ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชวชิรโสภณ  วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระครูภาวนาจารย์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระครูวินัยธรอัฏฐพร วิจิตรวิริยะกุล  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระครูสมุห์บรรจง บุตรสร้อย  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระมหาสมหวัง บุญสา  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระมหาวรวุฒิ ศุภมณี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระมหานรินทร์ พรหมกล่อม  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
พระมหามนตรี โห้แดง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
10 
พระมหาชัยวัฒน์ ใจดี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
11 
พระนิรุตจ์ สุขประเสริฐ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
12 
พระมหาศุภวัฒน์ บุญทอง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
13 
พระปิฎกโกศล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
14 
พระครูสมณธรรมสมาทาน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
15 
พระมหาบุญชู ไทยลา  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
16 
พระมหาประนอม วิเชียรสรรค์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
17 
พระมหากฤษณลักษณ์ เกิดสมบูรณ์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
18 
พระมหาหวน แสงแก้วผเนาว์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
19 
พระมหาวิสุทธิ์ ผิวทองอ่อน  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
20 
พระมหาณรงค์ เกตุเห่ง  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
21 
พระมหาสามารถ สัตยเศารยะ  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
22 
พระมหาพิชัย วงษ์จันทร์ดี  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
23 
พระมหาเก่ง วงษา  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
24 
พระสมศักดิ์ เตียงสกุล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
25 
พระครูใบฎีกามนัส จันทร์หอม  วัดเทวสุนทร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
26 
พระมหาองอาจ วันเปรียงเถาว์  วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
27 
พระมหาข่อง น้อยแดง  วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
28 
พระมหาสุนทร พิมพ์ใสย์  วัดอภัยทายาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
29 
พระกลม วิเศษวงษา  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
30 
พระธนัญกรณ์ ธนผลพิพัฒน์  วัดโคนอน  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
31 
พระมารุต สมสุขเจริญ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
32 
พระชูศักย อมรลักษณานนท์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
33 
พระประหยัด อุทัยพจน์  วัดนาคนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
34 
พระมหาสมชาย ทรงกลด  วัดวิศิษฎ์บุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
35 
พระมหาสุภชัย จิตณรงค์  วัดนาคกลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
36 
พระทวี แก้วมณี  วัดนาคกลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
37 
พระมหาศราวุธ เอี้ยวชัยพิชิตกุล  วัดศรีเอี่ยม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
38 
พระวิชัย สว่างแสง  วัดศรีเอี่ยม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
39 
พระมหามังกร สืบมา  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
40 
พระชัยรัตน์ พุ่มศรีพักตร์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
41 
พระโชคดี ราโชกาญจน์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
42 
พระวันชัย ทุมธารา  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
43 
พระพรเทพ วงศ์สวัสดิ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
44 
พระวัชระ เลขาลักษณ์  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
45 
พระธาตรี ทรงบัณฑิตย์  วัดท่าพระ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
46 
พระอนันต์ เนาว์นาน  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
47 
พระสมหมาย หนูแก้ว  วัดเจ้ามูล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
48 
พระยงยุทธ ขุนเณร  วัดมหาบุศย์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
49 
พระเล็ก อายุยืน  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
50 
พระสมบูรณ์ ไหมสกุล  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
51 
พระเอกชัย ศรีนุกูล  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
52 
พระบัณฑิต มั่นคง  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
53 
พระธนวุฒิ เอี่ยมสุขมงคล  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
54 
พระศุภกร สารากรบริรักษ์  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
55 
