ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูขันติวโรภาส   วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระถาวร เปียสงวน  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอวิรุทธ์ สอนสุภาพ  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรจิรวัฒน์ กระสอบทอง  วัดศรีสุขสถาพรราษฎร์ศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูธรรมธรบุญเสริม เพียรผักแว่น  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสิริชัย ภู่ระย้า  วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสำเริง วงษาเนาว์  วัดบรมสถล  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทองแดง โชยรัมย์  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาถวิล เตชะคำ  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสุดท้าย จริงประโคน  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาสวงค์ หันเชื้อจีน  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหามุ่งดา รักษาวนาเขต  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหารังษี คำแดง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาวรจักษ์ กายะชาติ  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหามานพ บุญสาง  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาเจษฎา ลือชา  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาวรพัฒน์ สุโข  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพรชัย สายคำภา  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาเดชนรงค์ ชาววัง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระชาตรี หวังพนิตกุล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระปณชัย ตั้งอิทธิบาท  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาชิต ทิพวรรณา  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชาญราศ งามดี  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระศักดิ์สิทธิ์ ทองเพ็ง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหากิติพันธ์ แพงน้อย  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาศุภชัย เถื่อนแก้ว  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระประกิจ วิยะนัด  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศิริศักดิ์ อินทีวร  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระเมธี ขันเงิน  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสุคนธ์ มั่นคงวาจา  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระวิญญู สีวงค์ดี  วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวิชัย แตงสุวรรณานนท์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระกิตติพงษ์ พุ่มพวง  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระบรรดิษฐ ภูมิสุข  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระกิจชัย ประกอบผล  วัดกุนนทีรุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระพิพัฒน์ สกุลเตียว  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระศุภศิษฏ์ บุญประโคม  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระโอรส เนียมประเสริฐ  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระเกริกเกียรติ์ เอกพจน์  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระชูชัย จิรวัฒนานุโยค  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมัคร ศรีธร  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสมคิด กรีเทพ  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระชัชวาล วงศ์วิเศษ  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระนิคม ขุมทอง  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระไตรรงค์ พันธวงศ์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระนพดล มีโรจน์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวีระศักดิ์ ผิวอ่อน  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุขุม จันทร  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระกิตินันท์ กลีบหอม  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระไพศาล แซ่เฮ้ง  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์   วัดปราสาท  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูสังฆรักษ์บุญมี วิงวรณ์  วัดพุทโธภาวนา  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูสังฆรักษ์นรเสฏฐ์ พิพิธสุรภัทร์  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระปภูมิ นุ่มน้อย  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมุห์เจิม เอี่ยมโก๋  วัดสิงห์  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหาบุญฤทธิ์ เพชรถึง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาสุรศักดิ์ ขำจร  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระมหาอภิรัฐ เล้าแสงชัยวัฒน์  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสมชาย บุญวงศ์  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระกิตติภพ กุลนิวาต  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอำพล จันทร์ทอง  วัดหูช้าง  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระผดุงศักดิ์ เย็นใย  วัดสลักเหนือ  นนทบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาไพบูลย์ อยู่มีทรัพย์  วัดไก่เตี้ย  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสุรฤทธิ์ ทิพย์โสดา  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระเริงชัย พูลสวัสดิ์  วัดสะแก  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระเอดาวัต ศุภวรวัฒน์  วัดลาดหลุมแก้ว  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสุรชาติ ถ้ำหิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระชวณัฐ ขัมพะบุณย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระจักรชัย จุมพล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุธีร์ พันธุ์วิเชียร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระบุลากร ธารณเจษฎา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระศุภวิชญ์ กริตยพงศ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระประเสริฐ แซ่ซื้อ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระเทวิน เผือกโฉลง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระธวัชชัย ญาณกิตติ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวิเชียร นรารักษ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระพรหมพร เลิศพัฒนะวงศ์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระศานนท์ แสงมณี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระพูนศักดิ์ ดีกระจ่าง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระอมรเทพ จ้างประเสริฐ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระศุภกร เลิศธนากิจ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระภูเมธ คำสัตย์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระคมยุทธิ์ แก้วจิตรา  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระกันตพัฒน์ ฤกษ์อนันต์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระจิรายุ เอี่ยมประมูล  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระพีรณัฐ อิ่มอารมณ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระพชร เล็กเจริญสุข  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระพิจักษณ์ วราเสนีย์วุฒิ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระกฤษฎา ทีเจริญ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระกานต์ทัต รังสิกวานิช  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระวัฒนะศักดิ์ ทรัพย์เมืองพันธ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระธนวัฒน์ ทีเจริญ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระกรธวัช สงวนรัตน์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระจรูญเกียรติ ศรีขจรลาภ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอุกฤษณ์ กลีบมาลัย  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระโอภาส เจริญผล  วัดจอมเกษ  พระนครศรีอยุธยา 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระนิวัฒน์ สมนึก  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระพิทักษ์ วรรณพราหมณ์  วัดป่าสว่างบุญ  สระบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระวิทยา ศรีทัศยศ  วัดป่าสว่างบุญ  สระบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูอมรสมณคุณ   วัดอัมพวัน  ลพบุรี 
15-10-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 520 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6