ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระโสภณธรรมวาที   วัดยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูพิหารธรรมาทร   วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิวัฒน์ธรรมานุกูล   วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสำรวย สาโรจน์  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสิทธิพันธุ์ อรรจนะมรรค  วัดเจริญธรรมาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูโอภาสจริยานุวัตร   วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระสมเกียรติ สภาพ  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระบุญธรรม เหมือนถม  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระวรพจน์ วรสายสิทธุ์  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระสุรศักดิ์ ลิมป์แสงรุจี  วัดทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระครูสังฆรักษ์กิจฏิชัย โพธิ์จาด  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระณัฐวุฒิ ปิณฑะเกษ์ตริน  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระนิพนธ์ ทองพฤกษาชาติ  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระกิตติภูมิ ต่ายชาวนา  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระเจษฎา รอดอุไร  วัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระมหาเอกชัย โชติไธสง  วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระมหาณัฐพล พฤกษ์พันธุ์รักษ์  วัดวรามาตยภัณฑสาราราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระมหาณัฐพล แก้วโสวัฒนะ  วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระมหาชัยณรงค์ หลิมสมบูรณ์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระมหาชัยยันต์ แก้วจันทร์  วัดมหาธาตุฯ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระมหาอุดร บุญชูหล้า  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระมหาเคนน้อย บุญชูหล้า  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระมหาจักรพงษ์ ร้องขันแก้ว  วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมหาอาทิชอุรัสสิริ์ อะทะเมืองมูล  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระมหานักรบ ศรีโพธิ์ทอง  วัดเทพลีลา  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระมหาธนัสนันท์ ดีลุน  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระมหาถาวร นุเวช  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระมหาไพบูลย์ ผดุงชาติ  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระโกมุท วิทยาศาสตร์  วัดพระศรีมหาธาตุ  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระศุภชัย แน่นอุดร  วัดอัมพวัน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระทะเล ทั้งมอบหมาย  วัดไผ่ตัน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระภัชกุล นามเขียว  วัดลาดบัวขาว  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระเทพฤทธิ์ ทองคำโสภา  วัดนก  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระปฏิพล นาโค  วัดอาวุธวิกสิตาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระวิรวัฒน์ ยี่วาศรี  วัดปทุมวนาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสมนึก แซ่เจ็ง  วัดคุณแม่จันทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระธนัทสรรค์ ธนพัฒน์สรณ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระศิรวัฒน์ ทวีพรภูริพงศ์  วัดธรรมมงคล  กรุงเทพมหานคร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาชม ยาพันธ์  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาสุรชัย คำศรี  วัดละหาร  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระมหาศุกร์ หลงราม  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระมหาศรัณย์ภัทร กิตติกุลนิษฐ์  วัดชลประทานรังสฤษดิ์  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระมหาภูมิรภี บุตรโท  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระมหาภูดิศ วัฒฐิยา  วัดบางอ้อยช้าง  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระยุธนา เรืองจรูญ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระสมเกียรติ ทองเพ็ชร์  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระณัฐดนัย ณ ระนอง  วัดเขมาภิรตาราม  นนทบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระมหาสมบัติ นิรันดร์วงศ์วาน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระอำนาจ หาญพานิช  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระวชิรศักดิ์ แก้วไซเทียน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระณฐาภพ พงษ์ตุ้ย  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระธรรมรัตน์ วังส์ด่าน  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระเทพมงคล ตันทิพย์  วัดพระธรรมกาย  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระวิชาญ ภวัครคุณ  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระทศพล เหมวิเชียร  วัดเกิดการอุดม  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระจตุภัทร ปัญญามี  วัดโพสพผลเจริญ  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระเอกพล ฐิตาภรณ์  วัดโพสพผลเจริญ  ปทุมธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูสังฆรักษ์สมเจตน์ ภาคพร  วัดขนอนใต้  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระครูวินัยธรสมชาย อ่อนอุ่น  วัดอินทอารี  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระครูใบฎีกามงคล อากาศโสภา  วัดโคกสังข์  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระเผชิญ เจริญทรง  วัดขนอนเหนือ  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระสมบัติ แก้วจันทร์  วัดบ้านสร้าง  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระประเสริฐ ลิ้มประเสริฐ  วัดหนองพลับ  สระบุรี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาบริบูรณ์ อดิศร  วัดสังกัสรัตนคีรี  อุทัยธานี 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระมหาธรรมลักษณ์ ยั่งยืน  วัดเกยไชยเหนือ  นครสวรรค์ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระมหาสวิง บุญมี  วัดเขาฤษีเวฬุวัน  นครสวรรค์ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระกิตติพันธ์ โชติจันทร์  วัดเขาฤษีเวฬุวัน  นครสวรรค์ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระทวี อภัยภักดี  วัดบริรักษ์ประชาสาร  นครสวรรค์ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสัมพันธุ์ ปานไม้  วัดไตรตรึงษาราม  กำแพงเพชร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระอนล อ่อนตา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระณรงค์ กลิ่นมณฑา  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระอรรถกร แน่นอุดร  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระมณฑล ผลสุด  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระธนากร ขอนทอง  วัดไทรงาม  กำแพงเพชร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระครูวิบูลสิทธิการ   วัดคลองเจริญ  พิจิตร 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระวีระ เนียมแก้ว  วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ฯ  นครสวรรค์ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระครูสมุห์จักรกรินทร์ แบบประดับ  วัดคุ้งยางใหญ่  สุโขทัย 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระเอกราช สนเจียม  วัดคุ้งยางใหญ่  สุโขทัย 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระชำนาญ ฟักชู  วัดคุ้งยางใหญ่  สุโขทัย 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระศุภชัย หอมทอง  วัดคุ้งยางใหญ่  สุโขทัย 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระอนันต์ ครุฑโปร่ง  วัดบ้านนา  สุโขทัย 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระกฤษณพงศ์ ประเสริฐมุนี  วัดพระแท่นศิลาอาสน์  อุตรดิตถ์ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระมหาสุจรัส จันทร์ต๊ะวัง  วัดป่าสำราญนิวาส  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระวรพิชญา บุญศรีโรจน์  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระวรพงศ์ แสงจงเจริญ  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระพงศ์สิทธิ์ โพธิ์เพชรเล็บ  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระจุติรักษ์ จินิราช  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระถนอม ช่วงชัย  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระจิรวัฒน์ คณาพงศ์รัศมี  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระเชฏฐ คันธพนิต  วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ  ลำปาง 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระเดชนรินทร์ สุรินแก้ว  วัดดอนเลย  เชียงราย 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระครูสิริคุณาภรณ์   วัดรัตนวนาราม  พะเยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระหงส์ พิมพล  วัดดอยหลวง  พะเยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสุรพจน์ มีมงคล  วัดถ้ำบุญนาค  พะเยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระฉัตรปพล ป้องสิริ  วัดถ้ำบุญนาค  พะเยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระพิบูลย์ เครือมูล  วัดศรีดอนมูล  พะเยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระพงศ์สวัสดิ์ อินต๊ะวงค์  วัดร่องคือ  พะเยา 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูปัญญาจินดาวัฒน์   วัดพนมขวัญ  แพร่ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระอภิวัฒน์ เรืองพูล  วัดกาศใต้  แพร่ 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระครูศีลนันทโชติ   วัดพญาแก้ว  น่าน 
15-9-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 370 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 4 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4