ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระกาก้า แสนชาย  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูเกษมวุฒิกร   วัดลาดระโหง  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระปลัดวิเชียร สระแก้ว  วัดเชิงท่า  พระนครศรีอยุธยา 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุรพงศ์ บุศย์น้ำเพชร  วัดศรีเทพนิมิตวราราม  สระบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุรเดช อัสสรัตนะ  วัดบางมะฝ่อ  นครสวรรค์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระไพฑูรย์ แก้วคุณเมือง  วัดป่าชัยรังสี  กำแพงเพชร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวรวุฒิ สายเพชรสันติ  วัดป่าชัยรังสี  กำแพงเพชร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมบูรณ์ ดวงเล็ก  วัดยางงาม  เพชรบูรณ์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมุห์ยงยุทธ์ บัวหงษ์  วัดนิคมศรีสำโรง  สุโขทัย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระทองสุข สมจันทร์  วัดราษฎร์ชุมพล  เชียงราย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระบุญมา อินต๊ะนางแล  วัดราษฎร์ชุมพล  เชียงราย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระยุทธนา ซาวคำเขตร์  วัดแม่คำ  เชียงราย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสวัสดิ์ ทะพงค์  วัดถ้ำดอกคำ  เชียงใหม่ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระวสันต์ กันทารักษ์  วัดปากทางสามัคคี  เชียงใหม่ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระครูอุดมปัญญาคุณ   วัดป่าสิริปัญญาเมตตาธรรม  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาเอกชัย โคตรมูล  วัดธาตุมังคลาราม  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมิตรชาย อินทะยุง  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระพรมงคล วงศ์ทา  วัดโพธิสมภรณ์  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระสิงห์แก้ว โกสีห์  วัดศิริมงคล  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระสรศักดิ์ จันยะขาม  วัดอัมพรสะอาดชัยศรี  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระบุญคุ้ม โจซิว  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระอดิศร บุญชู  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระสำรอง มาสาโน  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระอินทร์พิทักษ์ เพียงสุวรรณ  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระสุจิณ มานุ้ย  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระปราโมทย์ ผิวผาด  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระดำรงชัย มณีรัตนตระกูล  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหากิตตินันท์ แสงส่งไพศาล  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระชาคริต ภาคาวัลย์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูสมุห์สุวิทย์ ตุ้ยศิริ  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระวร ยินทรัพย์  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระศรชัย แสงใส  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระสมพงษ์ กิตฺติธโร  วัดทุ่งห้วยทราย  อุดรธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระครูปริยัติธรรมานุกิจ   วัดบ้านบอน  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระมหากิตติพล ต่างโอษฐ  วัดบ้านบอน  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระมหานวิน ศรีสว่าง  วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระบัวเลียน ชัยวงษา  วัดป่าภูกระแต  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระชาตรี อ่อนสัมกฤษ  วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระทันสมัย กองทอง  วัดจันทรสามัคคี  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระสิริรัตนเมธี   วัดโพนชัย  เลย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระสมชาย ป้อมชัยภูมิ  วัดป่าผาสวรรค์กาญจนานุสรณ์  เลย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระครูสิริพัชราภรณ์   วัดทุ่งมนศิริพลเมือง  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูสกลโพธิคุณ   วัดศรีโพธิ์คำ  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูประภัสร์สุนทรธรรม   วัดค้อใหญ่  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระเรียบร้อย ศรีมุกดา  วัดค้อใหญ่  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระใบฎีกาประเสริฐ ยะวังพล  วัดโพธิ์ชัย  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
เจ้าอธิการอำนาจ ซิวจำปา  วัดสันติธรรม  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
