ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระโสภณสมาธิคุณ   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระกิตติวงศ์เวที   วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสัมฤทธิ์ พองนวล  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเจียม ขอรวมกลาง  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาไสว สรศักดิ์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชาญชัย อินตาวิน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาธีร์ โสภาณะโสม  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสิงหา ศรีบุตร  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานัย ป้องป้าน  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาวิวัฒน์ พูลสวัสดิ์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาอภิชาติ พรมจันทร์  วัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระครูพิทักษ์รัตนานุกิจ   วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระครูโกวิทสุตคุณ   วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาแก้ว บัวเพ็ง  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาประเสริฐ ไชยศรี  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาณัฐพงศ์ วรรณโสภา  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาอนุชน คำมี  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระสมพร ไชยโย  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระจำเนียน ฆวีวงษ์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระครูสังฆรักษ์ธนะเทพ อื้ออารีย์กุล  วัดโพธิทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหามังกร บัวทอง  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหามานิต สกลหล้า  วัดอัปสรสวรรค์  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหากวี เกตุศิริ  วัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาวิสันต์ วงษ์สาลี  วัดเรืองยศสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหาสุรพงษ์ จริยมา  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเสนาะ ตรีศิริกุล  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระวรเศรษฐ์ ชุณหประสงค์  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระบัณฑิต ใจแก้ว  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมานพ แซ่ทั้ง  วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระสุรวุฒิ มาแก้ว  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระมหาเกรียงไกร จรัลพาณิช  วัดบัวขวัญ  นนทบุรี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระครูปริยัติกิจวิมล   วัดตะวันเรือง  ปทุมธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระเด่น โหมดวัฒนะ  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระกานต์นุพงษ์ แสงเพ็ชร  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสมใจ มีเฉย  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระวิทยา ขันท่าจีน  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระวีรวัฒน์ ซาตะนัย  วัดหัตถสารเกษตร  ปทุมธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระมหาไวเลิศ เสาศิริ  วัดจากแดง  สมุทรปราการ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระชวลิต อ่วมสร้อย  วัดโปรดเกศเชษฐาราม  สมุทรปราการ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระครูอนุกูลวิริยกิจ   วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระครูใบฎีกาทองแดง อินทร์ทับทัน  วัดพระนอนจักรสีห์  สิงห์บุรี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระลำดวน เฉนียง  วัดเขาแหลมเจริญธรรม  เพชรบูรณ์ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูสุวรรณสุนทร   วัดป่าธารทอง  พิษณุโลก 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระเอกกวี นาคะประเวศน์  วัดเจดีย์ยอดทอง  พิษณุโลก 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระอุเชฏฐ์พงศ์ โพธิ์ทอง  วัดดอนมูล  ตาก 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระวีระศักดิ์ ปุกคำ  วัดสถาน  พะเยา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูวิมลธรรมรัต   วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระชาตรี ดีทองหลาง  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระสิทธิพงษ์ ทองใส  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระพิทักษ์ ต้องใจ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระธีรยุทธ ปรีดา  วัดพระธาตุดอยสุเทพ  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระคาวุต สมพันธ์  วัดถ้ำเมืองออน  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมานนท์ ปธิรูโป  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระปิโยรส แก้วฟอง  วัดกองลม  เชียงใหม่ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระมหาสมร จ้อยจีด  วัดหนองดู่  ลำพูน 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระครูโพธิชินวงศ์   วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระไชยา แสนอุบล  วัดโพธิ์ศรีสัตตนาค  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระคำมวล บุญภา  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระธีรศักดิ์ ศรีสังกา  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระธงชัย ธุระพันธ์  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเกษม ทับซ้าย  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอัฐพงษ์ โม้เล้น  วัดเมตตากิตติคุณ  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระณัฏฐนันท์ แสงสวัสดิ์  วัดเมตตากิตติคุณ  อุดรธานี 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหากิตติภพ อุบลบาล  วัดโพธิ์ชัย  หนองคาย 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระศรีสุวรรณ อันศิริ  วัดป่าอุดมคงคานิมิต  หนองคาย 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระขวัญชัย ทิพรักษ์  วัดศรีมงคลธรรมาราม  หนองคาย 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระพรเทพ วงค์ประจิต  วัดศรีมงคลธรรมาราม  หนองคาย 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระครูเจติยาภิวัฒน์   วัดศิริชัยพัฒนาราม  หนองบัวลำภู 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอธิการสุวิทย์ หงษ์ทับ  วัดศรีสุมังคลาราม  หนองบัวลำภู 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระกิ่ง ปัตถา  วัดศิลาอาสน์  หนองบัวลำภู 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระบุญโฮม ศรีชมภู  วัดศิลาอาสน์  หนองบัวลำภู 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระชาคริต ลุนเดชา  วัดศิลาอาสน์  หนองบัวลำภู 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระรัฐปาล แสงนวน  วัดวังวิโมกข์  เลย 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระสุเวช บุโฮม  วัดศิริทรงธรรม  สกลนคร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระศักดิ์สิทธิ์ สว่า  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวรรณพต ศรีวงษ์  วัดโสมสวรรค์พิมพาวาส  ขอนแก่น 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระมาณพ กาญจนบำรุง  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระฌานิพิทย์ สุระศักดิ์  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระกษิดิศ นวเสรี  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระคมกริช ณ นครพนม  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระพิบูลศักดิ์ เสาวโมกข์  วัดบ้านเปลือยนอก  ร้อยเอ็ด 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระสมุห์ไสว เป็งทอง  วัดป่าพงสิม  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเคียม พนารินทร์  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระเป่งส่ง จึงตระกูล  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระบัวเรียน กระจ่าง  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระพิโมกข์ ศรีจันทร์  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระสนธยา ศรีบาง  วัดประชารังสรรค์  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระจักรพันธ์ บุญเจิม  วัดซำตาโตง  ศรีสะเกษ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระมหาเอกชัย วงษ์คำชัย  วัดบ้านขาม  ยโสธร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระศักดิ์ เหง้าชารี  วัดอุทยาราม  ยโสธร 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์   วัดปรางค์  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูพัฒนกิจจานุกิจ   วัดด่านเกวียน  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระปลัดชัยรัตน์ ฉายกระจ่าง  วัดท่ามะปรางค์  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิการธนิต ดงกระโทก  วัดใหม่หนองกก  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระอธิการกิตติศักดิ์ ขึมสูงเนิน  วัดหนองโพธิ์  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระเทียบ แทวกระโทก  วัดตาเงิน  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระนิยม ประจวบสุข  วัดมะขามเฒ่า  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระเจริญรัตน์ ลักษมีมณีรัตน์  วัดมิตรภาพวนาราม  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระจอมพจน์ จิรโชติปัญญา  วัดมิตรภาพวนาราม  นครราชสีมา 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูสารธรรมประสาธน์   วัดบ้านปราสาท  บุรีรัมย์ 
15-7-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 154 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2