ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโสภณสุทธิวัฒน์  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูกิตติวชิราทร  วัดสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสุนทรกิจจารักษ์  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสุนทรธรรมวิมล  วัดศรีนวลธรรมวิมล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระครูวินัยธรกมล พิศวงวิไล  วัดกำแพง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระใบฎีกาธีราภิสุทธิ์ สารธรรม  วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระชลภัช กันทาส้ม  วัดโกมุทพุทธรังสี  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาโกวิท แก้วเกิด  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหานอบ บุญเทียบ  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาสมจิต วงษ์โท  วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระบุญก้อง วงษ์จันทร์  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระพัฒน์ชัย สุวรรณรัณย์  วัดคู้บอน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระครูวินัยธรเพียร เพิ่มวิชา  วัดเสาธงหิน  นนทบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระปิยะวัฒน์ เทพอวยชัย  วัดสำโรงเหนือ  สมุทรปราการ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระถวิล เวสูงเนิน  วัดทรัพย์ย้อย  นครสวรรค์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระสิงหวิชัย  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระครูสุภาจารวัตร  วัดงิ้วเฒ่า  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระสุรพล ชัยบุญเรือง  วัดชัยสถาน  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระเจริญ ศรีธิ  วัดสีลาอาสน์  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูวินัยธรสัญญา ทองสาย  วัดป่าเทพวิบุตติ  หนองคาย 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระมี ช่อจำปา  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูสุนทรภัทรโกศล  วัดป่าบ้านซำงู  อุบลราชธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระอธิการเวียงชัย แก้วพวง  วัดจำนัน  ศรีสะเกษ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระอธิการชัยรัตน์ อนันต์  วัดบ้านหนองจิก  ศรีสะเกษ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระสมพงษ์ พันธ์หาญ  วัดประชาชุมพล  ยโสธร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระอุดม จิตตธรรม  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระพูลสิน บัวพันธ์  วัดสำราญนิเวศ  อำนาจเจริญ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระครูสันตาจารนิยุต  วัดสำโรง  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระณัฎฐกิตติ์ ฉิมสันเทียะ  วัดสำโรง  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระอนันต์ หอมสันเทียะ  วัดสำโรง  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระไพฑูรย์ โพธิ์ทอง  วัดสำโรง  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
33 
เจ้าอธิการประสิทธิ์ โพธิ์เกษม  วัดค้างพลูใต้  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระอธิการสุชาติ เอสันเทียะ  วัดนารายณ์  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระอธิการเพิ่ม น้อยแก้ว  วัดบ้านซิน  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระอธิการธีรเดช กลิ่นค้างพลู  วัดบำรุงวรรณราม  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระสงกรานต์ จิรวุฒิ  วัดศาลาทอง  นครราชสีมา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระปัญญา กล้าเชี่ยว  วัดสำโรง  บุรีรัมย์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
39 
เจ้าอธิการยนต์ สุขน้อย  วัดทุ่งโพธิ์  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระอธิการสุนทร สวนงาม  วัดวิปัสสนาพนาวัน  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระไพบูลย์ ดวงแก้ว  วัดประทุมสว่าง  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระทองใส สอนสิงห์  วัดบ้านผือ  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระสราวุธ กำจร  วัดอุทุมพรน้ำเขียว  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระเสกสรรค์ ไชยชาติ  วัดโพธิ์ศรีธาตุ  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระลัด พิมดี  วัดโพธิ์รินทร์วิเวก  สุรินทร์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระใบฎีกาบรรยาย จันทร์ประทุม  วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระสมุห์สมศักดิ์ อำพล  วัดสัตหีบ  ชลบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระสำราญ แสงจันทร์  วัดสมเด็จ  กาญจนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระเอกอนันต์ วงศ์วัชรานันท์  วัดพุทธกาญจนมุนี  กาญจนบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูสมุห์ไกรยะสิทธิ์ ทิพม่อม  วัดอ้อมน้อย  สมุทรสาคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูศุภกิจจาภินันท์  วัดดอนยาง  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระอนุสรณ์ ราสา  วัดศรีอุทุมพร  นครสวรรค์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระมหากฤษณะ บูชากุล  วัดเรไร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระครูสุทธิชัยสุนทร  วัดโพธิ์ชัยศรี  ร้อยเอ็ด 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระพชร กลั่นด้วง  วัดแหลมทอง  ชลบุรี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระมหาวิลัย เพื่อนรักชาติ  วัดครุฑ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระฐิตะวงษ์ ลาเสน  วัดทองศาลางาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระครูวินัยธรกฤษณะ สุนทรวาทิน  วัดศรีเจริญทอง  ฉะเชิงเทรา 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระมหาเอกชัย ศรีบุรินทร์  วัดภูตูมวนาราม  เลย 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระมหามานพ วิลินไพร  วัดวรจรรยาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระมหาสมชาย เพ่งพู่  วัดเขียนเขต  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระศราวุธ อภัยศิลา  วัดปรินายกวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระมหาอดิศักดิ์ ตรีชนะสมุทร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระวิทยา ริมธีระกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระชนาธิป ไชยยศบริบูรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระธาดา วิทักษบุตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระภาสุระ ใจวงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระไพบูลย์ บุศยารักษ์  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระครูอุทัยธรรมสาร  วัดธรรมโฆษก  อุทัยธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระมหาณัฐพงศ์ มณีจันทร์สุข  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระมหาอภิเชษฐ คำงา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระมหาสาธิต นันติวานิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาวันชัย จันทร์เพ็ญ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระมหาอภิชาติ ชัยหา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระวีระพงษ์ ทองหนัก  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระครูนิมิตธรรมวัชร์  วัดตำหนักธรรมนิมิตร  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระเทียม ห่วงทองหลาง  วัดมะค่ากระสังข์  บุรีรัมย์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูอมธรรมนิเทศก์  วัดท่าสว่าง  บุรีรัมย์ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระธนภิวัฒน์ วัฒนาเกียรติสรร  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระสรพงษ์ พัฒนะวาณิชนันท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระเทพสิทธาจารย์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระครูปลัดประมวล คำมูล  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระครูสมุห์บุญชู รังสรรค์  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระพรพิทักษ์ มีชำนาญ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระครูวิทิตศาสนกิจ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระปลัดสมหมาย ชาปากดี  วัดโพนงาม  สกลนคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูสุนทรศิลปาคม  วัดแม่สรวยหลวง  เชียงราย 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระมหาธราบุญ คูจินดา  วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระครูปริยัติวชิรธรรม  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระครูสังฆรักษ์ณัฐวัฒน์ ขาวขำ  วัดพระยายัง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหาบัณฑิต ชรินทร์  วัดราชสิงขร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระมหาเจนวิทย์ สุวรรณศรี  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระมหาสุดใจ เลขกระโทก  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระครูกิตตินันทคุณ  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระปลัดวิทูรย์ จิตต์น้อม  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระมหาชำนาญ นาถ้ำพลอย  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระครูพิทักษ์ธัญญสาร  วัดนังคัลจันตรี  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระมหากล้า อ่อนนิ่ม  วัดธัญญะผล  ปทุมธานี 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระครูสุนทรคุณวัฒน์  วัดป่านาโคก  เลย 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระครูวิมลคุณากร  วัดเจริญศรี  สกลนคร 
15-4-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 137 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2