ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระครูรัตนาภิรักษ์   วัดไตรรัตนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโสภณวรคุณ   วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิธานอุดมกิจ   วัดยาง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระใบฎีกาสมชาย พลจันทึก  วัดยาง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหานิพนธ์ การเพียร  วัดยาง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสมุห์วรวุฒิ คงจันทร์  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระฐิติศักดิ์ กันเปี่ยมแจ่ม  วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูใบฎีกาสุพล บุตรโคตร  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสุภาพ วงษ์สามารถ  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระคมกริช สุโรพันธ์  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระสิทธิพงษ์ จันทร์สิงห์  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระปลัดวัฒนชัย ท้วมสม  วัดต้นไทรย์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระปลัดโกวิท มาลารัตน์  วัดหนองจอก  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระปลัดปิยะ หอมรื่น  วัดราชประดิษฐฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระสมุห์ชอุ่ม ปานเพ็ชร์  วัดทอง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาดำรงค์ ทองอั๋น  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาไกรสิทธิ์ คำศิริ  วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหากรภพ วงษ์ขันธ์  วัดวิจิตรการนิมิตร  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาสิปป์ภกรว์ ใบทับทิม  วัดพรหมวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาพงษ์พิศาล คุ้มรอด  วัดใหม่  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาสกล อ้นตระการ  วัดราชคฤห์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาศรัณย์วัตร์ อินหล่ม  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหามานิต พิมพ์ภาค  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหานุกร ทองสม  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหากิตติทัศน์ ภูงามเงิน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาเถลิงศักดิ์ สายโท  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาภานุวัฒน์ ขันตี  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาพงศ์ศักดิ์ พลพันธ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระมหาภานุมาศ แก้วชนะ  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระวรวุฒิ มานันท์  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระวิทยา ก่อกุศล  วัดบุญรอดธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระยอด อุเทศนันทน์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระวสันต์ ดำขำ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระธีรเดช สุใจ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวัฒนา กลอนดอน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระอุทัย เพิ่มสมบัติ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระอภิชา บุญโสมรักษ์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระฐิติวัฒน์ สร้อยเปราะ  วัดลำผักชี  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมงคล มาลานนท์  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระอภิชาติ อุทัยไพศาลวงศ์  วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระอารี วิชาชัย  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระโกมล วงษ์จันทร์ดี  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระยุทธนา มหาวัย  วัดปริวาศ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระชูชีพ ภักดีแขก  วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระนิคม เจริญพร  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระจิรคุณ นิ่มอนงค์  วัดนวลจันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระอนุสรณ์ เมืองปุ๊ด  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระกฤษณะ กากแก้ว  วัดพรพระร่วงประสิทธิ์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระเสริมพงค์ มหิวันต์  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระจิรพงษ์ จูตะเสน  วัดสีกัน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระวันเดิม เทียนสว่าง  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระใบฎีกาบุญมี คนไทย  วัดบางหลวง  ปทุมธานี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระกำพล มงคลพาณิชย์  วัดอู่ข้าว  ปทุมธานี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระครูสันตจิตตานุโยค   วัดบางพึ่ง  สมุทรปราการ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระปลัดวิฑูรย์ จิตต์น้อม  วัดจันทร์แก้วเพ็ชร  สมุทรปราการ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระมหายศวัจน์ วสุโชติพงค์  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระสาโรช นวลมีศรี  วัดตาลเอน  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสถิตวรธรรม   วัดราชปักษี  อ่างทอง 
15-9-57 
ผ่าน 
พม่า  
59 
พระกิตติพงษ์ พะวัดทะ  วัดโคกเพ็ก  สระบุรี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระไพบูลย์ อุปรี  วัดธัญญะนิตยาราม  ลพบุรี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระครูวุฒิธรรมปสุต   วัดกลางธนรินทร์  สิงห์บุรี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระปิยะทัศน์ โพนคาม  วัดจินดามณี  สิงห์บุรี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระอธิการฐนิยม์ พุ่มทอง  วัดหลวงราชาวาส  อุทัยธานี 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระเติมศักดิ์ โพนศรี  วัดป่าเขาน้อย  พิจิตร 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระครูไพศาลธรรมคุณ   วัดวังแดง หมู่ ๒  อุตรดิตถ์ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระบุญปลูก ขำหลักร้อย  วัดป่ากล้วย  อุตรดิตถ์ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระนิวัฒน์บุญเรือง ประทุมดวง  วัดพระพุทธบาทฉลอมใต้  ตาก 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระวิษณุ อ่อนสำลี  วัดพระพุทธบาทฉลอมใต้  ตาก 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระพรชัย อ่อนสำลี  วัดพระพุทธบาทฉลอมใต้  ตาก 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระนิพนธ์ เป็กเตปิน  วัดท่าวิมล  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระทวีลาภ ปารมี  วัดปันง้าว  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระสุรเดช วงศ์ฝั้น  วัดปงหอศาล  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระธนพล ทักษาดิพงศ์  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระประกิจ เดชพร  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระสมชาย แย้มอยู่  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระจรูญ แก้วไชยสง  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระเทพไท ยาดี  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระเชาวรัตน์ เทพารักษ์  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระไพบูลย์ ตันนิติไพศาล  วัดพระธาตุม่อนจอมแจ้ง  ลำปาง 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระครูประโชติอิทธิคุณ   วัดห้วยหก  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระครูวิโรจน์ศุภกิจ   วัดสันหนองบัว  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครูวินัยธรโพคิน ยองขอด  วัดแก่นใต้  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาสมานชัย มีทางดี  วัดศรีบรรพต  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระอธิการบุญเพ็ชร ดวงทา  วัดหลวง  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอธิการวีรวุฒิ เพ็ชหาญ  วัดห้วยซ้อ  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระธนาการ สบหนอง  วัดห้วยซ้อ  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระวรพงษ์ สุขนิพิฐพร  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระภานุวัตร อุสาใจ  วัดบุญเรืองใต้  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระอมร คำมา  วัดดอนแก้ว  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระชาญณรงค์ หาญกล้า  วัดป่าอ้อบุญเรือง  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระณัฐภัทร มุ่งส่าง  วัดป่าอ้อบุญเรือง  เชียงราย 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูสุนทรบุญนิวิฐ   วัดไทยสุภาพ  พะเยา 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระครูจันทวิริโยภาส   วัดศรีเมืองมาง  พะเยา 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระครูสุภัทรนันทคุณ   วัดป่าเหมือด  น่าน 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระครูวิบูลอาจารวัตร   วัดบ้านเป้า  เชียงใหม่ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระครูพิศาลบุญนิวิฐ   วัดอู่ทรายคำ  เชียงใหม่ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระมหามานพ โทเล  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระจักรชัย หนูสา  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระสมภพ พนาอมรชัย  วัดศรีโสดา  เชียงใหม่ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระจารุภัทร ซึงพานิช  วัดป่านาบุญ  เชียงใหม่ 
15-9-57 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 353 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4