ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูธรรมรุจิ  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาณรงค์ ราชจำเริญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสิงหา อิ่นคำ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาตอง สุขวัญ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาธงชัย ศรีมหาพรม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสุรไกร คงบุญวาสน์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาฉลอง ทุยมะเริง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาสงการณ์ เขื่อนแก้ว  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิชัยชาญ มาตรเรียง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสว่าง ถุนกระโทก  วัดโพธิ์เรียง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาวินัย ศาลา  วัดเศวตฉัตรวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาณรงค์ เชื้อบัวเย็น  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาทรงศักดิ์ สันติเกื้อกูลวงศ์  วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหากิติพันธ์ แพงน้อย  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระนภสมรรถ นาควิเชียร  วัดเพลงวิปัสสนา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระธรรมรัตน์ หาญณรงค์  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระวันกษัตริย์ พรหมทอง  วัดโพธิ์ทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระอนันต์ นาคพยุง  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระปลัดมนตรี แสงมณี  วัดสำโรง  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาศรี อยู่ยิง  วัดตำหนัก,ใต้  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระสามารถ พานทอง  วัดไทร  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระเชวง ทรัพย์ยุทธ  วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระณรงค์พร นิธิมงคล  วัดบางไกรใน  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระสามารถ เย็นใจ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระสมบูรณ์ คชเสนีย์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระจักรพันธ์ ชะอุ่มรัมย์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระโสภณสมุทรคุณ  วัดคันลัด  สมุทรปราการ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูมงคลวิลาศ  วัดคันลัด  สมุทรปราการ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระสุวิทย์ โตวรวิรัตน์  วัดประชุมราษฎร์  ปทุมธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระมหามนตรี แซ่ฉั่ว  วัดเทพมงคล  สิงห์บุรี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูวิบูลชยาภรณ์  วัดโคกโตนด  ชัยนาท 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระคมกฤช พุฒมณี  วัดช่องลม  ชัยนาท 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูอุทิตพัฒนกิจ  วัดโกรกลึก  อุทัยธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูอุเทศธรรมสาทิส  วัดวังสาลิกา  อุทัยธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระอธิการชาญชัย เขม้นเขตการ  วัดผาลาดธาราราม  อุทัยธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระครูนิมิตกิตติวรรณ  วัดประชาสรรค์  นครสวรรค์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระปลัดวุฒิเมธี บุญยฤทธิ์  วัดถ้ำพรสวรรค์  นครสวรรค์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระจักรกฤษณ์ โพธิ์อุดม  วัดอินทาราม  นครสวรรค์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระลาภ บุญนัง  วัดหนองแจง  เพชรบูรณ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมัย ชมชื่น  วัดโพธิ์เย็น  เพชรบูรณ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระมหานิติกานต์ อภิปรัชญากุล  วัดใหม่เยาวชน  อุตรดิตถ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระคำผาง สีกะลา  วัดห้วยครั่ง  อุตรดิตถ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระอธิการอิ่นคำ ธรรมวงค์  วัดทัพกุมารทอง  เชียงราย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระเทียม วงค์วุน  วัดสบแพง  เชียงราย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระจุฬาพงษ์ ยาณะ  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระนพดล ก๋าทอง  วัดไชยอาวาส  พะเยา 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระสุวรรณเมธี นวลใจ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระครูสุจิตปัญญารัตน์  วัดบ้านแปะ  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาชัยพร ยะท่าตุ้ม  วัดดอยน้อย  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาบุญนำ สุนามถาวร  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระมหาอรุณ บุญยสมภพ  วัดป่าข่อยใต้  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระแสง ขวาญฟ้า  วัดห้วยเป้า  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระเจริญศักดิ์ รัศมีรัตน์  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระวีรวัฒน์ พรหมเมือง  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระสามารถ ภูมิอาจ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระสมัคร มุลทากุล  วัดฝายหิน  เชียงใหม่ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระอโนทัย สหุนิล  วัดป่าขันติธรรม  ลำพูน 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหาสมชาย นาสำแดง  วัดอูบมุงเหนือ  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระธวัชไชย กุลสุวรรณ  วัดบ้านม่วง  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระอภิชาติ พิลาแหวน  วัดบ้านม่วง  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระอรุณ ศรีหาสร้อย  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระสุริยา สมสาย  วัดภูย่าอู่  อุดรธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระอธิการแสง วงศ์กระโซ่  วัดสุทธิธรรมคุณ  หนองคาย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระอธิการคำพันธ์ เครือเนตร  วัดธรรมมงคล  หนองคาย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระประสันต์ ก้อนคำมา  วัดเกษตรศิริ  หนองคาย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระไพรจิตต์ เชื้อคำจันทร์  วัดไตรภูมิ  หนองคาย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระณัฐพงษ์ สาสอน  วัดสโมธานนิคม   หนองคาย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระครูโสภณวัฒนานุกิจ  วัดวังสะพุงพัฒนาราม  เลย 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูสมุห์ชัยณรงค์ พรประพันธ์  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาอดุลย์ คงสมบัติ  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระวีระพงษ์ พิพุฒ  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระสนอง ชนะบุญ  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระเกียรติศักดิ์ ไพรศรี  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระสุพรรณ นามเทพ  วัดหนองแวง  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระไพรทูรย์ สมแสง  วัดเกาะแก้ว  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระสุขุม เผ่าบ้านฝาง  วัดป่าสังเวชธรรมาราม  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระอนุสรณ์ พันธุ์หล้า  วัดฝางศรีงามราษฎร์  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระสมจิตร กดนอก  วัดป่าอาสภาวาส  ขอนแก่น 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูกาญจนธรรมคุณ  วัดหนองใหญ่  มหาสารคาม 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูประโชติธรรมสุนทร  วัดบ้านเม่นใหญ่  มหาสารคาม 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระบุญสวย แก้วหานาม  วัดกุญชรวนาราม  มหาสารคาม  
15-2-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูจุลลธรรมานุศาสน์  วัดบูรพาภิรมย์  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระมหาสุวัฒน์ บุญนี้เจริญ  วัดบูรพาโคกเครือ  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระบุดดี ภารประสาท  วัดคูหาผานิพพาน  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระสมยงค์ ตาลป่าหว้าน  วัดป่าพัฒนาราม  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระชุมพร ภูแซมศรี  วัดป่าพัฒนาราม  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระโสภา หัดประกอบ  วัดป่าเครือวัลย์  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระประชุม สุรางค์วัฒนากูล  วัดป่าธรรมนิมิตโพธิ์เก้า  กาฬสินธุ์ 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูจันทรัตนคุณ  วัดแก้วดวงดี  ร้อยเอ็ด 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูโอภาสปุญญาทร  วัดสว่างโหรา  ร้อยเอ็ด 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระอธิการอัศเจรีย์ พันธ์แก้ว  วัดบ้านหนองแคน  ร้อยเอ็ด 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระอธิการบุญศรี สารเนตร  วัดสงพาง  ร้อยเอ็ด 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหาจตุรวิทย์ คำด้วง  วัดหนองเหล็ก  ร้อยเอ็ด 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระมหาลันดอน จักษุแจ้ง  วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูอุดมภาวนากร  วัดป่าศรัทธาธรรม  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระวง บุญทัน  วัดพระธาตุหนองบัว  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระวิสิทธิ์ จันทะคู่  วัดพระธาตุหนองบัว  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระชัยณรงค์ แสนไชย  วัดนาควาย  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระสามารถ ต้นงอ  วัดมหาวนาราม   อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระพิเชษฐ์ คุณารักษ์  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-2-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 306 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4