ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระมหาสุวิทย์ นาลาด  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาเดือน อะพรรัมย์  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาประวิทย์ ธงชัย  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระปลัดชินวงษ์ อุทิศธรรมคุณ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาวิจารณ์ จันทร์สันต์  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาขวัญชัย อเนกา  วัดหนังราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาชาติชาย พุ่มจันทร์  วัดหนังราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระธีรเดช เอี่ยมศรี  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
พระกิตติคุณ สถิน  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระอาทิตย์ ไทยใหม่  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระวีระชัย ผิวขำ  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระครูนนทคุณพิพัฒน์  วัดเชิงเลน  นนทบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระสุชิน แย้มฟัก  วัดท่าบันเทิงธรรม  นนทบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระราชรัตนวราภรณ์  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระสิทธิ์ประสงค์ คงตระกูล  วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระครูสุตานุยุต  วัดบ้านแก  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระครูโสภิตกิจจานุกิจ  วัดป่าโมกวรวิหาร  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระครูวุฒิธรรมาทร  วัดโบสถ์วรดิตถ์  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระครูวิสิฐสังฆกิจ  วัดกุญชรชาติการาม  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระครูกิตตยาภินันท์  วัดโบสถ์  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระครูสมุห์เดือน มงคลคูณ  วัดโบสถ์วรดิตถ์  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระสาโรจน์ จั่นทองคำ  วัดแสนสุข  อ่างทอง 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระครูสุนันทกิจโกศล  วัดดอนทอง  สระบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
24 
เจ้าอธิการสมพงษ์ ศรีวัง  วัดดงน้ำฉ่า  สระบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระครูสุนทรวิริยคุณ  วัดแก้วจันทราราม  ลพบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูอัครธรรมคุณ  วัดสว่างอารมณ์  ลพบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระครูพิศาลนวกรรม  วัดศรีศักดิ์พัฒนา  เชียงราย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระอธิการสวัสดิ์ชัย ชัยประสงค์  วัดฮ่องอ้อ  เชียงราย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระอธิการถนอม จอมสัก  วัดสันไทรงาม  เชียงราย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระสุรินทร์ ธินะกุล  วัดจำบอน  เชียงราย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระชัย ผาอินทร์  วัดคีรีชัย  เชียงราย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระมหาธีระวัฒน์ ปันทะนะ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระดวงจันทร์ คำภีระ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระคมสัน ปันติ๊บ  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระหล้า มูลใจทราย  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระประดุจ เขื่อนเป็ก  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระรุ่งเกียรติ์ โปรทา  วัดแม่ปั๋ง  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระอุทัย สอาด  วัดบุปผาราม  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระสถาพร ใจลูน  วัดพระเจ้าล้านทอง  เชียงใหม่ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระสมฤทธิ์ พนมทิพย์  วัดศรีสุพัฒนาราม  อุดรธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระสมพงษ์ จรตะคุ  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระณรงค์กรณ์ จิรัมย์  วัดสว่างศรีสุธรรม  หนองคาย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระครูโชติธรรมรักษ์  วัดบ้านดงศรีชมภู  สกลนคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระครูกิตติคีรีรักษ์  วัดมรรคาคีรีขันธ์  สกลนคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระพรชัย บริบูรณ์  วัดหนองนกกด  สกลนคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระอรัญ อุดมศักดิ์  วัดหนองกุง  สกลนคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระยวน สงครามรอด  วัดโนนอุดม  สกลนคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระทศพล ขอบไชยแสง  วัดศรีฟอง  สกลนคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระโสภณวิสุทธิคุณ  วัดป่าวิเวกธรรม  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระวีระ แสนพล  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระผาน เขียวโสภา  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระสากล เขียวโสภา  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระสมชาย จันทาทุม  วัดหนองแวงน้อย  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระเทวรรณ์ แอมโคก  