ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์   วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดสุชน พิยะ  วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุนิติ ผดุงเดช  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาราศรี โนนสง่า  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาบัวเรียน รมจันทร์อินทร์  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระโสภณ สุจริต  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาจตุพล จุตตะโน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกฤษณ์ ลีลาเกตุ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกวินภัทร พิทักษ์พัฒนกุล  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมนัส ทองคง  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระฐานวัฒน์ เปียงอ้นโชติสิน  วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระเพ็ชร์ ศรีเมือง  วัดสุวรรณประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระกฤษดา แสงสันต์  วัดน้อยนางหงษ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระสำเริง จีนจร  วัดม่วง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระชัยวัฒน์ สมอยู่  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระอนุชิต ศรีเสน่ห์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสิริเชษฐ์พงษ์ ศรีเชษฐา  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหามาตร แสนสุข  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระใหม่ แสนสุข  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสรณัฏฐ์ ผาสุขศรี  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระวีระยุทธ บูรณะกุลกิจการ  วัดสิงห์ทอง  นนทบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระเจริญ คางคำ  วัดนครอินทร์  นนทบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาธีระ จันเวียง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสันทัด อุทยานิน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระวีรวัฒน์ เอื้ออารีย์กุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมนตรี ทรัพย์เหลือหลาย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระกล้า ใจภักดี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอรรถ อึ้งจิตรไพศาล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระนิโรธ รักพลเมือง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสุชาติ ศิริทูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระเสนาะ เขาเขียว  วัดทวีการะอนันต์  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสุภาพ จันทร์ต๊ะภาพ  วัดบ่อทอง  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสิทธิโชค สุจิตธรรมกุล  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระเที่ยงเกียง แซ่ตั้ง  วัดใหม่หญ้าไทร  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระไท ธรรมกิจ  วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสุพจน์ ศรีประสิทธิ์  วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระอธิการศุภกิตติ์ รอดจันทร์  วัดบ้านจาน  สระบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระนิพนธ์ อรรถวิล  วัดบ้านจาน  สระบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาวจนะ สุริวงค์  วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาจิรศักดิ์ ครุฑมณี  วัดกวิศราราม  ลพบุรี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระณรงค์ฤทธิ์ ศรีสุขจ้อย  วัดศาลาขาว  ชัยนาท 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาวันชัย สามงามเขียว  วัดหนองละมาน  นครสวรรค์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหานพรัตน์ เปี่ยมเพ็ชร  วัดหนองโรง  นครสวรรค์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระฤทธิไกร ค้ายเพชร  วัดเขาสูง  นครสวรรค์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระพิสิษฐ์ บุญมาก  วัดพุนาค  นครสวรรค์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูสุตวชิรประดิษฐ์   วัดทรายทองวัฒนา  กำแพงเพชร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสง่า ชื่นจันทร์  วัดมอสำราญ  กำแพงเพชร 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูปริยัติพัชราศัย   วัดศรีประชาธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระปลัดสมบัติ อรัญโชติ  วัดมาบสมอ  เพชรบูรณ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอธิการละม่อม สุขประเสริฐ  วัดถนนโค้ง  เพชรบูรณ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระวรชัย ปภาธนะนันท์  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอัษฎางค์ บุญศิริ  วัดจุฬามณี  พิษณุโลก 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระบุญเริ่ม แก้วแกลม  วัดวชิรธรรมาวาส  พิษณุโลก 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระดำรงณ์ แก้วแกลม  วัดวชิรธรรมาวาส  พิษณุโลก 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูพิพัฒน์วรนาถ   วัดบุพพาราม  อุตรดิตถ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระโอภาส นิระโศก  วัดกลาง  อุตรดิตถ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระนิคม อ้นกระโทก  วัดท่าไม้เหนือ  อุตรดิตถ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอารมย์ จันทร  วัดโพธาราม  อุตรดิตถ์ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระพีระ สุยะวงษ์  วัดกลางสวนดอกไม้  ตาก 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูสุนทรธรรมาภิวัฒน์   วัดแจ่งหัวริน  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูประภัศร์วัชรพงษ์   วัดดอนสัก  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูไพจิตเมตตยาทร   วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระนราศักดิ์ ธรรมศรีใจ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระสวาท วงค์ษา  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระวรงค์ อมรรักษา  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอธิการเศวต ไวมือ  วัดดอนไชย  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิการวิสุทธิ์ พิมพ์น้อย  วัดป่าสบก๋ง  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระประวิน อุทาหรณ์  วัดบุญวาทย์วิหาร  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระธีระ ต้นคำ  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระองอาจ ทะเกิงลาภ  วัดสามัคคีบุญญาราม  ลำปาง 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระอุ่นเรือน จุมปู  วัดพระธาตุผาเงา  เชียงราย 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูโกวิทวีรศาสน์   วัดสันปู่สี  แพร่ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระธนภัทร์ วิโรทุศ  วัดสันปู่สี  แพร่ 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูวิสุทธินันทญาณ   วัดดอนไชย  น่าน 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูประภากรโพธิคุณ   วัดโพธิ์สง่าศรีจำปา  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระสังเวียน ขมวดทรัพย์  วัดป่าคำอ้อ  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสมาน ศรีละขันธ์  วัดประชาสามัคคี  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระวัชระ ประเสริฐสังข์  วัดเทพศิริวราราม  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหาโอฬาร พวงสุนทร  วัดสว่างอัมพวัน  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสลวย โคตรใต้  วัดสว่างบุ่งแก้ว  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระฉวี มณีวงษ์  วัดศรีทรงธรรม  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระแสวง พลเยี่ยม  วัดพรหมาวราราม  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระณฐพงศ์ ศิริธรรมโม  วัดธาตุยางชุม  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระนฤทธิ์ โสภาคำ  วัดเกษรศีลคุณ  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระสมบัติ สะหาย  วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสมชาย ลาดชะนู  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระกฤตฤทธิ์ ธรรมตา  วัดโพธิ์ชัยศรี  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระวิษณุ ภาวิศิษฏ์  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระพิภพ ภู่พงศ์  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระบุญทูล ชาญชัยด้วยบุญ  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระเสนอ คชสารทอง  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระแก้ว ภูมิลำนันท์  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอดิศร สว่างเนตร  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระถาวร มากสุข  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสมพร เก็นมา  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระสราวุฒิ โพธิ์จักร์  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสากล เพ็งผ่าน  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระชัยพร ธนถาวรกิจ  วัดท่าม่วงน้อย  อุดรธานี 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการพิทยพล กองพงษ์  วัดป่าพุทธยาน  เลย 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระสนธชัย เนตรผง  วัดโพนชัย  เลย 
15-4-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 316 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4