ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระวินัยวชิรเมธี   วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิมลสุตวัฒน์   วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธนภัทร วชระเมธากุล  วัดมกุฏกษัตริยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโกศลธรรมทัต   วัดหิรัญรูจี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุตวิสุทธิคุณ   วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิธานสุตาภรณ์   วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดสุนทร คงลำพูน  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานอบ บุญเทียบ  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระอุเทน ศิริกุลพัฒนผล  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระครูธรรมธรบุญชู เกิดชูชื่น  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาทวีทรัพย์ บูรณะอุดม  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหากิตติ ญาณปุญวงศ์  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาวิรัตน์ พลไธสง  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระครูสังฆรักษ์สมคิด ชวยกระจ่าง  วัดมะพร้าวเตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระจำรัส คงเทียน  วัดมะพร้าวเตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระฉัตรชัย อัครหิรัญกิจ  วัดมะพร้าวเตี้ย  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาอภิสิทธิ์ พินิจ  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาพรชัย ลาญาติ  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหานรินทร์ บุราคร  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาธนวัฒน์ กิ่วไธสง  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาภานุวัฒน์ แลภูเขียว  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระกฤตนัน ธนะพาส  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชูชาติ ยังขวัญ  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสัมฤทธิ์ ชูศิลป์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวิชัย ภูเฮืองแก้ว  วัดดวงแข  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธีระบุญ ทรงเกียรติกวิน  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระสมนึก แซ่เจ็ง  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระยศนันท์ ศาตรใจเย็น  วัดช่องนนทรี  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระนเรศ พรามนาค  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระภูมิเกษม มาตเหลือง  วัดเลียบราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสุเทพ จันทร์เพ็งฉุย  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระเดชภิญโญ ฉิมวงศ์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระธัณย์ศรุต ทองฤทธิ์จิระโชติ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระเดชาวัต ปัญญาพฤกษ์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวันชัย จูมงคล  วัดปากบ่อ  กรุงเทพมหานคร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอภิชัย บุญเรือง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพิชิต จิตตะโสภี  วัดสามง่าม  นนทบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพุทธพร ลพทองคำ  วัดพิกุลเงิน  นนทบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสมุห์สมนึก สุดใจ  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาสมเกียรติ แจ้งจิต  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาอัครวิทย์ ตอบกลาง  วัดเทียนถวาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาฉัตรชัย สะกำ  วัดรังสิต  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาวีรวัฒน์ เกษดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาประสงค์ ปูไฝ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระเอกศักดิ์ เพิ่มหรรษา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระนาราวินท์ จงกล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระพีระ โพธิ์พ่วง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระปวีณ ล้อมแพน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระอนุชิต คำศิริมงคล  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระวิรัช เขียวอ่อน  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสุรชาติ กิ่งแก้ว  วัดมงคลรัตน์  ปทุมธานี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระครูสมุห์สถาพร คงเฟือง  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหานัฐพงษ์ พันธ์บท  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาวรวิทย์ หล่อสกุลวงศ์  วัดศรีรัตนธรรมาราม  สมุทรปราการ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาเอกไชยชาญ จันทร์ประเสริฐ  วัดบางพลีใหญ่ใน  สมุทรปราการ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระนนทชัย ผาสุขกุล  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระวรเชษฐ สุขสกุล  วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูประทีปนิติธรรม   วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสุเทพ ธรรมวุฒา  วัดธรรมนาวา  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระมหาภควรรณ ทองออน  วัดสะตือ  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระวิเชียร อาทิตย์เที่ยง  วัดกลาง  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระศักดา ไวทยาคุณ  วัดจำปา  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสมยศ เทียมฉัตร์  วัดแดง  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสมบัติ แซ่เตียว  วัดแค  พระนครศรีอยุธยา 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระนิติพัฒน์ บวรโรจน์ศิริ  วัดไร่  อ่างทอง 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูภาวนาคุณาภรณ์   วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสมบัติ พุ่มพันธ์  วัดป่าบำเพ็ญธรรม  สระบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระพิเชษฐ หมุ้ยโท  วัดเขาดิน  สระบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระปราถนา เวสโกสิทธิ์  วัดโกมลกิติ  สระบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์   วัดสุทธาวาส  ลพบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูอาทรสุทธานุกิจ   วัดสุทธาวาส  ลพบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสมจิตร ปั้นสุวรรณ  วัดสุทธาวาส  ลพบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสายหยุด ทันประโยชน์  วัดสุทธาวาส  ลพบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูสมุห์นิพิฐพนธ์ ใจกล้า  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระชานนท์ กล้าณรงค์  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวุทธเนตร อิทธิบูชาเกียรติ  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระวุฒิชัย มยุเรศ  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระอินทนนท์ ตนซื่อ  วัดอัมพวัน  สิงห์บุรี 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระจักรพิวัฒน์ ปานสุวรรณ  วัดไกลกังวล  ชัยนาท 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูนิรภัยสุตสุนทร   วัดหนองตางู  นครสวรรค์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูวินัยธรสรยุทธ มีสำราญ  วัดประชาสรรค์  นครสวรรค์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระบรรณชร กลิ่นปรากฎ  วัดช่องแค  นครสวรรค์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระศรีเนตร แผ่นชมภู  วัดสังขวิจิตร  นครสวรรค์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระณัฐพงศ์ หิรัญรัตน์  วัดเทวาพิทักษ์  กำแพงเพชร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระปรีชา เพ็งแก้ว  วัดพรหมประดิษฐ์  กำแพงเพชร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระใบฎีกาสมคิด สุขนิล  วัดหนองปลาไหล  พิจิตร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหาปิ่น ศิริพล  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระรณชัย บุญใจ  วัดต้นชุมแสง  พิจิตร 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูกิตติพัชโรภาส   วัดเกตุสามัคคีธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาสกุล คมบาง  วัดป่าข่อย  สุโขทัย 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระธนทรัพย์ อ่อนเขียว  วัดบ้านไร่  สุโขทัย 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูโฆสิตธรรมพินิต   วัดท้องลับแล  อุตรดิตถ์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระมหาทศพร เหลาโชติ  วัดคลองโพธิ์  อุตรดิตถ์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระดำรงค์ บุตรดา  วัดไผ่ล้อม  อุตรดิตถ์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระขวัญชัย จันทร์ลอย  วัดม่อนพัฒนาราม  อุตรดิตถ์ 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระมหาอำพล มูระคา  วัดท่าช้าง  ตาก 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระไชยา เข็มพันธ์  วัดเชตวัน  ลำปาง 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระธนกฤต ดวงภู  วัดดอยน้อย  ลำปาง 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระชานน คำมี  วัดม่อนหินขาว  ลำปาง 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระพสุธร ไชยเมืองชื่น  วัดม่อนหินขาว  ลำปาง 
15-3-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 534 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 6 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6