เจ้าอธิการโย ดอกไม้ทอง  วัดสุจินต์ประชาราม  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระหนูพร สินเนตร  วัดสุจินต์ประชาราม  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระประดิษฐ์ มะโนราช  วัดสุจินต์ประชาราม  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระอธิการอุดสา บุตรสา  วัดศรีมงคล  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระจิตร แสงนิล  วัดศิริราษฎร์วัฒนา  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระมนู วงศ์ก่อ  วัดท่าวังหิน  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระมงคล ด่านแสน  วัดป่าดงหวาย  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระชัยอารีย์ พรหมจักร  วัดดงเชียงเครือ  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระเนรมิตร ศรีลานิน  วัดป่าบ้านทุ่ง  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระชาญชัย จันทร์หอม  วัดศรัทธาราม  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระณัฐพงศ์ แสนสุริวงค์  วัดโพธิ์ศรี  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระมนูญ บุญประคม  วัดศิริมงคล  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระกฤษณะ วภักดิ์เพชร  วัดศรีสะอาด  สกลนคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระอาคม ทับธานี  วัดกู่ทอง  มหาสารคาม 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระหล้า งอกงาม  วัดประชาคมวนาราม  ร้อยเอ็ด 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระกฤษฎาธรณ์ บุตรชม  วัดป่าโพธิ์ศรี  ร้อยเอ็ด 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาบูรณสิทธิ์ แรกชัยนุติกุล  วัดสุทัศนาราม  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระรัชพล กิ่งผา  วัดป่าหนองบัวพัฒนา  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระธวัชชัย คำแสนราช  วัดโนนสวรรค์  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระสุพรรณ นามจันดา  วัดป่าเรไรยกาวาส  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระอุบล โพธิ์สายคุณ  วัดป่าเรไรยกาวาส  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระอดุลย์ ลิ้นทอง  วัดป่าเรไรยกาวาส  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระทินกร โหมฮึก  วัดบ้านโพธิ์มูล  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระเพ็ง มังมี  วัดบ้านโพธิ์มูล  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระเฮือง สุภาวหา  วัดบ้านโพธิ์มูล  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระวิเชียร บุตรแสน  วัดบ้านโพธิ์มูล  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระยศธร นิลหลา  วัดประชาพิทักษ์  อุบลราชธานี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
เจ้าอธิการสมบูรณ์ ชารินทร์  วัดบ้านหนองฮะ  ศรีสะเกษ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระอธิการสงคราม ชินรัมย์  วัดรอยพระบาท  นครพนม 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระวิโรจน์ ทับแสง  วัดพรหมวิหาร  ยโสธร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระครูไพโรจน์พลากร   วัดพลกรัง  นครราชสีมา 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระมหามงคล หวังนอก  วัดสุริยาเย็น  นครราชสีมา 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระแอเดรียน เจด พาลาซีโอส  วัดโคกตลาด  นครราชสีมา 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูอรัญธรรมรังษี   วัดชายอรัญ  บุรีรัมย์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูกิตติศรัทธาคุณ   วัดโพธิ์ย้อย  บุรีรัมย์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระอธิการเจนยุทธ ยิ้มกระโทก  วัดโคกกลาง  บุรีรัมย์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสมศักดิ์ กาญจนะ  วัดดอนนางงาม  บุรีรัมย์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระจาง โชติช่วง  วัดประสิทธิเวช  นครนายก 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระมหาวิวัฏฏ์ ไชยแสง  วัดป่าคลองกุ้ง  จันทบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระครูสุนทรจันทโรภาส   วัดปากดง  สุพรรณบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระครูวิริยศาสนกิจ   วัดกุ่มโคก  สุพรรณบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระสงวน จำปาสัก  วัดราษฎร์บำรุง  สุพรรณบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระบุญรอด แก้วสาคร  วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม  สมุทรสาคร 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระมหาปราโมทย์ ใจสมบุญ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระมหาอนุชา จันทร์ประภาศรี  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระอุดม ใจสมบุญ  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  ราชบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระมหาสุชาติ แย้มกลัด  วัดโคกบำรุงราษฎร์  ราชบุรี 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระนิรชน นิลสมัคร  วัดสิทธิสังฆาราม  ประจวบคีรีขันธ์ 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระปลัดอร่าม เรนโท  วัดกัลยานฤมิต  นครศรีธรรมราช 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
สามเณรมนตรี สิงห์คำ  วัดบ้านบอน  หนองคาย 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
สามเณรอมตะ เกษตรสิงห์  วัดแสนระลึก  ร้อยเอ็ด 
15-8-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระปัญญา พิมพ์ทอง  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-8-59 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
100 
พระใบฎีกาเกรียงศักดิ์ ขุนสม  วัดปางดะ  ลำปาง 
15-8-59 
ผ่าน 
เกาหลีใต้  
รวมทั้งหมด : 139 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 2 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2