ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูมนูญวรธรรม   วัดสุขใจ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเทวิน ชลิตาปวรรัตน์  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหามนต์ชัย แซ่ซื้อ  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศุภโชค ลาดกระโทก  วัดสวนพลู  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอำนาจ ประสานทรัพย์  วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากิตติชัย สันทาลุนัย  วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอภิชาติ งันลาโสม  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเกรียงศักดิ์ ประเสริฐสังข์  วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชินวัฒน์ กุยรัมย์  วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาทำนอง แสงชมภู  วัดจักรวรรดิราชาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหากันตภณ รอดเจริญ  วัดราชโอรสาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหานิต วักไธสง  วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหาธนัญชัย แสงกล้า  วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสุวิทย์ นาลาด  วัดรวกบางบำหรุ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาพจน์ พยัคฆ์พิทยางกูร  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระสุรศักดิ์ วรวิทยธาดา  วัดสังฆราชา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระรุ่งนคร ยาขามป้อม  วัดธรรมาภิรตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระคทาวุธ เพ็งที  วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระวัชระ ผดุงชีพ  วัดแจงร้อน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระชาญพล บุญยัง  วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระชัยวัฒน์ ตรีทิพศิริศีล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระปรัชญพันธุ์ กิรวิทย์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสวรรค์ พินิจ  วัดสิริกมลาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวิรัตน์ สำเภาเงิน  วัดบางบอน  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสมปอง พรหมผ่องแผ้ว  วัดสุทธิสะอาด  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระพรหมเมศวร์ ควรผล  วัดประดู่บางจาก  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระธีรวัฒน์ ฤทธิ์ดี  วัดไผ่เงินโชตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระสมพร อุนานุยา  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมนัสชัย ปลาบู่ทอง  วัดศาลาแดง  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระธงชัย ดำคำพา  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระบุญเรียบ อุทธา  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระสุริยันต์ คำคิน  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระเอกชัย ฟุ้งเฟื่องวรชัย  วัดดิสหงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระมหามาโนช พวงอุไร  วัดศรีประวัติ  นนทบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระปรีชา สารทะประภา  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระธิติวัฒน์ ธนาสุทธิสาโรจน์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระพร คงสกุล  วัดบางพูดนอก  นนทบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระพสิษฐ์ อริยภูวอนันต์  วัดชลอ  นนทบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาจรัญ สุพรรณ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาวัชรพล ดวงหม่อง  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาพุทธิวัฒน์ อินทร์พงษ์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาสุทธิพงษ์ ชุ่มดอนไพร  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาณัฐวัฒน์ ลิ้มรัตน์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระบุญชู กัณหะกิติ  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระสมศักดิ์ วัฒนเกษมสกุล  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระเพียร ขำใบ  วัดสุทธาวาส  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระสมเกียรติ พุดนาค  วัดคูบางหลวงอนุกิจวิธูร  ปทุมธานี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระครูสิริโชติวัฒน์   วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูอาทรสีลคุณ   วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระประพันธ์ เอิบโชคชัย  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระสีนวน เกตุกลมเกลา  วัดคู่สร้าง  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระมหาบุญสม สุระเสน  วัดชัยมงคล  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมหาทรงวิทย์ ศิริ  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมหาบัณฑิต ศิริ  วัดไตรสามัคคี  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสิทธิกร เตี้ยเตี๊ยะ  วัดราษฎร์นิยมธรรม  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระวุฒิชัย ปัญจสันต์  วัดราษฎร์นิยมธรรม  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระคำหล้า ดวนขันธ์  วัดบางกอบัว  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระเฉลิมชัย เอมยงค์  วัดบางปิ้ง  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระนพรัตน์ พูลสวัสดิ์  วัดกลาง  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระไพโรจน์ สุขกลิ่น  วัดในสองวิหาร  สมุทรปราการ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอภิชาติ เสือแสงทอง  วัดถ้ำพระโพธิสัตว์  สระบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระณัฐวัฒน์ คงตุก  วัดกัทลีพนาราม  ลพบุรี 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระครูสิริโพธาภิรัต   วัดโพธาราม  นครสวรรค์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการมานพ เกตุมณี  วัดเปี่ยมเจริญราษฎร์  พิจิตร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาโชติอภินันต์ กองจันทร์  วัดท่าหลวง  พิจิตร 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระครูโกศลพัชรเวช   วัดโนนตะแบก  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระครูสุพัชราภรณ์   วัดศรีบุญเรือง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูโสภณพัชโรทัย   วัดศรีสมบูรณ์  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระครูรัตนพัชรโพธิ   วัดเขาแก้วโพธิ์ทอง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอธิการวิชิต จันสิน  วัดศรีจันทราราม  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระอธิการสุพจน์ ภาพสิงห์  วัดโป่งขามฝาดพัฒนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระอธิการธนเดช สมบัติมา  วัดลัฏฐิวนาราม  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระอธิการสมชาย แก้วจันทร์  วัดวังชงโค  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการสมชาย ไกรกิติการ  วัดครองยุต  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระชัยวุฒิ ไทยแท้  วัดเทศาวาส  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอำนาจ เสมอทรัพย์  วัดสว่างราษฎร์สามัคคี  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระกฤษนัย ศรีเลย  วัดอาคเนย์  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระธนกร คำแสน  วัดไตรภูมิ  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระชนัฐธนพร สมพา  วัดโพธิ์ศรีธรรมาราม  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระธวัชชัย แก้ววันทา  วัดสว่างยางคำ  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระอนุชา มหาวัน  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมีชัย ใหมบัวเขียว  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมนกมล ดีมีหาญ  วัดเนินสว่างทางหลวง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระเดชา ดวงชัย  วัดเนินสว่างทางหลวง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระพัทยา ท้าวเงิน  วัดเนินสว่างทางหลวง  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระแดง สายสุข  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระพิษณุ คงเกิด  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระต่วน ชาญอาวุธ  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระเมธัส อินเบ้า  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระวัชรพงษ์ ชาญเดช  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระประจวบ คำจำรัส  วัดแหลมเจดีย์  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระทินกร ไฝเพ็ชรดี  วัดคูหาสวรรค์  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระสุเมธ เกตุรัตน์  วัดคูหาสวรรค์  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระเฉลิมชัย ชมศรี  วัดคูหาสวรรค์  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระวัฒนา เรืองชัยนิคม  วัดหนองบัว  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระธวัช บุญประเสริฐ  วัดหนองบัว  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระวัฒนะ มณฑาทอง  วัดหนองบัว  พิษณุโลก 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูปริยัติสุนทร   วัดสันฐาน  ลำปาง 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระครูโสภณพัฒนวิกรม   วัดบ้านทุ่ง  ลำปาง 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูวิทิตพัฒนพิธาน   วัดวังหม้อ  ลำปาง 
15-6-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 424 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 5 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5