ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพสิทธิโมลี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระวิสุทธิวราภรณ์  วัดเทพธิดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระพิพัฒน์สังวรคุณ  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระครูโสภณวีราภิวัฒน์  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระครูพิสิฐวิหารการ  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระปิยะณัฐ คิดการ  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระพรชัย ศิริภาพ  วัดบางบัว  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระครูสมุห์เสนาะ คำด้วง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
พระมนตรี บุตรดี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
10 
พระทรัพย์ หล้าล้ำ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูใบฎีกาวิจิตร ศรีนนท์  วัดปรินายก  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
12 
พระครูใบฎีกาบุญช่วย หายะคุณ  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
13 
พระไววิทย์ เกสทอง  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
14 
พระชุมพล โชคชัยวีรวัฒน์  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
15 
พระมหาสมมาศ หรีหร่อง  วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
16 
พระมหาสดใส จันทรัตน์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาวิภูษิต จิตตเที่ยง  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
18 
พระมหาสมชัย ยอดน้ำคำ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
19 
พระมหานรากร ช่างบุ  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
20 
พระมหาสาธิต เสมารัมย์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาณัฐกรณ์ กรุดดิษฐ์  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาสุริยันต์ พรมอิทธิ  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
23 
พระพิชิตพล เจริญพรหมมาตร์  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
24 
พระณฤทธิ์ ภูริธนสาร  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
25 
พระบรรลือ สิงห์ทอง  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
26 
พระกิตติ สุขบัติ  วัดพุทธบูชา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
27 
พระรัชพล เหลืองทองเปลว  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
28 
พระอนันต์ รัตนะ  วัดฉัตรแก้วจงกลณี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
29 
พระกมลเมธ โค้วตระกูล  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
30 
พระเสถียร เกรงขาม  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
31 
พระชูชัย ปิโยรัมย์  วัดยางสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
32 
พระณัฐพงศ์ จันทร์อ่อน  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
33 
พระสมบัติ อาวุธพันธ์  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
34 
พระชยาณัฐ สีหาบุตร  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
35 
พระบัญญัติ วงษ์กล่ำ  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
36 
พระศรนรินทร์ ครุฑแสง  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
37 
พระไชยวัฒน์ เหมือนโพธิ์  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
38 
พระครูรัตนาสุตาภิรักษ์  วัดพระนอน  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
39 
พระมหาสวัสดิ์ อินกอง  วัดบ่อ  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
40 
พระอภิชาติ คลองบาง  วัดบ่อ  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
41 
พระไกรสร ฤทธิชัย  วัดบ่อ  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
42 
พระภาณุวัฒน์ ดารา  วัดสมามเหนือ  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
43 
พระชัยสุรัตน์ ศรีชัย  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
44 
พระสหวัฒน์ แนมใจ  วัดลำโพ  นนทบุรี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
45 
พระครูปทุมภาวนาวิกรม  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
46 
พระสุทธิ ปุญญะปัญญา  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
47 
พระมงคล ปรีรอด  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
48 
พระอำพนธ์ ปุญญะปัญญา  วัดป่าจิตตภาวนา  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
49 
พระปลัดวินัย อวยพร  วัดสหราษฎร์บำรุง  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
50 
พระมหาสุธรรม แก้วเคน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
51 
พระมหาสุทธินารถ รังสิตสวัสดิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
52 
พระมหาธีรวัฒน์ พูลทวี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
53 
พระมหาประวิทย์ หลักด่าน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
54 
พระมหาบรรพิชิต อนุพันธ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
55 
พระมหาอรรถชัย สวัสดิ์รักษา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
56 
พระมหาอมรเทพ วงศ์สวรรค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
57 
พระมหาพลวิทย์ แต้พานิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
58 
พระมหากฤษดา อินเมอะ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหาติณณภพ ยิ่งยง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
60 
พระมหาชาญชัย วรวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
61 
พระมหาโอฬาร จงเจริญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
62 
พระมหาร่มเกล้า เสาวรส  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
63 
พระสุรศักดิ์ เรืองสิริ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
64 
พระกิตติ พันธุเมธาวงค์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
65 
พระชาญชัย บุษปวนิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
66 
พระปวีณ ล้อมแพน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
67 
พระรัตนะ ชูชีพ  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
68 
พระชัยวัฒน์ ราชอักษร  วัดซอยสามัคคี  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
69 
พระกำจร แก้วไหลมา  วัดซอยสามัคคี  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
70 
พระนิคม เกษร  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม  ปทุมธานี 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
71 
พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์  วัดเจริญธรรม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
72 
พระครูโสภณสันติคุณ  วัดหัวคุ้ง  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
73 
พระสมุห์ใจรัก จารุพงศ์  วัดโตนด(๑)  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
74 
พระโปรย แก้วมณี  วัดวังแดงใต้  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
75 
พระวิเชียร อาทิตย์เที่ยง  วัดกลาง  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
76 
พระจิรวัฒน์ ปุญญา  วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูโสภิตสีลวัตร  วัดทองกลาง  อ่างทอง 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
78 
พระธนพล ธัญญเจริญ  วัดทองกลาง  อ่างทอง 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
79 
พระอธิการปริญญา เกิดผล  วัดกลาง  อ่างทอง 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
80 
พระทวัตร์ กลิ่นเรณู  วัดป่าสันติสุข  กำแพงเพชร 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูพัชรสุภาจาร  วัดบ้านโภชน์  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูโกวิทพัชรเขต  วัดทุ่งใหญ่  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
83 
พระมหาประจวบ บุญเพชร  วัดศรีประชาธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
84 
พระมหาถวิน คำสิม  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
85 
พระบรรเลง อ่อนนุ่ม  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
86 
พระอธิการสมบัติ อรัญโชติ  วัดมาบสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
87 
พระภูชิต อินยิ้ม  วัดรวมทรัพย์  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
88 
พระมนู เอี่ยมพ่วง  วัดบุญชัย  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
89 
พระอมรวิชญ์ โพธิขำ  วัดโฆษา  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
90 
พระสมชาย คงวิจิตรานนท์  วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
91 
พระทวีศักดิ์ เพ็ชรสุภาพ  วัดสว่างสามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
92 
พระสงกรานต์ รอดบุญมา  วัดโคกกรวด  เพชรบูรณ์ 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
93 
พระครูวิธานพัฒนสุนทร  วัดท่าแหน  ลำปาง 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูวิเศษวรการ  วัดหาดเชี่ยว  ลำปาง 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
95 
พระครูสมุห์ประทีป เกียรติกิจเจริญ  วัดผากุบ  เชียงราย 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
96 
พระครูโสภิตโชติคุณ  วัดบุญยืน  พะเยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
97 
พระสมุห์อภิสิทธิ์ แมตสอง  วัดบ้านทุ่ง  พะเยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
98 
พระโกมล อินแตง  วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
99 
พระธีระพันธุ์ ธัญญวิชยเวช  วัดถ้ำบุญนาค  พะเยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
100 
พระวิรัช ศรีชมภู  วัดนาเจริญ  พะเยา 
15-3-57 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 408 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5