ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชพัฒนโสภณ   วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรเชษฐ์ติพล เถื่อนอาราม  วัดทุ่งเศรษฐี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปภากรวิหารกิจ   วัดดอกไม้  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสรพาสน์โฆสิต   วัดบางแวก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสถิตปริยัติวงศ์   วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุธรรมาภิมณฑ์   วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาภัทระ พิริยะอังกูร  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีรัตนาภรณ์   วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาหยัด วาสุทธิ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาอนุชิต คงประเสริฐ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูพิศิษฎ์สรคุณ   วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหานันทวิทย์ แก้วบุตรดี  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูสังฆรักษ์อนันต์ พฤกจันทร์  วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระปลัดสมเกียรติ โฉมจิตร์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระใบฎีกาวิโรจน์ สร้อยปลี  วัดเทพากร  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาสมคิด ทานะจิตต์  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาศิริวัฒน์ โพธิ์แก้ว  วัดบางนานอก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาสิทธิชัย แผงตัน  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาปัญญา จันสีทอง  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาเดือน อะพรรัมย์  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสมาน สำอางค์ตา  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาเพชร กองผา  วัดสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาสมัคร วงศ์ละคร  วัดบางโพโอมาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาสุทธิพงษ์ บัวทองจันทร์  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสมคิด นิลศร  วัดบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาทองคำ พันธ์คำ  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระนารินทร์ ตรวจมรรคา  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศิวกร หาไชย  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอำพน ฐาปนกุลศักดิ์  วัดประยงค์กิตติวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระชาญชัย บางแสงอ่อน  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระธนวัฒน์ อัญมณีเจริญ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระณัฐวัฒน์ อนุหนายนน์  วัดอู่ตะเภา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระพิจักษณ์ คำกรลาศ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระภาคภูมิ ชาติสุขศิริเดช  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระนิธิวัฒน์ สุริยเลิศรัตน์  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระศกลวัธน์ วงวิวงษ์  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระศวัสกร หีบใส  วัดสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสายฝน มั่นเจริญ  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระพุทธชาติ ทับทิมทอง  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระบุญมา เพ็ชรศรี  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระธนพล ยิ้มน้อย  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระอ่อน สิทธิพล  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระภูมิพัฒน์ วัดงาม  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระโชคชัย โพธิ์งาม  วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระวิสุทธิปัญญาภรณ์   วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระนภพงศ์ เครือชะเอม  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาธิติพงศ์ เข็มสันเทียะ  วัดพิกุลทอง  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระพงษ์สิทธิ์ เทพอารีนันท์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระซาโพ่ว งามยิ่ง  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระกรณ์กัณต์ ทิปปสกุล  วัดมะสง  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสมนึก กลับน้อม  วัดชลอ  นนทบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระปรีดา บัวสด  วัดศาลเจ้า  ปทุมธานี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระปรีชา สุวรรณ์คีรี  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาสุเจน อนุศาสนกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระธีรพัฒน์ สิทธิบวรสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระวิษณุ ทองทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระขจรพงศ์ สีหราช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต   วัดหอมศีล  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูธรรมธรสุมนต์ พูลเจริญ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระใบฎีกาสำเนียง หลำวรรณะ  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระจรูญ ชัยเจริญ  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระทองหล่อ บุญใหญ่  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระจักรพงษ์ เสริมศาสตร์  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระฐานะชาติ ศิลา  วัดบางพลีน้อย  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอนุพงศ์ ช่วยสังข์  วัดหนามแดง  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระธนากฤต มือชัยภูมิ  วัดแพรกษา  สมุทรปราการ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระประกอบ ภู่ศรีเหม  วัดน้ำเต้า  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระบุญมา ศรีชมภู  วัดสีกุก  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระจตุรงค์ สุขโภคกิจ  วัดสีกุก  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูคีรีวรเขต   วัดเขาลาดวนาราม  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูถาวรธรรมรัตน์   วัดบ้านโป่ง  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูวิสาลปัญญาภรณ์   วัดถ้ำโพธิสัตว์  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูโสภิตวิหารการ   วัดเขามันธรรมาราม  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระโภคพัฒน์ หาญกิจ  วัดเขามันธรรมาราม  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์   วัดไผ่ล้อม  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสันตจิตตากร   วัดศาลาแดง  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสมุห์สุภฤกษ์ ม่วงศรี  วัดโคกกระต่าย  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระไพฑูรย์ แซ่ตั้ง  วัดเกตุแก้ว  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระธนกฤต เติมผล  วัดเกตุแก้ว  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระชัยพงษ์ ธนูศร  วัดนาดี  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระจำปี ขอบจักรวาล  วัดอรัญญวาสี  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระชัฐพล ทรงอารมย์  วัดอรัญญวาสี  สระบุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูสิริพรหมโสภิต   วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหานิรันต์ เที่ยงแจ้ง  วัดพิกุลทอง  สิงห์บุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหามนตรี แซ่ฉั่ว  วัดเทพมงคล  สิงห์บุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระภัชศุ ฐิตะรภัส  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระธนพนธ์ คำนิ่ม  วัดพระแก้ว  ชัยนาท 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูนิวาตธรรมาทร   วัดพนมเศษเหนือ  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูนิคมสุวรรณเขต   วัดทุ่งทอง  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูศรีภัทรนิโรธ   วัดเกยไชยเหนือ  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูนิเทศธรรมวัตร   วัดหัวถนนใต้  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูนิธานกิจจาทร   วัดเก้าเลี้ยว  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูนิวิฐอาจารวัตร   วัดสังขวิจิตร  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ   วัดหนองขี้ใต้  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูนิมมานประชาพิมล   วัดวิมลประชาราษฎร์  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย   วัดท่างิ้ว  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูสถาพรศีลคุณ   วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูปลัดชำนาญ ยิ้มเจริญ  วัดเทพสถาพร  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูสังฆรักษ์ลิ้มก้วง แซ่จึง  วัดพุทธนิมิต  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระใบฎีกาธนกร เอี่ยมชม  วัดหนองม่วง  นครสวรรค์ 
15-2-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 635 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 7 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7