ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูโชติธรรมสุนทร  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาฤทธิชัย วันมูล  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหาบุญตา จันทร์จิตร์  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระมหานัย ป้องบ้าน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระปภพ เร่งสมบูรณ์  วัดวงษ์ลาภาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระครูสังฆรักษ์วีระ ผ่าวรรธนะ  วัดบางเลนเจริญ  นนทบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระธนกร นาทองบ่อ  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระเกษม พยุง  วัดบางขวาง  นนทบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
พระยิ้ม นวลศรี  วัดลาดสนุ่น  ปทุมธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระมหาสุทิน พานิชย์  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระมหาบุญส่ง เรืองวิเศษ  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระพิเศษ บัวกาญจน์  วัดบึงลัฏฐิวัน  พระนครศรีอยุธยา 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระครูประสิทธิ์บุญญากร  วัดปากบาง  สระบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระบุญเทิง เรื่องลือ  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระอุดม นาคะไพบูลย์  วัดเจริญธรรม  ลพบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระครูโสภิตจิตสังวร  วัดโฉมศรี  สิงห์บุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระมหาคำรณ ฉ่ำวัฒน์  วัดยางศรีเจริญ  ชัยนาท 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระเวียโพ่ มดแดง  วัดบ้านไร่  อุทัยธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระสมาน ปัณขัน  วัดซับไม้แดงใหม่  เพชรบูรณ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระอธิการแดง เหมลุด  วัดใหม่อนามัย  พิษณุโลก 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระมหาธีรวัฒน์ พันธ์ศรี  วัดดอนไชย  ตาก 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระมหาวัชรินทร์ ชื่นสิน  วัดดอนแก้ว  ตาก 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระสุรสีห์ โกษาวัง  วัดเหล่าเป้า  เชียงใหม่ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระเพียร ใจมั่ง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระปวรรัตน์ สัมพันธ์  วัดปากนางสามัคคี  เชียงใหม่ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูธีรปัญญานุยุต  วัดบ้านม่วง  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระสมพร เปี้ยจุ้ย  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระบุญส่ง โกเมศนราธร  วัดป่าศรัทธาถวาย  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระวานิชย์ สิงห์วงค์  วัดบูรพาวัน  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระไชยา ศรีสม  วัดบูรพาวัน  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระผัน ประชานันท์  วัดบูรพาวัน  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระประจักษ์ หลักทอง  วัดบูรพาวัน  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระทองคำ สงสีดา  วัดป่าโนนสะอาด  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระสมจิตร์ นิราราช  วัดป่านาดี  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระกฤษฎา เชยกีวงศ์  วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระคำพูน เขียวขำ  วัดสุสานไตรลักษณ์  อุดรธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระอธิการอัศวิน ประณมศรี  วัดธรรมิการาม  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
38 
พระอธิการสมศักดิ์ บุญคำ  วัดศรีชมพู  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
39 
พระเสถียร ธรรมจิตร  วัดทุ่งสว่าง  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
40 
พระตะวัน จันทะจวง  วัดทุ่งสว่าง  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
41 
พระประเทือง ดาดาษ  วัดป่าดอนม่วย  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
42 
พระบุญเสน ไพบูรณ์  วัดศรีชมพู  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
43 
พระเดช มโนรักษ์  วัดอุดมสมพร  สกลนคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
44 
พระมหาชัยณรงค์ ชัยชนะแสง  วัดวิเศษชัยศรี  หนองบัวลำภู 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
45 
พระสุเทพ แก้วประสงค์  วัดวิเศษชัยศรี  หนองบัวลำภู 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
46 
พระเด็ด สังโห  วัดศรีดอนกลาง  ขอนแก่น 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
47 
พระจรัส ขันขวา  วัดศรีบุญนาค  ขอนแก่น 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
48 
พระชุมพล รัตน์รองใต้  วัดโพธิ์ชัย  มหาสารคาม 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
49 
พระสัญญา วรรณมา  วัดหนองสวง  กาฬสินธุ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
50 
พระครูโกศลนันทกิจ  วัดสำราญ  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
51 
พระครูเกษมกิจจาภรณ์  วัดสำราญ  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
52 
พระมหาลันดอน จักษุแจ้ง  วัดบูรพา  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
