ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูวิจิตรสาธุวัตร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวรกิจจานุกูล  วัดพิชัย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระใบฎีกาสุทิน ใช้ปัญญา  วัดพิชัย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาประสาน นนกระโทก  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาคำพล สุขุม  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาประทุม เทียรวรรณ์  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระสงกรานต์ แก้วดุลดุก  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระไพบูลย์ สารภักดิ์  วัดสังข์กระจายวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
พระธนารักษ์ วาณิชกิจอนันต์  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระสมชาย ศรีอ่อน  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระศักดิ์ โกศลสุภวัฒน์  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระสุวรรณชัย เชาว์ชื่น  วัดจันทร์ใน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระฉัตรไชย ฉายทองคำ  วัดรวก  นนทบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระสมหมาย ลาดนอก  วัดเจริญวราราม  สมุทรปราการ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระสินชัย พรมฉิมพลี  วัดเจริญวราราม  สมุทรปราการ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระแต่ง ถาวรศิลป์  วัดเจริญวราราม  สมุทรปราการ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระชัยพร จันทวงษ์  วัดพิชัยสงคราม  สมุทรปราการ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระอธิการบัว พอกพูล  วัดทุ่งมน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระโอภาส นิยมสุขนิรันดร์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระธรรมชาติ เอี่ยมสอาด  วัดห้วยเขว้าราษฎร์บำรุง  ลพบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระประดิษฐ์ คงมี  วัดโพธิ์เกษตร  ลพบุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระครูปลัดปราโมทย์ พลศักดิ์เดช  วัดไผ่ดำ  สิงห์บุรี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระสวัสดิ์ ปาสุวรรณ  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ชัยนาท 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระสีหนาท ราชสุวรรณ  วัดหนองโรง  นครสวรรค์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระสุฤทธิ์ น้ำนุช  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระอธิการไสว ชมไกร  วัดเทวราชกุญชร  เพชรบูรณ์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระสงกรานต์ หามา  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระสุวัฒน์ ป้องคำ  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระกิตติพงษ์ เมธาวี  วัดร่องขุ่น  เชียงราย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระครูอนุรักษ์บุรานันท์  วัดลี  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูสุภัทรกิจโกวิท  วัดดอกบัว  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระครูสุวิมลปัญญาวุธ  วัดดอกบัว  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระครูวิธานวิริยกิจ  วัดปูปอ  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระครูวิมลขันตยาภรณ์  วัดห้วยทรายขาว  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระครูโสภิตบุญญากร  วัดสันหมื่นแก้ว  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระสมคิด เรียบร้อย  วัดเชียงหมั่น  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระครูไพบูลวรการ  วัดตุ่นกลาง  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูกมลปัญญารัตน์  วัดสันบัวบก  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระครูสุทธิเขมาภินันท์  วัดบ่อแฮ้ว  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระครูวิสุทธิศีลากร  วัดตุ่นใต้  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
41 
ครูสุนทรธรรมประยุต  วัดป่าแฝกใต้  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระมหาชำนาญ ปวนสุก  วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูสีลสังวรประยุต  วัดต้นโชค  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูพินิตปัญญาธร  วัดศรีดงเย็น  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูสุจิณสังวรคุณ  วัดห้วยม่วง  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระครูสถาพรธรรมพิศิษฏ์  วัดเทพอำนวย  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระมหาสะอาด วันวงค์สา  วัดสวนดอก  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระมหาอังคาร จิรภรณ์กานดา  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระบุญเลิศ ตระกูลรุ่งอำไพ  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระอรุณเมธี พุทธิภัทรานันท์  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระสมุห์พุทธกร ติปะตึง  วัดหัวฝาย  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระเสาวฤทธิ์ ติ๊บคำ  วัดหัวฝาย  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระศรีไพร เรือนขำ  วัดจิตตาราม  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระประพันธ์ หลักมั่น  วัดถ้ำผาผึ้ง  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระอัครชัย กรมบุญ  วัดมหิงสาวาส  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระสมศักดิ์ นุดี  วัดห้วยแก้ว  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระวีระชาติ โปธา  วัดปงตำ  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระณัฐชนน พัลลภประยูร  วัดศรีนวรัฐ  เชียงใหม่ 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระสีทัศ นามคำมูล  วัดบุญศรีสว่าง  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระหนูจันทร์ ปัญญาพิมพ์  วัดบุญศรีสว่าง  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระเฉลียว เย็นวัฒนา  วัดป่าบูรพาราม  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระเวียงไชย กาสี  วัดป่าหัวคู  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระโสภา นนฤาชา  วัดป่าบ้านค้อ  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระธกฤต พรมเลิศ  วัดศิริสุทโธ  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระณัฐพงศ์ ภูมิมิตร  วัดมหาธาตุเจดีย์  อุดรธานี 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระไพฑูรย์ อินทร์งาม  วัดป่าเอราวัณ  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระหัด น้อยโนลา  วัดป่าถ้ำผาแก้งยาว  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระเชาวรัตน์ ทรงศรีสง่า  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระเดชโสภณ แก่นมุ่ย  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระพรไพศาล พุ่มกระจ่าง  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระจำรูญ นิมมา  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระพงศ์ภรณ์ คงเจริญวงศ์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระชาญชัย ดีวงค์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระประจวน เพ็ชรสมบัติ  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระเจรียน ชัยบำรุง  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระอภิเชษ หาญยืน  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระวัชรินทร์ ขันทีท้าว  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระเทพวิสุทธิ์ หลวงแก้ว  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระเกริกเกียรติ กลัดสอาด  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระกิตติพงศ์ กิจพัฒน์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระชัชว์ชวิศ ทฤฆชนม์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระคมกฤช ดงดินอ่อน  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระสุรเชษฐ์ ลาสา  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระพิศิษฐ์ กันพล  วัดพิศาลรัญญาวาส  หนองบัวลำภู 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระทรงฤทธิ์ จงเจริญพันธุ์  วัดสว่างโนนงาม  ขอนแก่น 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูประจักษ์สันติคุณ  วัดหนองเลา  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูวิสิฐธรรมกิจ  วัดโนนหมากเหลี่ยม  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูวาปีกันตสาร  วัดหนองคูไชย  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูกิตติเหมคุณ  วัดโพธิ์ศรีจินาราม  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระอธิการบุญเฮียง บุญทันเสน  วัดอัมพวันหนองค้อ  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระนาขวัญ สุหา  วัดบ้านเหล่าจั่น  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระบุญสาร ป้องจันทร์  วัดกู่แก้ว  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระวีรพงษ์ ขูลีลัง  วัดปัจฉิมทัศน์  มหาสารคาม 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระมหาวินิจ ผาเจริญ  วัดบึงพระลานชัย  ร้อยเอ็ด 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระบรรจง ศรีสุมาตย์  วัดป่าคำโพนสูง  ร้อยเอ็ด 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูเกษมจารุธรรม  วัดบ้านนา  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระครูสุวรรณธรรมโกศล  วัดซับยาง  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูพิพัฒน์ทีปกร  วัดเกาะอุทการาม  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูพิมลกิจจาทร  วัดบ้านใหญ่  นครราชสีมา 
15-3-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 171 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2