ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาสังคม สีหะวงค์  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาศาสนพงษ์ โคกแก้ว  วัดนางนองวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระพรเทพ ชุมเกื้อ  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระสุศวัส เรืองศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระอภิวัฒน์ อัศวภัทร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระพิษณุ โพธิ์จิตต์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระธีรฉัตร์ พฤฒิภิญโญภาพ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระยุทธนา มิ่งมา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
พระณนนท์ แสงจันทร์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสมชาย จำปาทอง  วัดราษฎร์ศรัทธาราม  ชัยนาท 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาพรประสพ เภากุ่ม  วัดสันติพลาราม  พิจิตร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระวินัย คัมภิรานนท์  วัดสามัคคีชัย  เพชรบูรณ์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระพนาดร จอมขวา  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระศุภวัฒน์ เครือนวล  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระชาติชาย มโนวรรณ  วัดพระธาตุดอยกองข้าว  เชียงราย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระครูปลัดจำรัส แผ่นมูล  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาดวงจันทร์ บุญเทียม  วัดพันแหวน  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระถนอม บุญสม  วัดแม่ตุงติง  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระกริช แก้วกระจ่าง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระสิทธิชัย แปงคำใส  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระทศ ทรวงถูก  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระวันชัย อภิบาลวนา  วัดแม่สะนาม  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระถนอมศักดิ์ ทิมทอง  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระพรสวัสดิ์ ปัญญะพงษ์  วัดป่าหมู่ใหม่  เชียงใหม่ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระครูอนุวัตรสมณคุณ  วัดเมืองปอน  แม่ฮ่องสอน 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูอนุสิฐธีรคุณ  วัดแม่ลาหลวง  แม่ฮ่องสอน 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระถวัลย์ จริยานนท์  วัดแม่ลาน้อย  แม่ฮ่องสอน 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระจักรกฤษณ์ ยอดอาชา  วัดโยธานิมิตร  อุดรธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูพิสัยกิจจาทร  วัดหลวงพิสัยเจติยาราม  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระฤทัย คำใสแสง  วัดหลวงพิสัยเจติยาราม  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
31 
เจ้าอธิการอภิชัยเดช สายสิงห์  วัดจอมทอง  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระถวิล สายสิงห์  วัดจอมทอง  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระอธิการเพลิน ฝอยเงิน  วัดนาคประดิษมีชัย  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระอธิการอุเทน โหลลังกา  วัดแสงสว่างอารมณ์  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระมหาอำนาจ สระใคร  วัดศรีวิไล  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระบุญชู ใจแสวง  วัดปัจจันตบุรี  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระนิพิฐพนธ์ วงศ์อนุ  วัดเฝ้าไร่วนาราม  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระสุวรรณ พินิจ  วัดเฝ้าไร่วนาราม  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระศิริชัย คันทจันทร์  วัดบ้านเซกา  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสิทธิชัย แป้นน้อย  วัดบ้านเซกา  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระฉลาด บุญราศี  วัดสามัคคีธรรมพนาราม  หนองคาย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระครูโสภณจารุธรรม  วัดโนนสว่างพัฒนา  เลย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูอุดมเขตมงคล  วัดชายแดนสามัคคี  เลย 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูสุวรรณโพธิรัต  วัดโพธิ์คำ  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูโสภณวิริยานุรักษ์  วัดสามัคคีวราราม  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูประภัสร์สุนทรธรรม  วัดค้อใหญ่  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูสุตปัญญาวุฒิ  วัดโพนบก  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูสันติธรรมพิมล  วัดสันติวิมุตยาราม  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
49 