53 
พระอธิการเพชร สุดดี  วัดศรีบุญเรือง  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
54 
พระอธิการบุญศรี สารเนตร  วัดสงยาง  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
55 
พระสมพร สมหวัง  วัดท่าไฮ  ร้อยเอ็ด 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
56 
พระชาลี จดจำ  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
57 
พระสด สู่สุข  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
58 
พระปองพล มิ่งสูงเนิน  วัดบูรพา  อุบลราชธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
59 
พระสาคร นระมาตร  วัดห้วยซันเหนือ  อุบลราชธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
60 
พระไพฑูรย์ สวัสดิ์วงค์  วัดศรีวิชัย  นครพนม 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
61 
พระมหาสุดใจ โพธิสรรณ์  วัดยางช้า  อำนาจเจริญ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
62 
พระมหาไพบูลย์ อบทอง  วัดสิทธิยาราม  อำนาจเจริญ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
63 
พระธวัช บุญธรรม  วัดบ้านนาแต้  อำนาจเจริญ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
64 
พระวินัย ขอชิตกลาง  วัดประชานิมิตร  นครราชสีมา 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
65 
พระไพศาล เชียงทา  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
66 
พระสังวรณ์ สุวรักษ์  วัดป่าพิทักษ์ธรรม  นครราชสีมา 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
67 
พระครูพัชรกิตติโสภณ   วัดโสภณวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
68 
พระนิรัตน์ สุจริต  วัดโสภณวนาราม  บุรีรัมย์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
69 
เจ้าอธิการหนูแดง พินกัง  วัดตลาดนิคม  บุรีรัมย์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
70 
พระเทียบ สุทธิประภา  วัดตลาดนิคม  บุรีรัมย์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
71 
พระสมศักดิ์ หล่อขุมทรัพย์  วัดบูรพาราม  สุรินทร์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
72 
พระประเสริฐ เทียนไชย  วัดบุหัวแหวน  นครนายก 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
73 
พระมหาบุญธรรม มาตา  วัดศาลาลำดวน  สระแก้ว 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
74 
พระวินัย พวงไพศาล  วัดหลวงอรัญญ์  สระแก้ว 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
75 
พระพิรุณรักษ์ สุวรรณกูล  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
76 
พระชัยโรจน์ พัวพันกิจเจริญ  วัดป่าอัมพวัน  ชลบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
77 
พระครูโสภณสาโรภาส  วัดสว่างอารมณ์  นครปฐม 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
78 
พระอำนาจ ศรีนิถิ  วัดสระด่าน  สุพรรณบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
79 
พระสมควร ก้อนชัยภูมิ  วัดสระกระโจม  สุพรรณบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
80 
พระภูมิพัฒน์ สินจุฑาวงษ์  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
81 
พระวินัย งามเฉลียว  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
82 
พระอธิการธีระวัฒน์ แซ่ซือ  วัดหนองไผ่  ราชบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
83 
พระธวัช ตะสาริกา  วัดเขาถ้ำกุญชร  ราชบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
84 
พระภาณุพงศ์ นุตฺตะโร  วัดเขาช่องพราน  ราชบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
85 
พระบุญทิ้ง ทองคำ  วัดหนองกลางดง  ราชบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
86 
พระสาธิต สิงหเสนี  วัดสันติธรรมาราม  ราชบุรี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
87 
พระครูสุนทรสิริวุฒิ  วัดมาลัย  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
88 
พระครูวิจิตรธรรมวิภัช  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
89 
พระประวิทย์ คงสมพงษ์  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
90 
พระอนุภาพ ใจอดทน  วัดบุษยะบรรพต  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
91 
พระวิเชียร อินทร์โอสถ  วัดหนองแก  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
92 
พระอธิการชุ่ม ศรีพรหม  วัดควนหนองบัว  ชุมพร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
93 
พระมาโนชย์ ปีตะวนิค  วัดถ้ำขวัญเมือง  ชุมพร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
94 
พระชนะ อรุณโชติ  วัดสามัคคีผดุงพันธ์  สุราษฎร์ธานี 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
95 
พระประสิทธิ์ ปันยุทโท  วัดพังลา  สงขลา 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
96 
พระราชบัณฑิต  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
97 
พระราชสุมนต์มุนี  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
98 
พระมหาพีรเดช กิตติเจริญพรงาม  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
99 
พระมหาจรัญ พรคต  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
100 
พระมหากรุงรัตนะ ดอนธงขวา  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-51 
ผ่าน 
-  
รวมทั้งหมด : 128 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2