ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเมธีวราลงกรณ์   วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปฏิภาณธรรมคุณ   วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูมนูญวรธรรม   วัดสุขใจ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูภาวนาธีรวรคุณ   วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์   วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิทธิ์ศักดิ์ สมทรัพย์  วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิบูลกิจจารักษ์   วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดนัธทวัฒน์ ทองคำ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดอำพัน คำสาน  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระพงศกร เพชรกลับ  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสมบัติ ทั่งสุวรรณ  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระนพดล รอดรัตน์  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระนคร ผดุงกิจ  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูสังฆรักษ์เดชกร เกรียงไกรกุล  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสุขเกษม ต้นศิริวรพงศ์  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระอนันต์ คำพวง  วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระครูสมุห์รณชัย บริสุทธิ์  วัดสุทธิวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาชินวัฒน์ พองศรี  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาสุรพงษ์ จริยมา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาประเสริฐ เชื้อเมืองพาน  วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสนั่น คีรีวัน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาศิริวัฒน์ ชุมทอง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาเธียรบดี นวลจำรัส  วัดบางขุนเทียนนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาสุทัศน์ เฉียบแหลม  วัดบ้านกลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาราศรี โนนสง่า  วัดปากน้ำฝั่งเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาพร ปุ้งโพธิ์  วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาวรวุฒิ ศุภมณี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหานพรัตน์ แย้มแสง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหามังกร บัวทอง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาพิน ปลีนารัมย์  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาโสฬส พรมมา  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาสิทธิโรจน์ โพธิ์บุญ  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาภาคภูมิ ปทุมสูตร  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวุฒิชัย เกิดแต้ม  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาสำราญ ประเสริฐซึ้ง  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาวินัย ดารา  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาธเนตร ฝอยกิ่ง  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาทองวัน คำเพาะ  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาสังคม สีหะวงค์  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาประทักษ์พร นิมมานสุนทร  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมศักดิ์ จันทบุตร  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระศุภชัย แสงสร้อย  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระวรินทร์ หุ่นศาสตร์  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระพงษ์พัศ บุตรศรี  วัดไชยทิศ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระบัญญัติ วงษ์กล่ำ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสาริกา คำแก้ว  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระปฐมพงศ์ บุญชูศรี  วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมชัย แซ่เตีย  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระกุลชาติ บุตรทีปรัตน์  วัดสะพาน  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระกฤษดา ศรีเพชร  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระนันนภัส พรมใย  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระธนาคม ชมขวัญ  วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระจำรงค์ แก้วบุญถึง  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระเอกชัยสิทธิ์ สกฤษยรรยงค์  วัดบางสะแกนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระปุณณาณัฏฐ์ บุญญรัตน์ปภากร  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระเทคโน ชัยโชติจินดา  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระภูดิส สอนหินลาด  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูศรีวุฒิปราโมทย์   วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์  นนทบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมหาสุถิตย์ อ่อนคำ  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาวาสนา แก้วแสน  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาตุลา เจตมา  วัดสมรโกฏิ  นนทบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสมหมาย พืชพันธ์  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระพิเชษฐ์ เสถียรวาณิช  วัดคลองชัน  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระกิตติศักดิ์ ชอบสว่าง  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอำนาจ จิตรมิตร  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสหรัฐ หงส์ตระกูลชัย  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระณรงค์ เกรียงไกรวณิช  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระศราวุฒ วงษ์สวาท  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสมเจตน์ สุวรรณชาตรี  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระนพณัช น้อยวาที  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระธวัชชัย แจ้งกระจ่าง  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูปลัดวิสุทธิ์ ขาวเกตุ  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระฐาปนพงศ์ จ่างศรี  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระพนม พิทักษา  วัดบัวโรย  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูสังฆวิชิตประเทือง ฮังนนท์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระนพดล เจริญสุข  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระขวัญณรงค์ อ่อนน้อม  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระพสิฐณ์ อ่องบุญมี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระปัญญา บุญศรี  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระจิตรกร หอมทอง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหาสินชัย ศรีชัยมูล  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาณัฐพล เรือนงาม  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมนตรี ทองประจักษ์  วัดครุใน  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอัธยา เดชผดุง  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระเล็ก ฉัตรมงคลนิมิต  วัดพญาปราบปัจจามิตร  สมุทรปราการ 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูกันตธรรมาภิรักษ์   วัดศิริสุขาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระปลัดสุชาติ ฤกษ์อรุณ  วัดสามเรือน  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระธวัชชัย ปะระมะ  วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสุดสาคร วะสัตย์  วัดโตนด  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระอุบล เกษร  วัดทางยาว  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระโปรย แก้วมณี  วัดวังแดงใต้  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระอภิสิทธิ์ หอมขจร  วัดอินทาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระเอกสิทธิ์ พานิชเจริญ  วัดอินทาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระวรินทร หอมบุญมา  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระธันย์ปรินทร์ กวินภัททสุนทร  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระโอภาส อมรลาภ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระปลัดปิยะพันธ์ ตรงสาลี  วัดท้ายย่าน  อ่างทอง 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระมหาชัยพร ฤทธิ์กระจ่าง  วัดเซิงหวาย  อ่างทอง 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระราชวัชรญาณรังษี   วัดพระพุทธแสงธรรม  สระบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระวรพล แสงอุไร  วัดราษฎร์สามัคคี  สระบุรี 
15-11-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 561 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6