ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุนทรกิจจานุวัตร   วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสิริสุทธิสาร   วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทรงวุฒิ เจริญยิ่ง  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุรพัฒน์ โลหะกิจจา  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุนทร แจ้งสว่าง  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเกรียงไกร สัตยวงศ์ทิพย์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสำเริง องอาจ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิเชียร ไกรฤกษ์ศิลป์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาณัฐวุฒิ รอดวงค์ศา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหามงคล เวียนประโคน  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาอุทัย อนุพรหม  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาสหัสสเทพ เขมปัญญานุรักษ์  วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาเด่น รุ่งกูล  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาวุฒิเมธส์ วังคำ  วัดอุดมรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระบวร มูลอาษา  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสุรชาติ ปั๋นเกี๋ยง  วัดนางชี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระจักรกฤษณ์ กัติยัง  วัดดาวคนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระคงฤทธิ์ สุขประสงค์  วัดโพธิ์เรียง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระอนันต์ นาคพยุง  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระชัชพิสิฐ เล้าวรกุล  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสังเวียน คำภีร์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระธงชัย จันทร์อธิกุล  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระอดิศักดิ์ สุขโต  วัดธรรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสายันต์ วงษ์กล่ำ  วัดหลักสาม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระชัยยุทธ หอมดวงศรี  วัดอมราวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์ศิริพรรณ์  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระกฤษณะ โถพวงทอง  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระชนสรณ์ อ่อนน้อม  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระสมัย วังคีรี  วัดผ่องพลอยวิริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมนัส พานทอง  วัดยอดพระพิมล  นนทบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระยุทธนา ไกรนารถ  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระฐานปนพงษ์ พงษ์แก้ว  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสมศักดิ์ นุชทองม่วง  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระพงษ์พัฒน์ เอื้อพงษ์พันธ์  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระทวิช สาหร่ายทอง  วัดราษฎร์นิยม  นนทบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระครูวิสุทธิกิตติคุณ   วัดอัมพุวราราม  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาธเนศว์ อุยางกูร  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระอดิเรก โชติพันธ์  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระปรีชาพล เหลืองอ่อน  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระกานดิศพงศ์ แสงเพิ่ม  วัดปัญญานันทาราม  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระณัฐวุฒิ ศิริสูงเนิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระธนเนตร์ ฉมามหัทธนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระธีรพงษ์ นุตเจริญกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระชัชวาลย์ สารเทศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระพิษณุ หงส์รุจิพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน   วัดท่าการ้อง  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูเกษมพัฒนาภรณ์   วัดโตนดเตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระนรินทร์ จันทรินทร์  วัดโตนดเตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูปลัดวรรณ์รบ รักธรรม  วัดบางเคียนวิเชียรฉาย  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระปลัดตรีพรหม มีสำราญ  วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระนธีกัสสปะ ศรัทธาพรรณ  วัดประดู่ตะบอง  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระธีระดล วงศาโรจน์  วัดประดู่ตะบอง  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระประเทือง เดือดสันเทียะ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูโกวิทธรรมรักษ์   วัดตาลเดี่ยว  สระบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูปิยธรรมวิสิฐ   วัดทองพุ่มพวง  สระบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระรุวิภาส ภาคินพงศภัค  วัดทองพุ่มพวง  สระบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระศิษฐพงศ์ คำคุณ  วัดสระมะเกลือ  สระบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอธิการอานนท์ โปรยเงิน  วัดบางพึ่ง  ลพบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระอรรถพร ศรีสว่าง  วัดห้วยแก้ว  ลพบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระกรุชา ศรีประโมทย์  วัดกัทลีพนาราม  ลพบุรี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอธิการชำนาญ เกิดพิทักษ์  วัดกลาง  ชัยนาท 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระธนากรณ์ มาเหง่า  วัดหัวตะพาน  ชัยนาท 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมยศ กาญจน์วัฒกุล  วัดสวนธรรมรักษา  ชัยนาท 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระบุญนาค แก่นจ้าย  วัดสวนธรรมรักษา  ชัยนาท 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระถวิล ลีลาวิไลลักษณ์  วัดสวนธรรมรักษา  ชัยนาท 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสุรพล มาลัยงาม  วัดถ้ำเขาวง  อุทัยธานี 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระปลัดกัญจน์ภาส ณ วิเชียร  วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระพลกฤต แก้วเวียง  วัดสระโบสถ์  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาบรรพต ไม้แดง  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุจิต ประดิษฐวงศ์  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระเด่น วิเชียรสาร  วัดพรหมจริยาวาส  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสุเทพ คงสันเที๊ยะ  วัดห้วยตะโก  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระวิโรจน์ ชุมสวัสดิ์มงคล  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระบังเอิญ มีนา  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวิเชียรธีรธรรม   วัดสามแยก  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูพัชรคณาภิบาล   วัดเขาค้อพัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูสาทรพัชรบรรพต   วัดเขาค้อพัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูปริยัติพัชรโกวิท   วัดทุ่งสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสมุห์อานนท์ อินทร์ป่าน  วัดทุ่งสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระทวี พิลาสุข  วัดทุ่งสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระโชคอนันต์ ภู่ทับทิม  วัดทุ่งสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระชัยวลัญช์ สุดเลิศธนาพิพัฒน์  วัดทุ่งสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสมุห์พรศักดิ์ ยี่คิ้ว  วัดศิริมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมุห์ชาญชัย เพชรดี  วัดช้างเผือก  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระใบฎีกาปฐม ปลั่งศรีทรัพย์  วัดราชพฤกษ์  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระธนรัชต์ ปรุงสินธน  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอานนท์ ทองสา  วัดราษฎร์ศรัทธา  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระขุนแผน เวียงอุดม  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมนัสวี อ่ำพรม  วัดบ้านนายาว  เพชรบูรณ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระนเรศ สุมพุ่ม  วัดบึงกระดาน  พิษณุโลก 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระวินัยสาทร   วัดพระแท่นศิลาอาสน์  อุตรดิตถ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระสุรชัย ประณต  วัดบึงสัมพันธ์  อุตรดิตถ์ 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการชัยมงคล คิดอ่าน  วัดป่าแขม  ลำปาง 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาวีรพล วังคีรี  วัดสวนดอก  ลำปาง 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพรณรงค์ กาดิน  วัดถ้ำผาช่อ  ลำปาง 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสุรพล อุทรา  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอธิการณรัช ใจสมิง  วัดป่าถ่อน  เชียงราย 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอธิการสนั่น เขื่อนเพชร  วัดป่าสักหลวง  เชียงราย 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระมหาสมชาย ปัญญาโกญ  วัดมิ่งเมือง  เชียงราย 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระจำรอง วรรณคำ  วัดเม็งรายมหาราช  เชียงราย 
15-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 542 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6