ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชปริยัติสุนทร   วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชปฏิภาณโสภณ   วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระโสภณกิจจาภรณ์   วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุขเกษม เกียรวาปี  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสิริธรรมจารี   วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิศาลสังฆพินิต   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทวี ละลง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิมลศาสนการ   วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระประเสริฐ สุขทน  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระชัยวัฒน์ หมื่นไตร  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูสังฆรักษ์ทองไหล ทำนา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระปลัดเสถียร เจริญทอง  วัดแป้นทองโสภาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาเมธา คำไหล  วัดรวกสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสมยศ เสนานุช  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาปรีชา จิตรแสวง  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาปรีชา ค้าคำ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาอุเทน สัจจัง  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาประยูร สุนทรเกษม  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาทองมา แสงอรุณ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาวุฒิ ใหม่คำ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสุชาติ หล่อนิล  วัดสุทธาโภชน์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหานิรุตต์ อภิญญานนท์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหากฤษณะ สุขสลุง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระณัฐวงศ์ ทองมา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระจันทร์ทัย พันที  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระฤทธิพร ว่องไว  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพิชัย พุ่มหิรัญ  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระกิตติศักดิ์ จ่าพันธ์  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระณัฏฐพล ธนัตพัฒธนันท์  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระจักรพันธ์ แซ่เตียว  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระเดชกร เกรียงไกรกุล  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระธนกฤษณ์ ฤทธิ์นาคา  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระวีรพล สังฆะบุรี  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระภานุวัฒน์ กิ่งใหญ่  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวิรัตน์ บุญคุ้ม  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธัชกร พินิจ  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสถิตย์ บุตรฉ่ำ  วัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระไพโรจน์ อินสอน  วัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระศักดา ผิวเจริญ  วัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระกฤษดา สอนใจ  วัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระกรานต์ เปลี่ยนศรี  วัดหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระอภิวัชร คล้ายแดง  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระทวิศาสน์ เย็นนิกร  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระปรีชา แตงสมุทร  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอภิชาติ ล้อประเสริฐผล  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระพิเชษฐ์ เหี่ยวนา  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระธีรวัฒน์ บุญอาจ  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระกราง สุมณฑา  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระวัชระ ภู่สุวรรณ  วัดสัมมาชัญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอุดม ธรรมวงศ์  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระประเสริฐ สุทธิพันธ์  วัดท่าข้าม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาสังวาลย์ ศรีโสภา  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาวิเชียร จันทะมั่น  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหานพดล พาสี  วัดน้อยนอก  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระณัฐนนท์ สมทรัพย์  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสันติชัย ยุศกระโทก  วัดแพรก  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระอนุชิต สุขประสิทธิ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระธราดล พาณิชยางกูร  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระจิตร หาญเสมอ  วัดบางม่วง  นนทบุรี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูปทุมวัฒนกิจ   วัดกร่าง  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาสมคิด สุขใจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาชาตรี ลอดคำทุย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาอดิเรก แสงสุระ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาไมตรี นนท์ศิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาณัฐพล เพ็ญชาลี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาวินิจ ลาคำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาสุพิศ รังศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหากรกช ลือทองจักร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาจักรพงษ์ มุกภักดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมหาสุวิทย์ ศรีมาบุตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาชิราวุธ แก้วกองทรัพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหากิตติฤทธิ์ กะการดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาปรัชญกมล วรรณมณี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาอัสกรณ์ แตงดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาวรวิทย์ แซ่อึ๋ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาพลสันต์ คุณสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาธนา ผิวก่ำ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาพันธ์สุวิชญ์ สุดโตเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาแสงชัย ชมภูวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระศักดิ์ชาย เห็นความดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระสุนันท์ แซ่เบ๊  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระวิชัย แช่มชื่น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระจารุวัฒน์ สิทธิไกรพงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอดุลย์ บัวผัน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระธนาวุฒิ ขำยัง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระฑีฆายุ สมานรักษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวินัย เรืองแสงรอบ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระนพคุณ บุญมั่น  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอาทิตย์ สุวรรณฉลวย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระสมนึก อุทัยแสงไพศาล  วัดบึงบาประภาสะวัต  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระโกเมศ ประดิษฐสุวรรณ  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระชาญวิทย์ แต้รัตนชัย  วัดธรรมานันทาราม  ปทุมธานี 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระขวัญณรงค์ อ่อนน้อม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูอดุลธรรมประสาธน์   วัดหนองโสน  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระมหายงยุทธ์ ทำพะพันนะ  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระเจริญ บุญทศ  วัดชูจิตธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระเฉลิมพล พรมวัน  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระณฐกร ตั้งยั่งยืน  วัดไผ่ล้อม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสิริศักดิ์ ตันสมบูรณ์  วัดไผ่ล้อม  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมน มะลิทอง  วัดขวิด  อ่างทอง 
15-10-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 589 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6