ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระราชเมธี   วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระศรีธีรพงศ์   วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวัฒนสุตานุกูล   วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสังฆรักษ์สนธยา กันสวัสดิ์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดทวี หัตถามา  วัดสุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชูชาติ ธรรมมุทิศ  วัดหงส์รัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาปฐมพล บุดดาโสม  วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมบัติ สิงหาทอ  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสนธยา เต็มเปี่ยม  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาศราวุฒิ ศรีพลชุม  วัดมหาพฤฒาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระบุญลือ เกษมสุข  วัดลำกะดาน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระจิรวัฒน์ แซ่ลิ้ม  วัดโคนอน  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสอาด ทิวิโส  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระเจษฎา สุทธิวงศ์  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระอภิสิทธิ์ กระฐินเทศ  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระโชติรัช แสงหิรัญ  วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระสมคิด ตติยวัฒนสิริ  วัดบางสะแกนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระวรพงศ์ รังษีขจี  วัดบางสะแกนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระศุภวัฒน์ ยงธรรมปรีดิ์  วัดบางสะแกนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระวุฒิพงษ์ โฆสนสิทธิศักดิ์  วัดบางสะแกนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระจะเด็จ พุกกล้าแข็ง  วัดศรีสุขสถาพร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระประกิจ มารยาตร์  วัดศรีสุขสถาพร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสมโภชน์ เจ้าพิทักษ์วงศ์  วัดราษฎร์ประคองธรรม  นนทบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระเดชาธร เรืองบุญ  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระพิจิกธนบูรณ์ จิระภคเดโชชัย  วัดบางรักใหญ่  นนทบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระกาสุวรรณ์ ธงชัยขาวสอาด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระจิตวัฒน์ จริยสันติธรรม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอัครเดช เดชจารุกูล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระเชษฐพล หอมจันทร์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระปัญญา เรืองแจ่ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระฐิติพล เทพลิบ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาสุภาพ เหลืองเรืองไร  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระมหาอิศเรศ อุ่นบรรจง  วัดคลองสวน  สมุทรปราการ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสันติ รูปไธสง  วัดคลองสวน  สมุทรปราการ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระครูวิชาญวีรกิจ   วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธวัชชัย ปะระมะ  วัดนาค  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสุพงษ์ มณีเกียรติโกวิท  วัดละมุด  พระนครศรีอยุธยา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาสมชาย เมืองรักษา  วัดอ้อย  อ่างทอง 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระสุกิจจ์ บุตรเคน  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสิระพงษ์ เชษฐ์ชัยอมรกุล  วัดลำนารายณ์  ลพบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระปกป้อง ปัตทวีคงคา  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระสมเพชร กลิ่นจันทร์  วัดกุฏิการาม  กำแพงเพชร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูปราโมชสิทธานุยุต   วัดหนองโว้ง  สุโขทัย 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาสกุล คมบาง  วัดป่าข่อย  สุโขทัย 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสิริชัย บุญส่ง  วัดป่าข่อย  สุโขทัย 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสุพักตร์ พรเอี่ยม  วัดป่าสำราญนิวาส  ลำปาง 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระมหาทรงธรรมญาณ เตจะสิทธิ์  วัดดอนมูล  เชียงราย 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระถา อนุเคราะห์  วัดสบสม  เชียงราย 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
เจ้าอธิการสงกรานต์ มณีวรรณ  วัดปงสนุก  พะเยา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอธิการบุญเป็ง แก้วเทน  วัดสุขเกษม  พะเยา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์   วัดพระธาตุถิ่นหลวง  แพร่ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาถาวร สิงห์บุตร  วัดพระบาทมิ่งเมือง  แพร่ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระพุทธญาณ หลวงฤทธิ์  วัดม่วงใหม่  น่าน 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระกฤษดา แซ่เอี๊ยบ  วัดพระธาตุศรีจอมทอง  เชียงใหม่ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสุพจน์ โยธามาตร์  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระคารม จันทรตะพันธ์  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระสุรชัย โพธิยา  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระอภิภู อินทร์ลี  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธนเดช เผ่าจินดา  วัดป่าแก้งใหม่  หนองคาย 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระดำรง ชมภูราษฎร์  วัดแจ้งแสงอรุณ  สกลนคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระวงศ์ บุตรศรี  วัดคามวาสี  สกลนคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระบรรเทิง ศรีสุราช  วัดศรีสำราญ  สกลนคร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาสมพงษ์ ทองยุทธ  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระชูเกียรติ เจริญผล  วัดหนองแดง  ขอนแก่น 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระพงศ์ธร ใจรัก  วัดไตรคามบำรุง  ขอนแก่น 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระสมศักดิ์ พลสะทอน  วัดศีลสันติวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิการสี มีทองเหลา  วัดบ้านยาง  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระสังวาลย์ ชูบุญ  วัดบ้านยาง  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระชม จันทร์แจ่ม  วัดบ้านแก้ง  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระสุเทียน เวระนะ  วัดน้ำยืน  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระสงกรานต์ วันทา  วัดนามน  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสมรักษ์ ยานุพันธ์  วัดบ้านคึห์  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระสมชาย ประสมพลอย  วัดโคกสว่าง  อุบลราชธานี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระมหาอภิวัชร์ ขอสุข  วัดมหาธาตุ  ยโสธร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวชิรธรรมพินิต   วัดเหล่าต้นยม  มุกดาหาร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหามงคล มอมุงคุณ  วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  มุกดาหาร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาสมนึก รักขุมแก้ว  วัดศรีมงคลใต้  มุกดาหาร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระบัวรัตน์ เนื้ออ่อน  วัดคำแสนสุข  มุกดาหาร 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระณัฐพล มณีมงคล  วัดศาลาลอย  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระกมล เอมโอช  วัดป่าสาลวัน  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระลักษณ์ อารยะสกุล  วัดป่าพิมาย  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระจรูญ จักรกระโทก  วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเปิ้น เสนพลกรัง  วัดกลางดง  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระรังสรรค์ สุวรรณ  วัดสันติสีลาราม  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระจเร เหรียญเครือ  วัดใหม่เจริญธรรม  นครราชสีมา 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระวิทยา พรมดี  วัดไทยเจริญ  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอธิการบุญจันทร์ กองเกิด  วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระสันต์ทัศน์ ปรีดาศักดิ์  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระประเสริฐ ทองศรี  วัดป่าเขาน้อย  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระมนตรี คะรุรัมย์  วัดหนองโพรง  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระแสวง แพงแก้ว  วัดสำโรง  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระเชาว์ ชุมนุมชาติ  วัดสองพี่น้อง  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระเกรียงศักดิ์ ธนาสูรย์  วัดโพธาราม  บุรีรัมย์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิการอนุชา พลีพรม  วัดบึงชวน  ชัยภูมิ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระสฤษดิ์พงศ์ บุตรแพง  วัดใหม่ชัยมงคล  ชัยภูมิ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูปริยัติปัญโญภาส   วัดสว่างอุดมท่าศิลา  สุรินทร์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระตาล สิงห์ทอง  วัดโคกปรือ  สุรินทร์ 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูเกษมปัญญาภิรม   วัดประชาวาสอัมพวัน  ปราจีนบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการเดชา บริรักษ์  วัดหนองโดน  ปราจีนบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระญาณพัฒน์ ตันตสีมันต์  วัดหนองชาติ  ปราจีนบุรี 
15-5-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 292 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3