ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระโสภณธรรมวงศ์  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาประเวศ สอนปั้น  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระทศพล ทองคำเจริญ  วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆกิจจาทร  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระบุญมี รื่นเริง  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระสุธน อยู่สวน  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์บุญเล็ง ไชยะลัง  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระมหามงคล พุกแสง  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาดวงเด่น ตุนิน  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระครูสังฆวิชัย  วัดพระเชตุพนฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาสุวัฒน์ เลิศบวร  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาบุญนำ ทองสวัสดิ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหางามพล ต๊ะมาธง  วัดภาษี  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาสำรวย ชาวดร  วัดใหม่อมตรส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหานาวี ศักดิ์นาวิน  วัดปุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาเกรียงไกร เพ็ชสังคาด  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาบุญไทย ด้วงวงศ์  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาบุญยอด ต้นกันยา  วัดมัชฌันติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาเกรียงไกร เกริกชัยวัน  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาธวัชชัย นาควงค์  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระเพทาย พรล้วนประเสริฐ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระจิตติ สุขใจ  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระมหาอาทิตย์ ในทอง  วัดพระราม๙กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระปลัดวิสุทธิ์ศรี เทียนวิเศษ  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระอธิการทวี อุณาศรี  วัดกระทุ่มราย  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระอธิการสุวิชย์ชัย เดชศักดาพร  วัดใหม่เจริญราษฎร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระมหาบุญสม ช่างแกะ  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูวินัยธรประเสียร จันทร์มณี  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระสุวรรณ์ พันธุ์เดช  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระชัยวัฒน์ แซ่จิว  วัดหนังราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระไพบูลย์ ยินดีโช  วัดหนังราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระบุญธรรม กันทะมัง  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระรัตนตรัย ขาวบาง  วัดกระทุ่ม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระอิทธิพล เข็มกำเนิด  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระฉลาด แสวงผลเจริญยิ่ง  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระวีรวุฒิ สวาทะสุข  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระอดิสร พิเชษฐ์บัญญัติ  วัดช่องลม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระวิชาญ สุดประเสริฐ  วัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระธีระยุทธ วงษ์บัวทอง  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมุห์นพดล คล้ายหงษ์  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระสนอง น้อยเพ็ง  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระมหาจำเริญ รักการ  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระสุปัญญา เครือเทียน  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระมหาจันทร์ดี เหตุเกษ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระมหาจำเนียร บุตรสาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูสังฆรักษ์อนันต์ บู่บาง  วัดบางขัน  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระอธิการผจญ แจ่มจันทร์  วัดศิริจันทาราม  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระสมุห์จเร ฉิมดอนทอง  วัดผลาหาร  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระใบฎีกานิรันดร์ ติรำ  วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระกิตติชัย ภัทรพนาสกุล  วัดเปรมประชา  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระอิสริยะ ตราชู  วัดโบสถ์  ปทุมธานี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระมานะ ขจิตเพชร  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระผล มาดี  วัดโพธิ์ทอง  อ่างทอง 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระวิสันต์ สุขวิทยา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระสุระ กระจ่างเย่า  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระยุทธนา บุญธร  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระวิโรจน์ รุจิราวงศ์วัฒนา  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระวัฒนา ศรีทอง  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระพิเชษฐ์ โรจน์พงศ์เกษม  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระมงกุฎ ฤกษ์พิชัย  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระคงศักดิ์ เกษมวงศ์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระจตุรงค์ จาบทอง  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระบำรุง ปานสุวรรณ  วัดไกลกังวล  ชัยนาท 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระครูนิเทศวุฒิธรรม  วัดศรีเจริญธรรม  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ  วัดโพธิ์ประสาท  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระครูใบฎีกาประเสริฐ มั่นศรี  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระปลัดวุฒิเมธี บุญยฤทธิ์  วัดถ้ำพรสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาทองลพ อินชูฤทธิ์  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระมหาพิเชษฐ์ พานโคตร์  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาอดิศักดิ์ ชัยชาญ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาสมพงษ์ นิ่มอิ่ม  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาทัศนัย ชำนาญพนา  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาปรัชญา ถิ่นมีผล  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระมหาอุเทน แสนพันธ์  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระมหานที จวนรุ่ง  วัดตากฟ้า  นครสสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระสมนึก จันทร์เจริญ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระอุทัย ศรีราช  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระมานิชย์ โกทัน  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระพันธ์ศักดิ์ บุญประกอบศักดิ์  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระจินดาภัทร ฦาชา  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระมหาดวงจันทร์ สุวรรณ  วัดสุวรรณาราม  เชียงราย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระชุมพล ธนีเพียร  วัดป่าซาง  เชียงราย 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูโอภาสศีลวิบูลย์  วัดห้วยไส้  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระอานันต์ ใจกันธะ  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระบุญเปลี่ยน ตาดี  วัดป่าไม้แดง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูบัณฑิตานุวัตร  วัดขัวมุง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ  วัดเจดีย์หลวง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระมหาสุทธิพงษ์ มาอา  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระมหาสมพร ไชยบุตร  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหายุวรัตน์ ก้อนสุรินทร์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระภัทราวุธ ชมบุญ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหาจำลอง พรมเสน  วัดธาตุดำ  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระมหาอำนวย สินชัย  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระมหาวุฒิศักดิ์ ศรีรักษา  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาแสงจันทร์ พรมลี  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระมหาพนมกรณ์ นามราชา  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระมหาเดช ทรงจิตร  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระมหาธนกฤต สิงห์มี  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระกฤษณภัค ทายะนา  วัดล่ามช้าง  เชียงใหม่ 
15-12-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 283 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3