ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวิเชียรโมลี   วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระชัยยน สอนพรม  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูประพัฒน์เขมคุณ   วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมเจต หลวงกัน  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวินัยธรวีรภัทร์ วิสุทธาวิริยาภรณ์  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาวัชรินทร์ เกิดอ่วม  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาโกมล แก้วดึง  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากฤตภาส สุขัง  วัดม่วง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมศักดิ์ แพทย์หลวง  วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาศรายุทธ เนาวพันธ์  วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาวิเศษ บุตรวงษ์  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาปรีดา โพธิ์ศรี  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาพัฒนา กำหอม  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหากฤษดา เสือสา  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาธวัฒชัย เกือมรัมย์  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาปัญญาวัฒน์ แสนบุญมี  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหารุ่งโรจน์ บุญเพิ่ม  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระปุญทาวัฒน์ กันภัย  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาสิริชัย จริยสุธรรมกุล  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระปริณ วงศ์บางโพ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระยุทธนา สินเหลือ  วัดราชบพิธ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระธัณย์ศรุต ทองฤทธิ์จิระโชติ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระกรกฤษณ์ โสตถิอำรุง  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวิชาญ จันทานานนท์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวิชัย จันทร์เหลือง  วัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระชัยมงคล ศักดิ์ประทีปกร  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระปรีชา ชัยวร  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศรสรรค์ ศรีสุขใส  วัดแสนสุข  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระบุญทัน สาภักดี  วัดโพธิ์เรียง  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระธีรยุทธ ไชยยา  วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระพิสิษฐ์ อิสรารีย์  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระฉันทวัฒน์ มณีธร  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระพิทักษ์ ปิตฝ่าย  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระไพบูลย์ อัคศร  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูสังฆรักษ์บุญญวัฒน์ ทับทิมเทศ  วัดช่องลม  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสมคิด สาโสภา  วัดเกาะพญาเจ่ง  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสันติ กินรี  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสิทธิ์ศักดิ์ สมทรัพย์  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระวิฑูรย์ ศรีกิจจาภรณ์  วัดบางม่วง  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระจุฑาวุธ เพ็ชรปานกัน  วัดบางม่วง  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระพิเชษฐ กวินภาส  วัดบางม่วง  นนทบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูวิจิตรปทุมรัต   วัดป่าไขแสง  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาพิษณุ รัตนบุรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาวัฒนา พรหมเสนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสุรพรชัย แสงวณิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสนทยา วรรณดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระพงษ์ศักดิ์ ชัยสมบัติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระจงหัชพัฒน์ เศรษฐธรกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสมเกียรติ ภุมรินทร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอภินันท์จุน อุ่นอก  วัดจันทร์กะพ้อ  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระเผด็จ มีแสงเพชร  วัดจตุพิธวราวาส  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอำนาจ ดีรัตน์  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระนิพนธ์ กระแสโสม  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระปิยะวัฒน์ เรืองระยนต์  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระธันวา หัสทอง  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูบริหารปริยัติกิจ   วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระปลัดบุญเลิศ โพธิ์แสง  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระคเณศ ทองผา  วัดบางพลีน้อย  สมุทรปราการ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระชาญยุทธ ชวนเจริญ  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระนวกร พรหมดวง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระปลัดไพรัชช์ แซ่เฮง  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระวันชาติ จำแนกวุธ  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระรัตนชัย ใจทับทิม  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระเทวฤทธิ์ ทองแววศรี  วัดสะแก  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาเอกพล บุญประจักษ์วงศ์  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระทวีชัย ฐิติอมรสุข  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระประเทิน เกื้อกูล  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระวันชัย ผาสุขผล  วัดยม  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสุเทพ สุขสาธุ  วัดลาดทราย  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระจักรี บัวอินทร์  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระมหาสมศักดิ์ จึงศักดิ์สิทธิ์  วัดเกตุแก้ว  สระบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระพิศิษฐ์ ชเนศวร  วัดเกตุแก้ว  สระบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระประไพ พวงมะลัย  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูภัทรธรรมคุณ   วัดพัฒนาธรรมาราม  ลพบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูผาสุกพัฒนสุนทร   วัดโคกสำราญ  ลพบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสถิตคุณ เทวะเศกสรรค์  วัดโพธิ์เก้าต้น  ลพบุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูสถิตธรรมาลังการ   วัดประดับ  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสุวัฒน์ พันธุ์ทุ้ย  วัดประดับ  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาเสริมพันธ์ สมแพง  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระวุฒิไกร ตาไธสง  วัดราษฎร์บำรุงหนองลี  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระชิษณุพงศ์ จรูญรัตนพันธุ์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระเชาวลิต กีรดารมย์  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระวัชระ แสงดี  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูสุธรรมพินิต   วัดดงพระเจดีย์  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูปลัดศิริ ทองหล่อ  วัดทรงเสวย  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระใบฎีกาวันเฉลิม ม่วงศักดิ์  วัดโคกโตนด  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสนั่น โพธิ์สุวรรณ์  วัดโคกโตนด  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระวรวุฒิ วรรณแสง  วัดหนองยาง  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสุเมธ อึ้งธีรกุล  วัดป่าสุปฏิปันโน  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระปาลวิทย์ รามแก้ว  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระปเนต สถาพรพงศา  วัดดอนตูมกมลาวาส  ชัยนาท 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูอุทัยธรรมโอภาส   วัดเขาฆ้องชัย  อุทัยธานี 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระบุญถม พรมโพธิ์  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระทวีโชค กำเนิดเกิด  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวราเทพ อินทรฉัตร  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมนูศักดิ์ คำผา  วัดอรัญญาวาส  เพชรบูรณ์ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระศรายุทธ สีลา  วัดถ้ำทองเจริญธรรม  พิษณุโลก 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระใหม่ สีหไกร  วัดสันติวัน  พิษณุโลก 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระบุลยเดช จันทร์หอม  วัดบางระกำ  พิษณุโลก 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูวิบูลสมัตถกิจ   วัดป่าเซ่า  อุตรดิตถ์ 
15-12-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 637 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7