ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระอมรมุนี   วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระพิพัฒน์จริยาลังการ   วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปณิธาน สว่างพื้น  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวรวนรรร์ ศิริรูป  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูไพศาลสีลสังวร   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิลาสวรวิธาน   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุทธินันท์ ทับทอง  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระนิตินัย แซ่เล้า  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมานพ พงษ์ศิริวรรณ  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาวิจิตร งามวรัญญู  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาศักดิ์ชัย อรชร  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาสนั่น คีรีวัน  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาปรีชา วงศิลา  วัดราชบุรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาจำนงค์ บัวงาม  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสายรุ้ง แดงงาม  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาอภิชัย ภารสถิตย์  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาธีรนัย นาวา  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระเด่นชัย จินดานภาลัย  วัดเวฬุวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาจำนงค์ วงศ์สุวรรณ  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสราวุฒิ สุวรรณชัย  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระพิษณุ อัศวมีพลัง  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสุทธิพจน์ สัพโส  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระดำรัส ชื่นความดี  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวุฒิชัย เพ็ชรทองมา  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระศรีสัจจ์ สัตยโยธี  วัดเจ้ามูล  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระศิริชัย แซ่นิ้ม  วัดทุ่งลานนา  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระวีระชัย สุวรรณชิต  วัดโบสถ์สามเสน  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระนัฐประชา หงษ์สุวรรณ  วัดอินทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระจีระวัฒน์ เพ็งพริ้ง  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระคำแดง พันธ์แน่น  วัดจันทวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระกิจจา สัจจาสถิต  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระพิเชษฐ ตรึงตราจิตกุล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระจิระ พวงจำปา  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมนัส ขาวฉอ้อน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระตันติกร เมืองน้อย  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระศิริเทพ ศิริรัตนตรัย  วัดบางเพ็งใต้  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระเอกสิทธิ์ ภักดีนอก  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระนวชาติ เลี้ยงชีพ  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระนันนภัส พรมใย  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาสุรศักดิ์ โพธิ์เงิน  วัดแคนอก  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาผดุงเกียรติ บัวน้ำอ้อม  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาสุธน ทั่งทอง  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระธวัชชัย ทองอ่อน  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสำนวล ดวงฉวี  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระจาตุรงค์ สุขอ่ำ  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระเบญจ ภูริธำรงชัย  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระใบฎีกาวันชัย จันทร์พรหม  วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์  นนทบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาธานินทร์ คณาธาร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระนราศักดิ์ พัฒนพันธุ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิการวันชัย กลพินิจ  วัดชัยมังคลาราม  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระประวิทย์ ศรีมัทธนา  วัดประชุมราษฎร์  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสุนทร สุดสวาท  วัดคลองหนึ่ง  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระโยธิน สถิติรัต  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระเกริกเกียรติ บุญมีเกิดทรัพย์  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระโสภณพัฒนากร   วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูวิสุทธิ์สมณคุณ   วัดสนามทอง  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูอุดมธรรมจารี   วัดกลางทุ่ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูสังฆภารวิจิตร   วัดพระขาว  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูสังฆรักษ์กิตติ ศรีประภา  วัดไชยภูมิ  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาสำรอง ช่วยงาน  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระธวัชชัย เรืองศิริ  วัดใหญ่ชัยมงคล  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระประยูร กาหลง  วัดสามกอ  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสุดสาคร วะสัตย์  วัดโตนด  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูวิวัฒน์ปุญญากร   วัดเจ้าบุญเกิด  อ่างทอง 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอธิการอุดม หนูน้อย  วัดบ้านพลับ  อ่างทอง 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาเสงี่ยม มณีวงษ์  วัดพระพุทธบาท  สระบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสมจิตร อินทโชติ  วัดหนองอ่างทอง  สระบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูนิคมธรรมโสภณ   วัดศรีธรรมโสภณ  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูสุนทรธรรมทิน   วัดสิงหาราม  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูเกษมธรรมวิสุทธิ์   วัดดีลัง  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสุธรรมนิวิฐ   วัดหนองนา  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมหาอำนาถ พัดยนตร์  วัดหนองนา  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระธำรงศักดิ์ ชัยวัฒนพานิชย์  วัดหนองนา  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระธวัชชัย สิงห์ทอง  วัดหนองนา  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสันติญาณประยุต   วัดญาณเสน  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูปลัดธนู สุวรรณศิลป์  วัดญาณเสน  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอธิการวุฒินันท์ ธรรมจันทร์  วัดซับกระโดน  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระอธิการสนอง กิมสุพรรณ  วัดบ้านฉางประชานิมิตร  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระเมธี สัมมาพล  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระประยุทธ เพียรธนวัฒน์  วัดข่อยใต้  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสมจิต ศรีสวัสดิ์  วัดไชยดิตถาราม  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระนราวิชญ์ มนต์รัตนมณี  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระนิรุต เขียวทอง  วัดหลวงท้ายตลาด  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระกฤษณ์ รัตนะ  วัดหนองเป็ด  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุพจน์ พรหมเมือง  วัดสามัคคีประชาราม  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอาคม ดาสดา  วัดโคกเจริญ  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระบุญเพ็ง เพ่งหากิจ  วัดโคกเจริญ  ลพบุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระชาญณรงค์ พูลสวัสดิ์  วัดห้วยร่วม  นครสวรรค์ 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระนรงค์ พูลสวัสดิ์  วัดเฉลิมมาศ  สิงห์บุรี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูอุทัยกิตติวัฒน์   วัดทุ่งสงบ  อุทัยธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูอุทัยบุญญาภิวัฒน์   วัดถ้ำรัตนคีรี  อุทัยธานี 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอธิการภูมิชัย พงษ์พันธ์เดชา  วัดป่าห้วยทราย  มุกดาหาร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระวาริน จะโนรัตน์  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ  นครสวรรค์ 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูอดุลวชิราทร   วัดหงษ์ทอง  กำแพงเพชร 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระทิพย์ ฟักเกตุ  วัดหนองพยอม  พิษณุโลก 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระประพิน จันทร์พยอม  วัดศรีโสภณ  พิษณุโลก 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวัฒน์ ขาวขำ  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระบุญมี อ่ำขวัญ  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระวอน มีบึงพร้าว  วัดเกาะ  สุโขทัย 
15-12-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 552 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6