ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูสุธีปัญญาวุธ   วัดราชบุรณะ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุภกิจจานุรักษ์   วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอธิวัฒน์ สุดกระโทก  วัดแก้วฟ้าจุฬามณี  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูภาวนาจารย์   วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิศิษฐ์ ปานจันทร์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระทัตวิวัฒน์ เติมโชค  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิศาลสรกิจ   วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิริเชษฐ์พงษ์ ศรีเชษฐา  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอนุชิต ศรีเสน่ห์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูปลัดเนียม อนุมอญ  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูวินัยธรเมธี ไทยมงคลรัตน์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาชัยณรงค์ หลิมสมบูรณ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูธรรมธรมานพ ภูมิโคกรักษ์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระกระบี่ สุขสัจจี  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสุรัตน์ เรืองจรัส  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระครูสมุห์วัชรพล บุตรมาตร์  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาจามิกร โชติญาโน  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมุห์วรัญชัย จันภูทัศ  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระหัฐพร คล่องแคล่ว  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระเปรมชัย พงาตุนัด  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมุห์วิศักดิ์ กอจันทร์  วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาสม ทิพวัฒน์  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหานพดล สายสุตา  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาศุชัยกรณ์ อาลากุล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาอนันต์ รัตนทอง  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาปรกฤษณ์ พันธุ์งาม  วัดดุสิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาทองสืบ ภูนาเงิน  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหานคร เวฬุวะนารักษ์  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาปรีชา ทิวัฑฒานนท์  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาสุขพล มารูปหมอก  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระธนพล สร้างเอี่ยม  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาสมเกียรติ สงครามรอด  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาวุฒิภัทร ลักษมีกุล  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหาวันมงคล ดีเลิศ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระฉัตรชัย กล้าณรงค์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระคณัสนันท์ คำคอน  วัดคลองเตยใน  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวิมน แก้วมาก  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระสมคิด กรีเทพ  วัดดวงแด  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสันติภาพ ปาริจฉัตต์  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสงกรานต์ เมืองประทับ  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระวีรวิชญ์ เอี่ยมสะอาด  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวัชระ เลขาลักษณ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูศรีนนทวัฒน์   วัดบางแพรก,ใต้  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูไพจิตรพัฒนาทร   วัดปลายคลองขุนศรี  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูโกศลปริยัติวงศ์   วัดกำแพง  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสมุห์ระหัส แซ่ตั้ง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาสมัคร ส่องแสง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาวิวัฒน์ ศรสุวรรณรังสี  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสมเกียรติ สังข์ขาว  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระห้องสินธุ์ นาคปราณช์เสือ  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมหาอุทิศ แววสะบก  วัดบางแพรก,เหนือ  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาสมบัติ เกตุสุวรรณ  วัดสามง่าม  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระสมปอง โคระทัต  วัดสามง่าม  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาวิเชียร น้อยปั่น  วัดบางค้อ  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมชาย สีสันต์  วัดบางค้อ  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระปรีชา รุ่งเรืองไพศาล  วัดบางค้อ  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระณรงค์ หินสม  วัดบางค้อ  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระธนากฤต มือชัยภูมิ  วัดบางนา  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสำนวล ดวงฉวี  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระจาตุรงค์ สุขอ่ำ  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเบญจ ภูริธำรงชัย  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระฐานปนพงษ์ พงษ์แก้ว  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมศักดิ์ นุชทองม่วง  วัดทางหลวง  นนทบุรี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระพิเชษฐ์ ไทยปราณีต  วัดแสงสรรค์  ปทุมธานี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมีนกานต์ ฟุ้งธีรกุล  วัดคุณหญิงส้มจีน  ปทุมธานี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระชลฤทธิ์ สโมสร  วัดท้ายเกาะใหญ่  ปทุมธานี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระชูชาติ ปาณศรี  วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูสังฆรักษ์ทรงศักดิ์ จันทิพย์วงษ์  วัดชัยมงคล  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระมหาวิชัย เพียสีนุย  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระบุญแต่ง เหรียญทอง  วัดศรีวารีน้อย  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระเสกสรร ดอกไม้  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระราชัน ดานาพงศ์  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระประเสริฐ แซ่ซื้อ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระธวัชชัย ญาณกิตติ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระรุ่งเรือง รุ่งเจริญชัยศิลป์  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระครูสุทธิกิจจากร   วัดโพธิ์เผือก  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูเกษมพัฒนาภรณ์   วัดโตนดเตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูประทีปวัชราภรณ์   วัดช่างเหล็ก  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูพิพิธวิหารการ   วัดกษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระณัฐปกรณ์ หนุนภักดี  วัดกษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูปลัดนรินทร์ จันทรินทร์  วัดโตนดเตี้ย  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูสังฆรักษ์ศุภพงษ์ ศิริบุตร  วัดสันติธรรมาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูสังฆรักษ์ชาตรี จันทร์เรือง  วัดโพธิ์แตงใต้  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระปลัดดำรงค์ ภู่ระหงษ์  วัดธรรมจริยา  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระมหาชาญชัย มณีรัตน์  วัดศิวาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหาสงกรานต์ วงษา  วัดศิวาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหาบัญญัติ คำแหงฤทธิ์  วัดชุมพลนิกายาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมหาสุรพล ปรางค์รินทร์  วัดชุมพลนิกายาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาสราวุธ สุดสนอง  วัดเทพกุญชร  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาปรีชา เหล่าทวีคุณ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระญาณกร ประดาห์รัช  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระธีรพล เทียมสุวรรณ  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระชัยสิทธิ์ โฉมวานิช  วัดมเหยงคณ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมปอง พวงจันทร์  วัดช้างใหญ่  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระเจริญผล โภชน์พรหม  วัดกษัตราธิราช  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระวิชัย มหาชัย  วัดป่าอารยวังสาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอนันตชัย ชินะนาวิน  วัดป่าอารยวังสาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระพีระสันต์ พันธ์ขาว  วัดป่าอารยวังสาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระไพโรจน์ ไทรย้อย  วัดป่าอารยวังสาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระกมล เร็วรวด  วัดป่าอารยวังสาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-2-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 878 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 9 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9