ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพปัญญามุนี   วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระราชวชิรโสภณ   วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดประพันธ์ สุขแป้น  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอานนท์ บุพศิริ  วัดสระเกศ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากิตติศักดิ์ ไมตรีจิต  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชัยณรงค์ เทศสาย  วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหายุทธศักดิ์ อวยพร  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชาญชัย อุ่นนันกาศ  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากอบลาภ นทีธรมงคล  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาสุนทร แก้วกองนอก  วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาธงชัย บุตรแก้ว  วัดนรนาถสุนทริการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาอภิวัฒน์ กางเกตุ  วัดสามัคคีสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระวิทยา กางเกตุ  วัดสามัคคีสุทธาวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระจำเนียน ฆวีวงษ์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระเกรียงไกร ผลศิริ  วัดน้อยนพคุณ  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระชุมพล อัคคโชติกุล  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระประหยัด ศิริสุวรรณ  วัดทองเพลง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระประเสริฐ ชัยสิทธิ์  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระยุทธภูมิ สังชาดี  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสุริยง พงษ์สม  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระสันติ สถานพงษ์  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระวรรณยุทธ นฤภัย  วัดไทยเจริญ  นนทบุรี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระชำเรือง วารีนิล  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระวุฒิชัย ไทยเจริญ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระธนัญชัย ขำคล้า  วัดกลางสวน  สมุทรปราการ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธงชัย ดาศิริ  วัดพุทธภาวนาราม  สมุทรปราการ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพรเทพ วัดเกลี้ยวพงษ์  วัดทุ่งสงบ  อุทัยธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระบัญชา จำนงค์สังห์  วัดทุ่งสงบ  อุทัยธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอธิการสมชาย โง่นใจรักษ์  วัดชัยมงคล  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอธิการวิเชียร สุเพ็ญ  วัดเหมืองใหม่พัฒนา  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสมนึก ตุ้ยไธสง  วัดเสลินทราราม  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระลอย มั่นสมใจ  วัดวิเชียรบำรุง  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระอนุวัฒน์ คัณเสน  วัดห้วยไผ่  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสำรวย นิลมูล  วัดวังชงโค  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวรดร ศิริงาม  วัดประชานิมิต  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระนพพร มณีธรรม  วัดสว่างคงคา  เพชรบูรณ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์   วัดหลวง  พิจิตร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูศรีปริยัติวิธูร   วัดกำแพงดิน  พิจิตร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระครูศรีเมธาภรณ์   วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาแฝด สุวรรณโชติ  วัดมงคลทับคล้อ  พิจิตร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระทัศนพล พรหมมา  วัดโพธิ์ประทับช้าง  พิจิตร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูถาวรธรรมเจดีย์   วัดแหลมเจดีย์  พิษณุโลก 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระสมทรง ปัดเพชร  วัดโพธิ์ทอง  พิษณุโลก 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูโสภณสิทธิธรรม   วัดม่อนหินขาว  อุตรดิตถ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระเมธา แพงผม  วัดห้วยครั่ง  อุตรดิตถ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระธวัชชัย นาคทอง  วัดใหม่เชียงแสน  อุตรดิตถ์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระวัฒนา คำเงิน  วัดพระธาตุดอยเวา  เชียงราย 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระพุฒชา จันทร์ทอง  วัดพระธาตุดอยจอมทอง  เชียงราย 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระครูอุปถัมภ์จันทวงศ์   วัดหลวงราชสัณฐาน  พะเยา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระวุฒิชัย ใจวงศ์  วัดหนุนเหนือ  แพร่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระเชิงชาย ยะปะนัน  วัดต้นม่วง  แพร่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระอนุรักษ์ ดาวราม  วัดนวราษฎร์  น่าน 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระพนัส ปันปา  วัดน้ำลัด  น่าน 