ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระศรีสิทธิมุนี  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวินัยธรทองดี พิชยวณิชกุล  วัดกัลยาณมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์บุญเหลือ แสงสถิตย์  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์วิวัฒน์ พ่วงเกิด  วัดราชประดิษฐฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระปลัดธีรศักดิ์ มาตย์โค้ง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระอภิสิทธิ์ เอกแสงศรี  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาณัฐวุฒิ รอดวงค์ศา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุชาติ อนันตหงษ์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาอุทัย ขะกิจ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสุดใจ วงละคร  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาณัฐวุฒิ มะลิซ้อน  วัดกันมาตุยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาเวียงชัย ซ่อนกลิ่น  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาทองสืบ ภูนาเงิน  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระสุกิจ มีกุล  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมงคล กิ่งกาญจน์ตระกูล  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระกิตติพงษ์ พุ่มพวง  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระสำราญ สงแจ้ง  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระสุวิทย์ วราวุฒิกุลพงศ์  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระเก่งกาจ เลื่องลือ  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระพล จอกทอง  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระยอด อุเทศนันทน์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระณฐพล มหัทธนังกูร  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระทักษะ เตชะสกุลชัยจินดา  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระครูปริยัติกิจวิมล  วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระมหานิวัตร สุขด้วงเขน  วัดสว่างภพ  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระกานต์นุพงษ์ แสงเพ็ชร  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระอำนวย สอนพรม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูพิบูลสมณวัตร  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูปลัดณฐพล พรหมพึ่ม  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระเมธี บัวแก้ว  วัดป่าสว่างบุญ  สระบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระสุรศักดิ์ วงค์สุวรรณ  วัดห้วยบง  สระบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระมหากอบชัย อ้วนแก้ว  วัดพรหมาสตร์  ลพบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระจรูญ ปัจจัย  วัดสิริจันทรนิมิตร  ลพบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระเพ็ญ อินสำราญ  วัดเทพนิมิตมงคล  กำแพงเพชร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระบุญรอด ดอนแดงรอด  วัดทุ่งใหญ่  พิจิตร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูวิเศษวรการ  วัดหาดเชี่ยว  ลำปาง 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูวิจารณ์ธรรมสุนทร  วัดเจดีย์หลวง  เชียงราย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระมหาคำอาง วงศ์นารัตน์  วัดเจดีย์หลวง  เชียงราย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระมหาประพันธ์ ไทยใหญ่  วัดป่าไผ่  เชียงราย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูวรานุวัตร  วัดโสตยาราม  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระครูปลัดพยุงศักดิ์ คำภีระ  วัดป่าแดด  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูจรัล เงาดำ  วัดสุนทราราม  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระมหานิวาส จันทร์แดง  วัดทุ่งล้อม  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระวิเชียร แก้วหน้อย  วัดธัมมิกาวาส  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระดวงจันทร์ ร่มแก้ว  วัดป่าแดง  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุพัฒน์ ลีลากุลธนิต  วัดพระพุทธบาทสี่รอย  เชียงใหม่ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูอนุสรณ์วิริยธรรม  วัดน้ำฮู  แม่ฮ่องสอน 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูอนุสารปุญญาคม  วัดแม่นาเติงใน  แม่ฮ่องสอน 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระอธิการน้อย อิ่งต่า  วัดม่วงสร้อย  แม่ฮ่องสอน 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
50 
เจ้าอธิการทองทศ สินโพธิ์  วัดท่าโสม  อุดรธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระสนั่น ใสโยธา  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระไพนิจ อรรคสูรย์  วัดหนองสวรรค์  อุดรธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระอุเทน ประเสริฐการ  วัดหนองสวรรค์  อุดรธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระสัมฤทธิ์ ทาสีทอง  วัดหนองหมื่นท้าว  อุดรธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระมงคล ไชยลอย  วัดอรัญญิกาวาส  หนองคาย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระธนงศักดิ์ อุยพิตัง  วัดป่าวังบัวบานเจริญธรรม  หนองคาย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระวีระ ศรีพิชัย  วัดป่าภูแปก  เลย 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูสุนทรสันติคุณ  วัดสามัคคีศรีดาราม  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหาภักดี โพธิ์สิงห์  วัดสามัคคีวราราม  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระอธิการเฉลิมพลษกรณ์ คล่องแคล่ว  วัดใต้  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระอธิการสมชาย ฉัตรจรัส  วัดนาโพธิ์  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระอธิการสุริยา ฮุยพิทักษ์  วัดศรีชมพู  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระอธิการนภาพล ปีทาลาด  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระยศ สารมานิตย์  วัดโพธิ์ศรี  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระกาญจน์รัฐภูมิ สรรพทรัพย์  วัดโนนแสนคำ  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระบัณดิษฐ์ จันลือชัย  วัดสุทธิมงคล  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระทองดี รักษ์โคตร  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระเสือ ทองคำ  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระสุรัติ ไชยรบ  วัดประชาพินิจ  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระประสาท อาษาสร้อย  วัดดงเชียงเครือ  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระเจริญศรี โคสุวรรณ  วัดฐิติธรรมมาราม  สกลนคร 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาวิเชียร ดาวังปา  วัดไชโย  ขอนแก่น 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระทองคำ ผงธุลี  วัดท่ากระบือ  ขอนแก่น 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระโสภา จันปา  วัดป่าหนองเต่าไทรงาม  ขอนแก่น 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระทองดี เดชศรี  วัดโนนทองหลาง  ร้อยเอ็ด 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระณรงค์ศักดิ์ ธิวงษา  วัดป่าอัมไพรวัลย์  ร้อยเอ็ด 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูฐิติสารคุณ  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูมงคลวโรภาส  วัดมิ่งมงคล  อุบลราชธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูโสภณธรรมาทร  วัดขวัญมงคล  อุบลราชธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูสุเมธปภากร  วัดสว่างอารมณ์  อุบลราชธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระหมอน ชูบุญ  วัดมิ่งมงคล  อุบลราชธานี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูธรรมรสพิศิษฏ์  วัดวังกระทะ  นครราชสีมา 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระวิทยา อุ่นบุญเรือง  วัดวังกระทะ  นครราชสีมา 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระทวีศักดิ์ ทองอร่าม  วัดหนองบัวลอย  ชัยภูมิ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูอรุณธรรมโสภิต  วัดทุ่งสว่าง  สุรินทร์ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูโกสุมสมณวัตร  วัดศรัทธาวารินทร์  สุรินทร์ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระอธิการบุญเพ็ง สอนสันติ  วัดบ้านทิพย์เนตร  สุรินทร์ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระมหาพรหมปัญญา เจริญรัมย์  วัดไทรงาม  สุรินทร์ 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวชิรกัลยาณคุณ  วัดท้าวอู่ทอง  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูอาทรธรรมโสภิต  วัดแหลมหิน  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระครูประสิทธิวรธรรม  วัดบุฝ้าย  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระครูวิบูลศุภการ  วัดไพบูลย์ศรัทธาทำ  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูสิทธิวรพิพัฒน์  วัดคำภู  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูปริยัติบุญวัฒน์  วัดโคกสว่าง  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูสารธรรมพิมล  วัดทุ่งสามัคคี  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูวิมลกิจจานุกิจ  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูปลัดทิวา สินาเจริญ  วัดบางกระเบา  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระสมุห์กมล ยศอาลัย  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระบุญมา สนรัมย์  วัดหนองไผ่ล้อม  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระประยูร นาแซงศรี  วัดบ้านสร้าง  ปราจีนบุรี 
15-10-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 207 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3