ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชสุตาภรณ์   วัดชัยพฤษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธีรธรรม บุญเสริม  วัดชัยพฤษมาลา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูมหาพุทธาภิรักษ์   วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสรภาณพิสุทธิ์   วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวชิรวิชญ์ ภัทรเกียรตินันท์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบุญส่ง หวังวัฒนากูล  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไชยา ธนูทอง  วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานิพิธ ศรีธรรม  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพงษ์พิศาล คุ้มรอด  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสาโรช สติมั่น  วัดบุญยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาธีรวิสิฏฐ์ ปัญญาดิษฐ์  วัดชัยฉิมพลี  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาธีรวุฒิ ทองสุขนอก  วัดนครป่าหมาก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาวิญญู สุธรรมฤทธิ์  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาหมั่น จันทะขาล  วัดเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาอ้าย วงละคร  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระประวัติ อินชำนาญ  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหานิมิตร นันทสิงห์  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาเสริม ขูขุนทด  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระเตียว มีกำปัง  วัดชำนิหัตถการ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระธีรเตชินทร์ เสรีรัตน์กร  วัดบึงทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสมเกียรติ บรรดาศักดิ์  วัดวิเศษการ  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระโฆษิต บัวบาน  วัดโบสถ์อินทรสารเพชร  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระจิโรจ ยันต์วิเศษ  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสุรจักษ์ รัตนยานนท์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระชวรินทร์ บุญเหลือ  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระปรัชญพันธุ์ กิรวิทย์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระชุมพล ชัยกลิ่น  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระครูสิทธิธรรมานุกูล   วัดละหาร  นนทบุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระวาสนา ชุมทอง  วัดส้มเกลี้ยง  นนทบุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาภูวเดช สุริยรักษ์  วัดดอนใหญ่  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระวิศวะ เกลี้ยงขาว  วัดดอนใหญ่  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาธงชัย สารสิงห์ทา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาอภิรักษ์ ชัยประดิษฐ์พร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหามนต์ชัย ศรีเทพ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหาพจภณ แน่นหนา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหาโชคชัย คมวิเศษ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาลัทธ์ ฉัตรธรรมภัทร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาสุพจน์ เปรื่องปราชญ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหามานะ ถกลสุเวช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระจีระศักดิ์ แซ่ไหล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระณัฐพล หาญบำรุงกิจ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระเอกธนัช ฝูงวานิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระชยุต โตษยานนท์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระบัณฑิต เหมพรหมราช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระวีระพงศ์ ศิริกันยา  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระยศพล ชื่นแจ้ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระคฑาวุธ ธีระเศรษฐกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสุทิวัส แพรขุนทด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสราวุฒิ โททอง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระวิชุกรณ์ บริสุทธิ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระนิพนธ์ เกษมสานต์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระกรกฎ จันทร์ทูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมงคล ถกลสุเวช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระภีรพัฒน์ พิทักษ์ปิติเลิศ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระคณากร เจียรศรีวิมล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระแจ๊คกี้ สนิทเหลือ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระประเสริฐ โอชวลิต  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสิทธิชัย ปาณศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระกิตติคุณ สายแก้วจิตร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระไกรสีห์ เจริญมี  วัดรังสิต  ปทุมธานี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระกฤตภาส สุขสุคนธ์  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระทรงยศ แขขุนทด  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระสุพรชัย ประทุมทอง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระพูนศักดิ์ ดีกระจ่าง  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูสุพัฒนาภรณ์   วัดดอนพัฒนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูพิบูลรัตนากร   วัดบันไดช้าง  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์   วัดสมณโกฏฐาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูปลัดสุชาติ ชาญเดช  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระโอภาส บุญศรี  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระภัทราวุธ วรสุวรรณสกุล  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระอานนท์ มาตรโคกสูง  วัดพะยอม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระครูสมุห์อรรถพล ลอดแพง  วัดเสนาสนาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระปลัดแสวง ดูเรืองรัมย์  วัดสิงห์สุทธาวาส  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาเริง เยาะเย้ย  วัดชุมพลนิกายาราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมพร สุรสิทธิ์  วัดกระโจมทอง  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระพัฒนา พลอยสุกใส  วัดสามเพลง  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระสุธีร์ ฤทธิชาติ  วัดโพธิ์  พระนครศรีอยุธยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาสุรัช แซ่ลี้  วัดนิสสรณวนาราม  อ่างทอง 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระรุจ ดุลยากร  วัดนิสสรณวนาราม  อ่างทอง 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูภาวนาวรานุรักษ์   วัดราษฎร์บำรุงหนองลี  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระมหาธนาวุฒิ ชุ่มมะโน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระกิตติชนม์ นาวี  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสุทัศ กระแสโสม  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระศุภกร พิพิธธนาบรรพ์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระธนบูรณ์ ธัญญะวนิช  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระเกรียงศักดิ์ ไรวิรัตน์  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระมหารัตนธร รัตนจุฑาพล  วัดป่าโนนฤาษี  นครสวรรค์ 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระจุลเอกชวิศ เอกโพธิรัตน์  วัดป่าโนนฤาษี  นครสวรรค์ 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระจักรกฤษณ์ พรมสง่า  วัดบางมูลนาก  พิจิตร 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมหาศุภชัย เลื่อนไธสง  วัดวชิรธรรมาวาส  พิษณุโลก 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูสุเมธภูวดล   วัดขุนนาวัง  สุโขทัย 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์   วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสุภัทรคม เชียงปล้อง  วัดห้วยห้อม  เชียงราย 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมศักดิ์ ใจคำ  วัดขัวแคร่  เชียงราย 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระพล สิงห์แก้ว  วัดทุ่งทราย  เชียงราย 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระราชปริยัติ   วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระครูพิศาลสรกิจ   วัดศรีโคมคำ  พะเยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูธำรงชิโนวาท   วัดบ้านโซ้  พะเยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระกฤตนิพิฐ มาสัย  วัดศรีปันต้น  พะเยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระบุญญฤทธิ์ การเร็ว  วัดบ้านโซ้  พะเยา 
15-4-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 353 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4