุญสมสู่  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระคมสันต์ พุทธศรี  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเสาร์ แสงกล้า  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระประวัตร อินบุญเชิด  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชาญยุทธ โสมะตะนัย  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระฐนันดร์ บุญประเชิญ  วัดป่าสระแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูปลัดเลิศพันธุ์ พรัพย์สุข  วัดชัยทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอธิการชนินทร์ สีอ่อน  วัดพุเตยวนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระปกาศิต สุขจันโท  วัดพุเตยวนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาอนุวัฒน์ คัณเสน  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระรุ่งโรจน์ แดงสวัสดิ์  วัดโคกยาว  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระเขษมศิลก์ เนื่องจำนงค์  วัดชัยทอง  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสมศักดิ์ ประสานไทย  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาฐานิต ไพโรจน์  วัดคลองมะเกลือ  พิษณุโลก 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเมคิน สุ่มรอด  วัดวังหิน  พิษณุโลก 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระน้อย เพ็งพันธ์  วัดวังหิน  พิษณุโลก 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูโอภาสธรรมรักษ์   วัดท่าเกย  สุโขทัย 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระพงษ์ศิริ เชิงรัมย์  วัดเขาอินทร์  สุโขทัย 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอิศเรน มีทา  วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม  สุโขทัย 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูประจักษ์กิตติคุณ   วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-1-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 741 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 8 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8