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระพิชิตชัย ใหม่กันทะ  วัดโพธิ์ไทร  น่าน 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระอธิการรุ่งเรือง อุตตะมะ  วัดนาบุก  เชียงใหม่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระสุรินทร์ แก้วดุลดุก  วัดกู่เต้า  เชียงใหม่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระปรัชญา หม่องเชย  วัดท้าวบุญเรือง  เชียงใหม่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระสุภเชษฐ์ ด้วงวงค์  วัดอรัญญวิเวก  เชียงใหม่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระพิริยะสรรค์ ศิริน้อย  วัดสันทรายมูล  เชียงใหม่ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระภูวดล กุลจันทร์  วัดป่าหนองวัวซอ  อุดรธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอรุณ ไชยวัน  วัดสมณวิหาร  อุดรธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูโพธิวัฒนาภรณ์   วัดจอมปลวกสูง  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระใบฎีกาธีระวัฒน์ คำหงษา  วัดร่องคันแยงน้อย  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอธิการนะไพ อุ่นมั่น  วัดป่าโนนจิก  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระบัวขาว ผ่านทอง  วัดกลาง  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระบุญเรือง ลุหาเกตุ  วัดสารพัฒนึก  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอธิการเก่ง ดาวัลย์  วัดป่าเชือกธรรม  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระวรวรรณ สิทธิปกรณ์  วัดนาไผ่  อุบลราชธานี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระวุฒิศาล นวลวัน  วัดหลวงสุมังคลาราม  ศรีสะเกษ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอธิการตรัสระ เชื้อตาอ่อน  วัดป่านาแกน้อย  นครพนม 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระระนอง พลนาคู  วัดป่านาแกน้อย  นครพนม 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระโกวิทย์ ก่ำซ้อน  วัดศรีสวัสดิ์  นครพนม 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระครูสุนทรจารคุณ   วัดโนนค่าง  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระอธิการณัฐกิตต์ พุฒบุรี  วัดหนองไผ่  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระเจริญ จุลพันธ์  วัดหนองสาหร่าย  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระประจวบ ศิริยิ่ง  วัดสายชนวน  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระอำนาจ นวลโคกสูง  วัดลำโพง  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระสาคร ขูขุนทด  วัดใหม่อัมพวัน  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระอุบล มะนาวนอก  วัดโนนไทย  นครราชสีมา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูอุดมชัยสาร   วัดชัยมงคล  บุรีรัมย์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระโสภณ สุทธิ  วัดเมืองฝาง  บุรีรัมย์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระมหาคณิตฐพล ขบวนงาม  วัดกะทมวนาราม  สุรินทร์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระสกุล พริ้งเพราะ  วัดศาลาเย็น  สุรินทร์ 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสุบิน โคตรทิพย์  วัดหนองคอก  ฉะเชิงเทรา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระใกล้รุ่ง พรมภิบาล  วัดอ่างเสือดำ  ฉะเชิงเทรา 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสมพร มณีรัตน์  วัดศรีมหาราชา  ชลบุรี 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูสังวรญาณวงศ์   วัดหนองโบสถ์  ระยอง 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระมหาอรรถพล ขำวงษ์  วัดสุวรรณมงคล  ตราด 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระเทพศาสนาภิบาล   วัดไร่ขิง  นครปฐม 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูยติธรรมานุยุต   วัดสว่างอารมณ์  นครปฐม 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระกิตติภาส ผู้วิเศษ  วัดเทพนิมิต  นครปฐม 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระวิรัช เสมอจิต  วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอาทิตย์ สังข์ทอง  วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง  สมุทรสาคร 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระอธิการณัฐพล สุขเจริญ  วัดบางวงศ์  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระโสภณ เจษฎารมย์  วัดขรัวช่วย  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระอธิการจักกฤษ เงินเปีย  วัดโสภณตีธาราม  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระวิทูร ไพบูลย์  วัดสุมณฑาธาร  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระอาทร เต้าทิพย์ภูมิรักษ์  วัดท่าสูง  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอธิการสมจิตร ชูสุวรรณ  วัดชลธาราม  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระวิรัช ชูมณี  วัดชลธาราม  นครศรีธรรมราช 
15-7-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 163 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2