ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชภัทรญาณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระมหากรวิก สารัฏฐิติกวงศ์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาสิทธิชัย ชาวเพชร  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาคิมหันต์ แตงเรือง  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระครูพิศาลถิรธรรม  วัดบุคคโล  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระครูใบฎีกาพิมพ์ พลใส  วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาอภิชาติ เบ้าคำ  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
พระมหาชานนท์ อ่อนโพชา  วัดบุญศรีมุนีกรณ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสมบูรณ์กิต คุ้มเที่ยง  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาชาญ สร้อยสุวรรณ  วัดทองบน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระมหาไกรสิทธิ์ ลีปัสสา  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระมหาไกรสร โสดรัมย์  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระมหาเอกลักษณ์ เทพวิจิตร  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาวิเชียร ชาอินทร์  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาปัญญา อัตตาโว  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาเสน่ มณีรัมย์  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระวีระ รสสุข  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหาสำราญ ประเสริฐซึ้ง  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาสังคม สีหะวงค์  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาทองวัน คำเพาะ  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระสมศักดิ์ จันทบุตร  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระประทักษ์พร นิมมานสุนทร  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระธรรมนูญ โลหะเจริญ  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระศุภชัย แสงสร้อย  วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระรัชพล สุสันทัด  วัดบางประทุนนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระปริญญา ยันต์โกเศศ  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระบุญรอด เข็มวงษ์  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระอินทร์นุช บุญต้อง  วัดสาครสุ่นประชาสรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระสมชาย พลอยเจริญ  วัดลาดปลาเค้า  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระวิชัย คลังเพชรพาณิชย์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระเอกลักษณ์ ศรีพูล  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระมนูญ ซื่อสุทธิ์  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระธีร์ธวัช นางาม  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระเสน่ห์ เสือน้อย  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระศักดิรินทร์ เอมนุช  วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูวิสุทธินนทคุณ  วัดไทรใหญ่  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูศรีสิทธิการ  วัดแค,นอก  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระพิเชษฐ์ ขอบเขต  วัดแค,นอก  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระมหาพิสูตน์ พะนิรัมย์  วัดบางไผ่  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระกมล กมลานันท์  วัดบางแพรก  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระสราวุฒิ เกตุเมฆ  วัดโชติการาม  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระอำนาจ บุญฤทธิ์  วัดโบสถ์ดอนพรหม  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระอนุรุทธิ์ พยุงวงษ์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระคำจันทร์ โสแพง  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระมหาคงษร เจริญชญาน์  วัดใหม่คลองเจ็ด  ปทุมธานี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูปรีชาธรรมวิจิตร  วัดทรงธรรม  สมุทรปราการ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาอนันต์ สุฤทธิ์  วัดพระสมุทรเจดีย์  สมุทรปราการ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระชาญชัย รอดดี  วัดบางโฉลงนอก  สมุทรปราการ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระนพดล แตะไธสง  วัดโยธินประดิษฐ์  สมุทรปราการ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระปลัดวิรัตน์ ไขแสงทอง  วัดคลองตัน  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระชัชนพัฒน์ ธารีบุญ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระวิชัย ยิ้มแฉ่ง  วัดคลองพุทรา  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูสุวัฒน์วรกิจ  วัดช้าง  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระอาคม หอมชะเอม  วัดช้าง  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระครูนิเทศธรรมวิรัช  วัดหมื่นเกลา  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระปลัดสุชาติ เจือจาน  วัดมะขาม  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระใบฎีกาสวอง ผลโภชน์  วัดแสวงหา  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระอำพร รักงาม  วัดสกุณาราม  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระประมวน ปั้นทอง  วัดวังน้ำเย็น  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระมหาโสภณ โต๊ะสิงห์  วัดหลักแก้ว  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระชลอ การมั่งมี  วัดกลางราชครูธาราม  อ่างทอง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระใบฎีกานพเดช ตั้งสิทธิ์วิเศษกุล  วัดปราสาททรงธรรม  สระบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระเยี่ยม พิมพ์ทอง  วัดสายโท  ลพบุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระครูสมุห์ชุมพล แสงทับทิม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระมหาสุวิทย์ โนนงาม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหาจำลอง ถาวรทัศน์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระอาทร ทับทิมดี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระปิยะบุตร เกษี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระจักรี อุเทศ  วัดปทุมธาราม  ชัยนาท 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาสุนทร นิโรจน์  วัดสาลวนาราม  อุทัยธานี 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระครูนิเทศภัทรคุณ  วัดท่าซุด  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูนิพิษฐ์ธรรมสิริ  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระโกวิทย์ แก้วมณี  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระวรเศรษฐ์ วัฒนะสกุลรักษ์  วัดเกรียงไกรเหนือ  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูปลัดพิทักษ์ อินทอง  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระสมนัด ประทุมลี  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระกมล วงศ์ชัย  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระนราฤทธิ์ อ่อนไทย  วัดคีรีวงศ์  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระอธิการประชุม สุธรรมมา  วัดศรีประชาสรรค์  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระบัญชา เข็มทอง  วัดศรีประชาสรรค์  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระประจักษ์ สมคำ  วัดตากฟ้า  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระซ่งฮวด แซ่เซียว  วัดสระเกตุโมรี  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระเช้า ชัยบุรินทร์  วัดห้วยลำใย  นครสวรรค์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระกวิน จักรพล  วัดหนองแดน  กำแพงเพชร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระณรงค์ จักรพล  วัดหนองแดน  กำแพงเพชร 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูสุนทรพัชรสาร  วัดซับไม้แดงใหม่  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระมหาสุวัฒน์ คำพารัตน์  วัดซับไม้แดงใหม่  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูนครพัชรโพธิ  วัดเวียงโพธิ์งาม  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูโสภิตพัชรกิตติ์  วัดสิรินทาราม  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระสถาพร ปัญญากรณ์  วัดซับสมอทอด  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระทรรศนะ ธรรมประกอบ  วัดหนองไลย์  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระชูชาติ ขวัญนิน  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระนันทเสน เสาทอง  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระทวี วิสุทธิมงคลชัย  วัดป่าบนเนิน  สุโขทัย 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระดิษพงษ์ เชยสำโรง  วัดดอยสวรรค์  อุตรดิตถ์ 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระพีรศิษฏ์ ตรีราช  วัดป่าชัยมงคลธรรมวราราม  ลำปาง 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูอุดมธรรมนิเทศก์  วัดมุงเมือง  เชียงราย 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระฤทธิพล ใจอุ่น  วัดสันหลวง  เชียงราย 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระสมบัติ นนทนาคร  วัดหนองแรดใต้รัตนาราม  เชียงราย 
15-2-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 551 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6