เจ้าอธิการไพรัตน์ เฝ้าเฟื้อย  วัดคลองธรรมมิการาม  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาทองสุข มาตวังแสง  วัดกกกอก  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระอธิการคำหล้า ฤทธิ์แสน  วัดบ้านบัว  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระอธิการจันทะจร เตียงชัย  วัดศรีบุญเรือง  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระอธิการเกื้อกูล ยาสาไชย  วัดหนองแข้  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระสมาน พูมลา  วัดสว่างภูมิดล  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระปัณณวัฒน์ เชื้อวังคำ  วัดพระธาตุเชิงชุม  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระชาติชาย โถชัยคำ  วัดกุดบาก  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระวีระศักดิ์ หงษ์ต้น  วัดกุดบาก  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระสุรเชษฎฐ์ รังมา  วัดคอนสวรรค์  สกลนคร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระเศรษฐพงษ์ จงย่อกลาง  วัดถ้ำหมากมาง  หนองบัวลำภู 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระสุปัน รัตนแสง  วัดป่าธรรมวารี  หนองบัวลำภู 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระผล ไทยเจริญ  วัดป่าคีรีวัน  ขอนแก่น 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระอนันต์ ราชบัวขาว  วัดป่าหนองหลุบ  ขอนแก่น 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระสมพร ปุผาโล  วัดหนองเม็ก  มหาสารคาม 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระแสงจันทร์ ญาติประชุม  วัดสักกะวัน  กาฬสินธุ์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระสงวน ภูนาเงิน  วัดสักกะวัน  กาฬสินธุ์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูรังษีนวกิจ  วัดป่าจันทรังษี  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูสถิตชลธาร  วัดน้ำยืน  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาวิมาน ทำนุ  วัดปากน้ำ  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาพรชัย ชมภูศรี  วัดชัยภูมิการาม  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาสมบัติ สืบอ้วน  วัดนาฬิกาวาส  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาไพทูลย์ ชาญจิตร  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาสมพร ทองคำสุข  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาชอบ พันโกฎิ  วัดพิชโสภาราม  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
74 
เจ้าอธิการบุญยืน ชายแดง  วัดท่าช้างน้อย  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระอธิการพูลศักดิ์ หอมสมบัติ  วัดหนองฮี  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระอธิการนิด มุกเมือง  วัดห่องไผ่  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระอุทัย วรรณทอง  วัดมงคลโกวิทาราม  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระฐากูร เวฬุวนารักษ์  วัดท่าช้างน้อย  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระสุรินทร์ รัตนวัน  วัดน้ำยืน  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระชัชวาล แก่นจันทร์  วัดโนนทอง  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระบุญเลี้ยง สังขะทา  วัดสว่างโพธิ์ศรี  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระสุรศักดิ์ ทุมมณี  วัดป่าหนองยาว  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระวิษณุ แสงสว่าง  วัดป่าบ้านเก่าค้อทอง  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระสุริยา เกษียร  วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ  อุบลราชธานี 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระอธิการชาญ โคณบาล  วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระอธิการสุโข ทะเสนชัด  วัดสุพรรณรัตน์  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระมหานนทภัททิก์ ธรรมพร  วัดโคกตาล  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระมหาชาญ ระหาร  วัดระหาร  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระสุนทร ระหาร  วัดระหาร  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระปัด วันเพ็ง  วัดศรีแก้ว  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระยิน แก่นมั่น  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระวิทยา บุราไกร  วัดมิสสกวัน  ยโสธร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระปิ่นรัฐ ทองวิเศษ  วัดบรรพตคีรี  มุกดาหาร 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูสุวรรณธรรมวิมล  วัดโคกช้างฮ้าย  อำนาจเจริญ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระมหายุทธนา ระมา  วัดโนนโพธิ์  อำนาจเจริญ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระชงค์ เทียนขุนทด  วัดป่าสว่างอารมณ์  นครราชสีมา 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระวงจันทร์ ก้านจักร  วัดป่าสนามชัย  บุรีรัมย์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระสุเทพ ตะราช  วัดป่าสนามชัย  บุรีรัมย์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระไพบูลย์ บุบผาโชติ  วัดป่าสนามชัย  บุรีรัมย์  
15-11-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระสุวิจักขณ์ มีสวัสดิ์  วัดสมศรี  บุรีรัมย์ 
15-11-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 159 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2