ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูมงคลวิลาส   วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเสทือน การะเกษ  วัดสุคันธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดทองสุข บุญศรี  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาคณิษฎ์ โอไฮ้  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเสกสรรค์ ขันสุวรรณา  วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวิฑูรย์ คงเนียม  วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสุทธิพงษ์ ภาคีฉาย  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาพิเชษฐ์ นกเทศ  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชัยณรงค์ คณาพันธ์  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาจิราวัฒน์ วงษ์สาสืบ  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาสมพร เชื้อรามัญ  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาดีนัย แพมขุนทด  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาธนายุต โลสิงห์  วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาประพันธ์ หงษ์เวียงจันทร์  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระกำพล ชาญสมิง  วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาวิโรจน์ แป้นถนอม  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระนันทณัฏฐ์ น้อยเขาล้าน  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระศุภชัย สมประสงค์  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระฐาณภพ เทียนเงิน  วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสมชาย ดำรงรัตนศิลป์  วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระนิธิศ ชุ่มปิว  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระอนุชา อ้นเพ็ง  วัดบางเตย  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระณภัทร เย็นท้วม  วัดจันทร์ประดิษฐาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์  วัดบำเพ็ญเหนือ  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระธนะวัฒน์ คำดุ้ง  วัดทัศนารุณสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเกียรติชัย ธีรเจริญทรัพย์  วัดสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระครูวินัยธรไพโรจน์ เทียนไชย  วัดบางนา  นนทบุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระพิเชษฐ์ เทียนทอง  วัดบางนา  นนทบุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระครูไพโรจน์สารคุณ   วัดลำมหาเมฆ  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระมหาธีรพล ดาศรี  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาคมศักดิ์ ม่วงสนิท  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระมหาสุพรเทพ แซ่ลิ้ม  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสมชาย แซ่อึ้ง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระชาญศักดิ์ วีระพันธ์พงศ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระปานชนก ศรีนวลนัด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสัญชัย คำยอด  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสมชาย อรรถสิษฐ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระวัชรวีร์ โยก่า  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระพัฒนา เอกสิทธิ์จิรวัฒน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระฐิติ ครุธมงคล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระณัฐพงษ์ สีโท  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระผดุงชัย เปรมปรีดา  วัดสว่างภพ  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระปรีชา บุญทับ  วัดคลองสอง  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระทนงศักดิ์ วงศ์พรหม  วัดท้ายเกาะใหญ่  ปทุมธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูสุทธิญาณโสภณ   วัดป่าพิชัยวัฒนมงคล  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระมหาสุชาติ เดิมลา  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวิรัช จริยสาธิต  วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาชยพล อวยพร  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสุทธิ คำหวาน  วัดหัวคู้  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระอมรเทพทฤธิ์ จำแนกทาน  วัดราษฎร์บูรณะ  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระวิทยากรณ์ ชูประเสริฐ  วัดอโศการาม  สมุทรปราการ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระชาญชัย ประดิษฐ์  วัดเชิงเขา  สระบุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระภิรมย์ โกยทา  วัดบ้านคลอง  สระบุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระพิเศษ บัวกาญจน์  วัดซับกระดาน  สระบุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสัญญา สร้อยสุวรรณ  วัดสนมไทย  สระบุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูอุเทศธรรมปรีชา   วัดอมฤตวารี  อุทัยธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระมหาไมตรี นนท์ศิริ  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระไพโรจน์ บุญสุข  วัดหนองขุนชาติ  อุทัยธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสวาท ชาภู่พวง  วัดท่าทอง  อุทัยธานี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระเทพปริยัติสุธี   วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระมหาพงษ์นรินทร์ ปานบุญ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระมหาฤกษ์ดี มั่งมีเงินทอง  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาสมเกียรติ ทะนันชัย  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาณรงค์ชัย วานะติ  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหานราธิป จันทิมา  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหานิธินันท์ แก้วคูณ  วัดจำปาทอง  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอมร วิจิตรกำจร  วัดพระปรางค์  สิงห์บุรี 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูปลัดประวิทย์ ช่างหิน  วัดศรีเบญจคาลัย  พิจิตร 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูปริยัติพัชรวิธาน   วัดศรีมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระครูปลัดณัฐพงษ์ ธงชาย  วัดโนนสมพร  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูวินัยธรนิยม ศรีนามบุรี  วัดกระทุ่มทอง  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระใบฎีกาสุทัศ ผลดิรก  วัดโนนสง่าบูรพาราม  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระใบฎีกาอุเทน เลิศสวย  วัดสว่างอารมณ์  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระธวัชชัย แก้ววันทา  วัดสว่างอารมณ์  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหามีชัย ใหมบัวเขียว  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมหาปกรณ์ ฝนชุ่มฉ่ำ  วัดมหาธาตุ  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมหาวิชิต เมืองนาค  วัดศรีสญชัย  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระมหาอธิวัฒน์ วัฒนา  วัดโนนสว่างอารมณ์  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระสิทธิโรจน์ โรจนแพทย์  วัดโนนสว่างอารมณ์  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระสุชาติ ขำสุวรรณ  วัดซำม่วง  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระชุมพร แก้วเพิ่ม  วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสุนทร หมื่นภักดี  วัดโนนป้องวนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระคณกร ป้อมสุวรรณ  วัดโคกมน  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระจิรวัฒน์ พึ่งภักดิ์  วัดท่าด้วง  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระนพดล ลิ่วกลาง  วัดจอมมณี  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสมบูรณ์ ปันทะ  วัดปากห้วยขอนแก่น  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระจำลอง จันมา  วัดโสมนัส  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระโรจนชัย เครื่องลาย  วัดโป่งนกเป้า  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสมพงษ์ จิตรมั่น  วัดโป่งนกเป้า  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระแวว ดีจอม  วัดศรีภูมิ  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระสมพาน เหล่าชุมแพ  วัดศรีภูมิ  เพชรบูรณ์ 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูโสภณธรรมวิภัช   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระมหาสุบรรณ อ่ำกร่าง  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลก 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสุเทพ บุญแคล้ว  วัดแสงดาว  พิษณุโลก 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูวิบูลศุภกิจ   วัดคูหาสุวรรณ  สุโขทัย 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูศรีธรรมานุสิฐ   วัดราชธานี  สุโขทัย 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระอุปถัมภ์ สีขำ  วัดกำแพงงาม  สุโขทัย 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูสุธีสุตสุนทร   วัดพระแก้ว  เชียงราย 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูโสภณศิลปาคม   วัดมิ่งเมือง  เชียงราย 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูสิริจิรวัฒน์   วัดบ้านโป่ง  เชียงราย 
15-5-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 482 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5