พระศฤงคาร กุลถาวรจรัส  วัดกก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
56 
พระไพบูลย์ สังขวัตร  วัดสายอำพันธ์เอมสาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
57 
พระเสถียร นานอก  วัดสายอำพันธ์เอมสาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
58 
พระบุญกฤษณ์ มหเพลินจิตต์  วัดสายอำพันธ์เอมสาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
59 
พระปลัดบุญเจิด สุนทรสุข  วัดกู้  นนทบุรี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
60 
พระมหาวิชิต ศิริ  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
61 
พระธรุจ สุวารัชตกุล  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
62 
พระดิเรก เวียงจันทร์  วัดเวฬุวัน  ปทุมธานี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
63 
พระศิริชัย นากพิบาล  วัดป่าเจริญราช  ปทุมธานี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
64 
พระครูวิธานกิตติวัฒน์  วัดใหม่  สมุทรปราการ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
65 
พระครูสุพัฒนกิจวิธาน  วัดใหม่  สมุทรปราการ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
66 
พระครูนิทัศน์ธรรมธาดา  วัดช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
67 
พระครูวิสุทธิธรรมมาภิรม  วัดม่วงหวาน  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
68 
พระครูสถิตวีรวงศ์  วัดธรรมโชติการาม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
69 
พระมหาชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
70 
พระอธิการวชิระ เกิดโภคทรัพย์  วัดโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
71 
พระมงคล เกิดเพ็ชร์  วัดพิกุล  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
72 
พระสมทรง มาดี  วัดพุฒาวาส  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
73 
พระดิศยพงษ์ ป้อมลอย  วัดสุวรรณเจดีย์  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
74 
พระธนกร กระจายศรี  วัดสว่างอารมณ์  อ่างทอง 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
75 
พระวชิรญาณ์ เต็งวราภรภัทร  วัดโพธิ์สำราญ  สิงห์บุรี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
76 
พระอธิการอุทิศ เถื่อนไพล  วัดประชุมธรรม  ชัยนาท 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
77 
พระสิริรัตนสุธี  วัดแสงธรรมสุทธาราม  นครสวรรค์ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
78 
พระครูมงคลเทพ  วัดเทพมงคลปานสาราม  นครสวรรค์ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
79 
พระทองดี ม่วงมนตรี  วัดคีรีล้อม  นครสวรรค์ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
80 
พระครูสิริวิสุทธิสาร  วัดทรงธรรม  พิจิตร 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
81 
พระไสว ชมไกร  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
82 
พระครูสุทธิธรรมวงศ์  วัดนาลับแลง  อุตรดิตถ์ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
83 
พระอธิการบัญชา มูลทรัพย์  วัดหนองกระทุ่ม  ตาก 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
84 
พระมนตรี อ่อนจิ๋ว  วัดยางโองบน  ตาก 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
85 
พระมหามงคล มะโนเมือง  วัดป่าอ้อร่มเย็น  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
86 
พระบุญยัง ณะคำ  วัดป่าอ้อร่มเย็น  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
87 
พระมหากุศล คำจันทร์วงค์  วัดอุทกวนาราม  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
88 
พระชาติชาย เรือนคำ  วัดอุทกวนาราม  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
89 
พระบุญทา กันติ๊บ  วัดป่ารวก  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
90 
พระจำรัส เชียงแขก  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
91 
พระเทพณรงค์ ฆารอำไพ  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
92 
พระอนุสิทธิ์ เทพจักร  วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
93 
พระสามารถ ไชยทน  วัดศรีบุญเรือง  เชียงใหม่ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
94 
พระครูวีรสิกขการ  วัดริมร่อง  ลำพูน 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
95 
พระอธิการวีระศักดิ์ ป้อมชัย  วัดหนองเกิด  ลำพูน 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
96 
พระชนพลธกรณ์ กิตติชยาภรณ์  วัดดอนชัย  ลำพูน 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
97 
พระจักรกฤษณ์ เมาฟาย  วัดป่าศรีทน  อุดรธานี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
98 
พระรังสรรค์ ผลนิกรกิจ  วัดศรีเมืองทอง  อุดรธานี 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
99 
พระมหาอภิสิทธิ์ อุเหล่า  วัดเวฬุวัน  บึงกาฬ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
100 
พระพันธ์ สุริยภูมิ  วัดสามัคคีอุปถัมภ์  บึงกาฬ 
15-4-57 
ผ่าน 
อินเดีย ฯ  
รวมทั้งหมด : 367 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4