ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูประกาศสมณคุณ   วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาวินัย คำเอก  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิสุทธิกิจจาภรณ์   วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิธานอมรกิจ   วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหากฤตชญา ปัญญาเที่ยง  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาสมบัติ วิสุทธินันท์  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาเฉลิมเกียรติ ธงไชย  วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาชนะชัย คำแก้ว  วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาอนุสิต ศรีสุข  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหานิคม ศรีเงินดี  วัดสุวรรณคีรี  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระมหาศาสตร์ สาธิปไตย  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระมหาคมสันต์ อินทร์สอน  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระมหากันตภณ จันทรชู  วัดวิมุตยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระมหาสมถวิล อิหนิม  วัดคลองเตยนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระมหาสมเกียรติ อภัย  วัดคลองเตยนอก  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาวิชฌยุตม์ ยอดจันทร์  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระเกียรติศักดิ์ ตูบสันเทียะ  วัดใหม่พิเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระพรสิทธิ์ธรณ์ ปราณิกสุธี  วัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระหนูบรรณ์ วินทะไชย  วัดเกาะสุวรรณาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระปรัชญพันธุ์ กิรวิทย์  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระพงษ์พัฒน์ ณ ถลาง  วัดพิชยญาติการาม  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระชุมพล อุบลธรรม  วัดนาคปรก  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสุรวุฒิ มาแก้ว  วัดลุ่มเจริญศรัทธา  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระสมชาติ บุญประสิทธิ์  วัดตะโน  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระณธกร นาประเสริฐ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระธนธัช เชื้อเจ็ดตน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระพีระเดช ตั้งสัจจะ  วัดทินกรนิมิต  นนทบุรี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระอติวุฒิ หลุ่มบางล้า  วัดผาสุกมณีจักร  นนทบุรี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระคณิศร มาตโค้ง  วัดโกเมศรัตนาราม  ปทุมธานี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระอุเทน จีนคำเริง  วัดโปรยฝน  ปทุมธานี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระสินชัย กงชุน  วัดโปรยฝน  ปทุมธานี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระวัชรพงษ์ ไชยภัฏ  วัดสามโคก  ปทุมธานี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระครูวินยาภินันท์   วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระสมเกียรติ ฉายปรีชา  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระสันติ วชิรพันธ์สถิต  วัดอาษาสงคราม  สมุทรปราการ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระปลัดสราวุฒิ ทินเที่ยง  วัดมหาวงษ์  สมุทรปราการ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระมหาณัฐพล อรรถารส  วัดไผ่ล้อม  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูเกษมวรวัฒน์   วัดโคกเพ็ก  สระบุรี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาฐิติวัชร์ ปุญญ์หิรัณย์  วัดพระบรมธาตุ  ชัยนาท 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระณัฐพงษ์ ประวิทย์สกุล  วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม  นครสวรรค์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระใจสวน แซ่ฉั่ว  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวรรณชัย เรืองศรี  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระผริตต์ ประทุมแบน  วัดทับคล้อ  พิจิตร 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระสนอง กล้ากสิกิจ  วัดหนองไฮ  เพชรบูรณ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระคำพันธ์ พรมทอง  วัดโพธิ์กลาง  เพชรบูรณ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระศิริโชค แจ่มสว่าง  วัดขุนผาเมือง  เพชรบูรณ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระบัวเรียน ขันสุวรรณา  วัดไผ่สีซอ  ตาก 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระภคิน เมฆเสรีกุล  วัดแม่ปะดอย  ลำปาง 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระกรกฤช เสาร์เรือน  วัดแม่ปะหลวง  ลำปาง 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระแดง ศรีวิจิตร์  วัดพระธาตุจอมกิตติ  เชียงราย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระมุนี สิทธิชัย  วัดทุ่งโห้ง  เชียงราย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระกวี อุดมกิจนุภาพ  วัดคีรีท่าสุด  เชียงราย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระครูวิทิตศาสนาทร   วัดพระสิงห์  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูวิสุทธิเขมรัต   วัดป่าตึง  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระครูศรีปริยัตยานุกิจ   วัดบ้านโป่ง  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมนู ยามสุข  วัดพระพุทธบาทสี่รอย  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระศรายุทธ ทวิชัย  วัดอินทาราม  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระบูรณชัย สนธิสรรค์  วัดดวงดี  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระสมศรี พลศิลา  วัดฟ้าฮ่าม  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระเดือน ฝั้นเงิน  วัดถ้ำเมืองออน  เชียงใหม่ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูบวรเจติยานุการ   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระอเนชา ไพศาลธรรมโชติ  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระศุทธิพันธ์ ชำนาญนวสิน  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระอังคาร ธารสุขเวหา  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอาดัม รุ้งโอบดอย  วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระจันทรัตน์ สุต๋า  วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระกมล เลิศลำเนาชัย  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระมณเฑียร มณีรัตนะพร  วัดโพธิชัย  หนองคาย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระทองใบ สิงขรณ์  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระมนตรี เนาว์พิมาย  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระพิสิษฐ์ ปราบไพรี  วัดร่มโพธิธรรม  เลย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระบรรณารักษ์ พันธ์งาม  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระพัทธนันท์ ไชยชวคุปต์  วัดป่าม่วงไข่  เลย 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูดุสิตธรรมคุณ   วัดดุสิตตาราม  ขอนแก่น 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสุริยา ศิริโวหาร  วัดธาตุ  ขอนแก่น 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระพัฒนเศรษฐ์ อภินนท์กูล  วัดป่าธรรมอุทยาน  ขอนแก่น 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระราชศีลโสภิต   วัดป่าพุทธมงคล  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูวิจัยธรรมโกวิท   วัดป่าพุทธมงคล  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระครูบวรปริยัติธรรม   วัดบวรนิเวศ  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูรัตนคุณาภิวัฒน์   วัดสว่างคำเหมือดแก้ว  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูสิทธิบุญญาภรณ์   วัดบูรพาห้วยยาง  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูสุวัฒน์วรคุณ   วัดคำจันทร์เพ็ญ  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระธีรพร ทมจันผา  วัดคำจันทร์เพ็ญ  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระมหาสุรศักดิ์ ภูทะวัง  วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอธิการสมคิด แสงปาก  วัดสามัคคีธรรมบัวขาว  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระเจนณรงค์ คาดประคอง  วัดป่ามหานิกาย  กาฬสินธุ์ 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระอพิชาติ อัตะโน  วัดแจ้งมุจรินทร์  ร้อยเอ็ด 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระอภินันท์ ศรีเสน่ห์  วัดป่าหัวดอน  อุบลราชธานี 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระครูกิตติสารนิวิฐ   วัดบ้านเหลื่อม  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระครูอุดมเหมคุณ   วัดทองหลาง  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระครูพิพิธธรรมวิภัช   วัดตะคร้อ  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูนันทประโชติ   วัดบัว  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูปัญญาวุฒิคุณ   วัดเมืองที  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูประสิทธิโชติ   วัดหนองม้า  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูสุวรรณธรรมประคุณ   วัดบ้านคูเมือง  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูวิสารวรกิจ   วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระสหัส เกยด่านกลาง  วัดหนองหว้า  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูสารธรรมพินิจ   วัดบ้านอ้อ  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระใบฎีกากำพล ต้นทอง  วัดบ้านอ้อ  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูปลัดบุญเชิง ครพิทักษ์  วัดศีรษะสิบ  นครราชสีมา 
15-8-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 184 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2