ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูประทีปธรรมารักษ์   วัดปทีปพลีผล  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุตวัฒนกิจ   วัดภาวนาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูศรีวิสุทธานุวัตร   วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเนธิทรรศน์ ลายคำ  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ   วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานิติพงศ์ โฉมเฉลา  วัดเสมียนนารี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธิติภาณ ปราบพล  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาทองนาค ดวงพร  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชาตรี บุตรมณี  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระทวนทอง สมทรง  วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสมศักดิ์ สุพุทธิไกร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระพรพรหม ผลบุญ  วัดหัวกระบือ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสุกิจ จันทร์จริยากุล  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระประไพ กาลเทศ  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระโกมิน อินทร์อยู่  วัดพระยาทำ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสุวัฒน์ ศรอินธนู  วัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระวีระพงษ์ ภูงามดี  วัดชิโนรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระถาวร เจริญจรรยากูล  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระเชาว์ เพิ่มพิพัฒน์  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระณัฐวุฒิ สุโพธิ์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสสุวรรณชัย ศรีเศรษฐ์  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระสรายุทธ ทินปราณี  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระวีรวุฒิ ลักษร  วัดกาญจนสิงหาสน์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสายฝน เตียเปิ้น  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสมุห์นภดล ชื่นสาลี  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธิติพัทร์ สวัสดีที่อยู่สุข  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระเสรี หมู่คำ  วัดเลา  กรุงเทพมหานคร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาณภัทร วงศ์สุรินทร์  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระนิคม สิงห์ลอ  วัดกระโจมทอง  นนทบุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระพรเทพ วงศ์มะโรง  วัดบ้านพร้าวนอก  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระศุภกฤษ์ ชุมแวงวาปี  วัดบัวแก้วเกษร  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาศักดิ์ชัย จารุสิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระชยุทธร วรสันต์โต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวิสิฐ วรวรุณศาสตร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระพันธุ์เอก อนันทศักดิ์  วัดธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธนาพล อณุพินิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระอธิษฐ์ แหวนหรุ่น  วัดกลางคลองสี่  ปทุมธานี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระจิณณวัตร กิ่งแก้ว  วัดบางโฉลงใน  สมุทรปราการ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระชาญ จ้อนแจง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอดิศักดิ์ พันธุ์สัมฤทธิ์  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระอรุณ รุ่งเรือง  วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาสุวัฒน์ ตุงคะศิริ  วัดชุมพลนิกายาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูภาวนาคุณาภรณ์   วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูอินทกิจวิบูลย์   วัดพงษ์สุวรรณวราราม  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูสิริปริยัติคุณ   วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาจรัญ อ่อนสอาด  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสุรสิทธิ์ เจริญศรี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุเพ็ชร วิเศษวงษา  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระภัทรพงศ์ เกษสุวรรณ์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอัศวินร์ มณีศรี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิการอมร แซ่ตั้ง  วัดโบสถ์  ชัยนาท 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมงคลชัย กอบชัยธรรม  วัดดักคะนน  ชัยนาท 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูนิวิฐวรคุณ   วัดตะเคียนเลื่อน  นครสวรรค์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูนิพันธ์จันโทภาส   วัดทุ่งท่าเสา  นครสวรรค์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร   วัดหนองมะขาม  นครสวรรค์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสุเทพ คงสันเที๊ยะ  วัดห้วยตะโก  นครสวรรค์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระครูวิรุฬห์ปุญญากร   วัดวังแดง  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูวิสิฐเวฬุวัน   วัดไผ่รอบ  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูวิมลธรรโมภาส   วัดวังขอนซุง  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระอธิการณรงค์ มัจจุ  วัดดงพลับ  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอธิการวันชัย พิทักษ์ศุริยะราช  วัดนางชี  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาวิฑูรย์ คงเนียม  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระนิกร วันภูสิตร์  วัดบางเพียรวิลัยรัตน์  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสุข บุญโต  วัดคลองคูณ  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระสุนทร สิงหขจร  วัดคลองคูณ  พิจิตร 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูวัชรธรรมาจารย์   วัดป่าไชยชุมพล  เพชรบูรณ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระมหาวัยปอน มะลารุน  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมหาสุวัฒน์ เกษามูล  วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระธรรมเสนานุวัตร   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระปลัดมงคล ย่วนตรง  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระดำรงค์ แคนศิลา  วัดราชบูรณะ  พิษณุโลก 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสุจิณเขมคุณ   วัดบึงครอบศรัทธาราม  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูสังฆรักษ์ประโรม พ่วงพี  วัดคลองตะเข้  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระปลัดสุทธิรภัทร มั่นอ่ำ  วัดบ้านกร่าง  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระอธิการสมนึก ฤทธิ์มาก  วัดเกตุวนาราม  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสาธิต พุ่มพวง  วัดตระพังทอง  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสมคิด มันพร้าว  วัดหนองตูม  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระรุ่ง เนียมมี  วัดหนองตูม  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระฐานุพงศ์ โรจน์สิทธิสกุล  วัดหนองตูม  สุโขทัย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูเกษมธรรมาลังการ   วัดหมอนไม้  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูเกษมศีลานุยุต   วัดกุมภีร์ทอง  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูนิวิฐธรรมวิมล   วัดดอนมูลน้ำลอก  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระครูสุสีลวัตร   วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระครูบรรพตกิจจาทร   วัดยางจุ้ม  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระครูโสภณจิตการ   วัดวังขอน  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระครูวิจิตรธรรมรส   วัดเขาแก้ว  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูอุปถัมภ์ภูริทัต   วัดใหญ่ท่าเสา  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์   วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระฐนกร แก้วมั่น  วัดอรัญญิการาม  อุตรดิตถ์ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระภัทรบิฐ หลงหมี  วัดดอนแก้ว  ตาก 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูวิจารณ์ศีลวัตร   วัดม่วงทอง  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูโกศลนพการ   วัดฮ่องแฮ่ใหม่  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูอินทวรรณวิวัฒน์   วัดสันฐาน  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาถาวร จันต๊ะคำ  วัดขัวแคร่  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระกิติพงษ์ อายุยืน  วัดศรีดอนมูล  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระบุญเลิศ บุญเรือง  วัดสันมะนะ  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระบุญส่ง มาก๋อง  วัดแม่สว่าน  เชียงราย 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูสุเมธนพกิจ   วัดร้องใหม่  พะเยา 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม ศรีทา  วัดมหาโพธิ์  แพร่ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระอธิการสัมภาษณ์ มาลัยทอง  วัดป่าสวนธรรมรส  เชียงใหม่ 
15-3-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 544 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6