ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวิเชียรกวี   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทรงศักดิ์ บำรุงราษฎร์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปริยัตยาธาร   วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุวิธานวิหารกิจ   วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวิทยา เย็นนิกร  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูถิรธรรมสุนทร   วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมาน ศศิสุวรรณพงศ์  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวรกิจจาทร   วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูอนุรักษ์ปัญญาทร   วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระปลัดอำนาจ ภูมิสุข  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสมุห์วชิระ ฟอมไธสง  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระนันทวัฒน์ ขจรวงศ์วัฒน์  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาบุญศรี วงค์แก้ว  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาพัฒนา วงษาสาร  วัดทองใน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาศรีศักดิ์ สันติวรนันท์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาประชุม รังศิริ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาณเรศ โพธิ์พรม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสุชาติ สุขแท้  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาเอกพงษ์ สวัสดิ์พูน  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระภัทร์ศักดิ์ ศุภกรพิชาญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาพิพัฒน์ ปัญญาบุญ  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสมชาย เจริญผล  วัดเศวตฉัตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาธัชนนท์ จีนหนู  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาณัฐพนธ์ เถาว์หิรัญ  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระเอก มณีรัตน์ประภา  วัดประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาเจริญยศ วันยาว  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระวรัท จารุมาศรัตน์  วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศุภฤกษ์ เย็นเพชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวราวิชญ์ เสาเสนา  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระโกมารภัตจ์ บัวบาล  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระชุมพล จ้อยกลั่น  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูนิมิตกิจโสภณ   วัดใหม่ผดุงเขต  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสมุห์วัลลภ เจสระ  วัดไทรม้าเหนือ  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาธงชัย กองแก้ว  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวสันต์ บุระขันธ์  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระประจวบ นพรัตน์  วัดเชิงกระบือ  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระผดุง จันทศร  วัดโพธิ์ทองล่าง  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระบุญไว พรายชื่น  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสุรินทร์ ดีโต  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระคำสินธ์ ยะรี  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระภูมินทร์ บุญประเสริฐ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวีระ มากรักษา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระวีระยุทธ กุลจิตติวิทยา  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสุดสาคร ทุมมา  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระมงคล แผ่จงสกุลดี  วัดปทุมทอง  ปทุมธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระประเวศน์ รอดประเสริฐ  วัดมูลจินดาราม  ปทุมธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอาทิตย์ เพ็ชรรุกขา  วัดมูลจินดาราม  ปทุมธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุขสันต์ อยู่อ่อน  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาสัญชัย ราชารี  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระครูพิศิษฎ์โชติธรรม   วัดรางจระเข้  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูอรรถธรรมภาณี   วัดอู่สำเภา  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูวิภัชธรรมสถิต   วัดขุนทราย  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูอุดมปิยธรรม   วัดหน้าโคก  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูวิชัยพลากร   วัดมารวิชัย  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมหมาย นาคสุทธิ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระประเสริฐ เจริญวงษ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูโสภณธรรมวิจารณ์   วัดพิจารณ์โสภณ  อ่างทอง 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสะเทื้อน สนธิเสริม  วัดหมื่นเกลา  อ่างทอง 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสมบูรณ์ศีลวัตร   วัดตะกุด  สระบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาอุทัย พลเทพ  วัดมวกเหล็กนอก  สระบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอาคม คมคาย  วัดศรัทธาประชากร  สระบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูประภัสธรรมคุณ   วัดสระเตยใหญ่  ลพบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระณรงค์ฤทธิ์ เจริญศรี  วัดบ้านคลอง  ลพบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระพิชัย พันละบาล  วัดหัวช้าง  ลพบุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูกิตติสารวิสิฐ   วัดตึกราชา  สิงห์บุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาสายชล บุญครอบ  วัดโพธิ์เอน  สิงห์บุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิการมานิต กันทรดุษฎี  วัดหัวว่าว  สิงห์บุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระบรรจง แสงบำรุง  วัดแหลมคาง  สิงห์บุรี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูไพศาลชัยกิจ   วัดเทพหิรัณย์  ชัยนาท 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอภิสิทธิ์ โทนกล้า  วัดเนินขาม  ชัยนาท 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระราชอุทัยกวี   วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  อุทัยธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระมหาสุข อุปการะ  วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  อุทัยธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูอุทิตธรรมสาร   วัดบ้านกลาง  อุทัยธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูอุทัยปัญญาคุณ   วัดหนองแก  อุทัยธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูอุทัยกิจพิพัฒน์   วัดโป่งข่อย  อุทัยธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาดุสิต คุ้มสุด  วัดหนองจอก  อุทัยธานี 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูนิพัทธ์วรกิจ   วัดเกาะแก้ว  นครสวรรค์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระขวัญชัย ศรีอมรศาสน์  วัดดงพลับ  นครสวรรค์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระพาน โตลำดับ  วัดหนองกระโดน  นครสวรรค์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระเกียรติศักดิ์ บัวเริง  วัดคูยาง  กำแพงเพชร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระวิชา กมลพันธ์  วัดคูยาง  กำแพงเพชร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูปลัดวันชัย ไทยตรง  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระจักรกริช พงศกรประเสริฐ  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระบุญชู สุขประภา  วัดสันติพลาราม  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระชัยวิทย์ สมขาว  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุโข อิทธิมังคลา  วัดสากเหล็ก  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระประยุทธ์ ยาวิชัย  วัดสำนักขุนเณร  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอุดร ศรีเมืองช้าง  วัดวังกลม  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสมศักดิ์ มีกมล  วัดวังกลม  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระศาสตรา พุ่มไสว  วัดวังกลม  พิจิตร 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูสันติพัชรสาร   วัดดงมูลเหล็ก  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูปุณณพัชรสถิตย์   วัดจันทราราม  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูวินัยธรสุดใจ โฉมอุปฮาด  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระปลัดเมธี สอนวดี  วัดโบสถ์ชนะมาร  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสมุห์สมพงษ์ แซ่ลิ่ม  วัดภูเขาดิน  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาวุฒิชัย กัลสุมาโส  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหาดำรงค์ คุ้มศรี  วัดถ้ำสมบัติ  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระถนัด น้อยกง  วัดทุ่งสะเดียง  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอำพันธ์ เสมาคำ  วัดซับไม้แดงใหม่  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระวัศพลชัย โมหะกิจ  วัดดอนไชย  เพชรบูรณ์ 
15-11-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 617 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7