วัดสว่างวงษ์  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระสุขิน จตุรปิยะ  วัดป่าหัวฝาย  ขอนแก่น 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระชิโณทัย อินทร์หมื่นไว  วัดป่าเคลือวัลย์  กาฬสินธุ์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระครูวิจิตรธรรมสุนทร  วัดป่าบ้านเก่าค้อทอง  อุบลราชธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระปลัดธีรเดช บัวแย้ม  วัดแสนสำราญ  อุบลราชธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระอธิการสมบัติ เรชิวงศ์  วัดป่าบ้านแก้ง  อุบลราชธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระสุพล พันธ์เสนา  วัดมหาวนาราม  อุบลราชธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระจุลพงษ์ สุขเต็มดี  วัดท่าช้างน้อย  อุบลราชธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระครูโอภาสพัฒนวิมล  วัดสว่างอารมณ์  ศรีสะเกษ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระอธิการสนิท การะจักร  วัดนาสาน  ยโสธร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระกลม พระคุณเลิศ  วัดสุมังคลาราม  ยโสธร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระสัตยา สุขบัติ  วัดกุดมะฮง  ยโสธร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระมหานิเวช จงแจ้งกลาง  วัดด่านใน  นครราชสีมา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระมหาธนะวัฒน์ พูนสีมา  วัดหลักร้อย  นครราชสีมา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระมหาณัฐวุฒิ สุขล้อม  วัดสระบัวเกลื่อน  นครราชสีมา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
69 
พระณรงค์ พูนสูงเนิน  วัดประโดก  นครราชสีมา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระนิยม โรจน์ฉิมพลี  วัดคลองตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระสุพจน์ ปุมกิ่ง  วัดหนองโสมง  นครราชสีมา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระทองสา ฐานเจริญ  วัดชีลองเหนือ  ชัยภูมิ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ  วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม  สุรินทร์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระครูปัญญาวิทิต  วัดมะโนวนาราม  สุรินทร์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระครูธำรงสีลคุณ  วัดมุนีนิรมิตร  สุรินทร์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระสุนทร บุญสะอาด  วัดบ้านโนน  ปราจีนบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูคุณสารโสภิต  วัดสุนทรพิชิตาราม  นครนายก 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระครูศาสนธรรมโกศล  วัดเชี่ยวโอสถ  นครนายก 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระครูพิพัฒนกิจจานุวัตร  วัดอำภาศิริวงศ์  นครนายก 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระครูโสภิตขันติคุณ  วัดพลอยกระจ่างศรี  นครนายก 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระครูศรัทธาธรรมาภิวัฒน์  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  นครนายก 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระสามารถ สืบจากศรี  วัดตำหนัก  นครนายก 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระบุญเชิด เข็มทิพย์  วัดบางมะเฟือง  ฉะเชิงเทรา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระเทพชลธารมุนี  วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง  ชลบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระอุทัย สินสำรวม  วัดธุดงคนิมิต  กาญจนบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระครูสมุห์ภักดี เตี้ยเสมอเชื้อ  วัดท่าช้าง  ราชบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระภัทรภณ เหมือนละม้าย  วัดท่าช้าง  ราชบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระโสพันธ์ บุญเรืองยา  วัดราชายตนบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระวิโรจน์ แป้นถนอม  วัดกัลยานฤมิต  นครศรีธรรมราช 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
90 
สามเณรนคร ฤทธิมาศ  วัดศรีสุนทร  อุบลราชธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระมหาศักดา เหมเทพ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระภาณุพงศ์ นุตตะโร  วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระคมสัน เสวะมาตย์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระอธิการเสถียร รอบคอบ  วัดโคกเพชร  บุรีรัมย์ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระมหาสงวน มุนทานี  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระชาตรี ศรีวิชัย  วัดประสาทบุญญาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระณรงค์ชัย บรรพต  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระธีราเมษฐ์ รัตน์ธนันสุกุล  วัดเหนือ  ร้อยเอ็ด 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระมหาพยอม รุ่งฉายา  วัดอุสภาราม  ฉะเชิงเทรา 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระสาญัณ ชุมพล  วัดป่าห้วยปลาดุก  เลย 
15-5-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 155 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2