ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูนิเทศธรรมรส  วัดโพธิ์แตงเหนือ  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระกุมารัน รากาวัน  วัดทำเลไทย  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระรุ่งโรจน์ แก้วเจริญสุข  วัดเชิงเลน  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระมาวิน ไชยนอก  วัดสันติวรญาณ  เพชรบูรณ์ 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
เจ้าอธิการคำบ่อ พลพลาด  วัดป่านาตาดี  พิษณุโลก 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระบุญส่ง พิมสัน  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระอธิการสมหวัง คีรีต๊ะ  วัดม่อนห้วยแก้ว  เชียงใหม่ 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระดวงศิลป์ เล็งไธสง  วัดโพธิ์ชัยปอพาน  มหาสารคาม 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระครรชิต หอมแพน  วัดประชานิยม  กาฬสินธุ์ 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
10 
พระโชคชัย เตชะบุญญาลาภ  วัดป่าพระธาตุยาคู  กาฬสินธุ์ 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
11 
พระครูประโชติวชิราภรณ์  วัดบ้านเหล่าหาด  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
12 
พระสุทาน เวียงนนท์  วัดบ้านเหล่าหาด  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
13 
พระจิรพล นิลาสน์  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
14 
พระสมชาย ชำนาญพล  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
15 
พระสุริโย ยุซิ  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
16 
พระประกาสิต สัตนาโค  วัดวิมลนิวาส  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
17 
พระนครทัย พลรักษา  วัดป่าเขาหินตัด  นครราชสีมา 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
18 
พระปิยะวิทย์ ถนอมนาม  วัดรามวราวาส  สุรินทร์ 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
19 
พระนพชาติ โชติชื่น  วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์  ฉะเชิงเทรา 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
20 
พระเคน อำไพร  วัดคลองแจง  จันทบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
21 
พระเสาร์ กุลสอน  วัดคลองแจง  จันทบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
22 
พระเสกสรร ขันทะพัต  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
23 
พระสุวิทย์ เวชภิรมย์  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
24 
พระพิเชษฐ์ ปานทรัพย์  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
25 
พระวิสิทธิ์ วาณิชยานนท์  วัดสุนันทวนาราม  กาญจนบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
26 
พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ  วัดนายาง  เพชรบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
27 
พระอำนาจ เรืองทับ  วัดชะอำ  เพชรบุรี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
28 
พระครูสุวัฒนกิจจาทร  วัดคลองมวน  ตรัง 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
29 
พระอธิการรังสรรค์ ชมภูนุช  วัดพระงาม  ตรัง 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
30 
พระดิลก สิงห์ทองไชย  วัดพระงาม  ตรัง 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
31 
พระครูใบฎีกาสุชาติ คงเมฆา  วัดสิทธิชัยรังสรรค์  ตรัง 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
32 
พระสุรสีห์ รักประเทศ  วัดเกตุมดีศรีวราราม  สมุทรสาคร 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
33 
พระกายสิทธิ์ มหาวิรุฬห์  วัดธรรมานันทาราม  ปทุมธานี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
34 
พระณฤทธิ์ ภูริธนสาร  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
35 
พระสิทธิพร หาทอน  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
36 
พระชูศักดิ์ สมบัติกำไร  วัดป่าเวฬุวนาราม  อุดรธานี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
37 
พระพิชิต สำพะโว  วัดป่าเวฬุวนาราม  อุดรธานี 
15-8-51 
ผ่าน 
-  
พระครูประภัศร์วชิรกิจ  วัดหนองจอกพัฒนาราม  กำแพงเพชร 
15-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา ขาดรูปถ่ายส่งสำนักพุทธฯ  
พระสมชาย ยังประยูร  วัดป่าศรีไพรวัน  ร้อยเอ็ด 
15-8-51 
ไม่ผ่าน 
หนังสือสุทธิไม่มีหน้าสังกัดวัด  
พระอธิการสรอย สังข์ทอง  วัดบ้านบน  เพชรบุรี 
15-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณา  
พระสำรอง เลียบดี  วัดเกาะ  เพชรบุรี 
15-8-51 
ไม่ผ่าน 
ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้าน  
รวมทั้งหมด : 41 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 1 หน้า
เลือกหน้าที่ 1