ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
พระเทพวชิโรดม   วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระธันย์ปาณัสม์ ภัทร์นิติภูวดล  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวิจิตรปทุมรัตน์   วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูสุนทรธรรมากร   วัดสีชมพู  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูเกษมธรรมารักษ์   วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูปลัดธรรมกิตติ์ ธีระเมธินกิตติ์  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระฐิติกร วรรณนาค  วัดสิงห์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระครูวินัยธรชนสิทธิ์ ลัทธิกร  วัดพุทธจักรมงคลชยาราม  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
พระมหาศรุธ ศรีสุวรรณ  วัดพระเชตุพน  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
10 
พระมหาไพโรจน์ อนันตภูมิ  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
11 
พระอุทัย พูนแสง  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
12 
พระธัชชัย ยุธิษฐีรกุล  วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
13 
พระสุรศักดิ์ วรวิทยธาดา  วัดใหม่เจริญราษฎร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
14 
พระชัยพร พูลประดิษฐ  วัดลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
15 
พระอิศรายุทธ โยวัง  วัดพระยาสุเรนทร์  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
16 
พระธวัชชัย เมืองซำ  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
17 
พระชัชพิสิฐ เล้าวรกุล  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
18 
พระเอนก อินแก้ว  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
19 
พระปริวัฒน์ อินทร์กอง  วัดศรีบุญเรือง  กรุงเทพมหานคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
20 
พระภณ ชนะโชคสวัสดี  วัดบางนา  นนทบุรี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
21 
พระผาสุข โพธิ์สุวรรณ  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
22 
พระโสภณ จินดาธรรม  วัดสังฆทาน  นนทบุรี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
23 
พระคึกฤทธิ์ สวัสดิผล  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
24 
พระมาร์ค อิศรางกูร ณ อยุธยา  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
25 
พระปรีดา ตะวะนะ  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
26 
พระเอเอ กาญจนสันติกุล  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
27 
พระศุภกร สิริพัฒนบุตร  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
28 
พระศุภพงษ์ รอดเนียม  วัดนาป่าพง  ปทุมธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
29 
พระอดิสรณ์ จันโท  วัดน้อยสุวรรณาราม  สมุทรปราการ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
30 
พระครูวินัยธรนันทกร แฮนเดอร์สัน  วัดบ้านราม  พระนครศรีอยุธยา 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
31 
พระปลัดชาญชัย รักแก้ว  วัดโบสถ์  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
32 
พระประฏิภาณ สงวนชม  วัดเนินสว่างสามัคคีธรรม  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
33 
พระศุภลักษณ์ ใจภักดี  วัดพุกระโดน  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
34 
พระวิสูตร รอดจริง  วัดทุ่งน้อย  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
35 
พระบุญนำ จุทานุต  วัดผารังหมีวนาราม  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
36 
พระสุธิชา บุญประกอบ  วัดผารังหมีวนาราม  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
37 
พระสุพจน์ วรรณุไล  วัดผารังหมีวนาราม  พิษณุโลก 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
38 
พระครูสุเขตสุทธาลังการ   วัดทุ่งเสลี่ยม  สุโขทัย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
39 
พระมหาวงศ์วิสุทธิ์ สุวรรณบุตร  วัดชัยอุดม  สุโขทัย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
40 
พระมหาทูน จันสม  วัดท่าชุม  สุโขทัย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
41 
พระกิตติพงศ์ แสนสร้อย  วัดท่าชุม  สุโขทัย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
42 
พระวีระพงษ์ ปิ่นทอง  วัดเกาะวาลุการาม  ลำปาง 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
43 
พระครูอุดมคณาภิรักษ์   วัดอำมาตย์  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
44 
พระครูประพัฒนโกศล   วัดสันชุม  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
45 
พระครูไพโรจน์คีรีรักษ์   วัดอายุสสุวรรณีพัฒนาราม  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
46 
พระครูอาทรอุดมกิตติ์   วัดบุญเรือง  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
47 
พระครูปลัดเก่ง กัลยาณกิตติคุณ  วัดแสงพระธาตุ  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
48 
พระสมุห์กุศล จันทรา  วัดศรีศักดิ์พัฒนา  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
49 
พระมหาชานนท์ อิ่นแก้ว  วัดพระสิงห์  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
50 
พระทักษกร วุฒิเปียง  วัดงิ้วใหม่  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
51 
พระเทพพารักษ์ เกษมบุญประเสริฐ  วัดฝั่งหมิ่น  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
52 
พระนธินนท์ มณีจันสุข  วัดศรีดอยเรือง  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
53 
พระศุภพล กาจีนะ  วัดดงชัย  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
54 
พระกิตติพงษ์ แก้วตา  วัดต้นเขือง  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
55 
พระสมยศ แซ่ลี  วัดสันหนองเหลียว  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
56 
พระเจตนิพัทธ์ สิงห์ทอน  วัดดงมหาวัน  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
57 
พระศุภชัย นัยติ๊บ  วัดดงมหาวัน  เชียงราย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
58 
พระครูไพศาลพนารักษ์   วัดป่าสักคำ  พะเยา 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
59 
พระจีราวุธ ไชยเสน  วัดปัวใหม่  พะเยา 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
60 
พระสิทธิชัย คงหมี  วัดจำปาราม  พะเยา 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
61 
พระประชา คุชิตา  วัดห้วยหลอด  น่าน 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
62 
พระครูปิยสีลพรต   วัดช่างเพี้ยน  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
63 
พระมหาอุดม ธรรมวงศ์  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
64 
พระมหาวรากร เฉตระการ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
65 
พระอรรณพ เดชอำไพ  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
66 
พระอินทร พรหมปัญญา  วัดโรงธรรมสามัคคี  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
67 
พระอุดมศักดิ์ ไชยวงค์  วัดวังดิน  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
68 
พระเกตุ ประสงค์ทรัพย์  วัดร้องกองข้าว  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
69 
พระสมหมาย เมฆโพธิ์  วัดปางผึ้ง  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
70 
พระกฤษดา กลิ่นจันทร์  วัดท่าสะแล  เชียงใหม่ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
71 
พระครูสารเมธากร   วัดสุรพิมพาราม  อุดรธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
72 
พระเฉลิมชาติ ขมวดทรัพย์  วัดสุรพิมพาราม  อุดรธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
73 
พระพูลสวัสดิ์ ทิพย์กรรณ  วัดโนนสว่าง  อุดรธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
74 
พระครูญาณปรีชา   วัดอรัญญบรรพต  หนองคาย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
75 
พระมหาวิชัย วิชัยโย  วัดมงคลสามัคคีธรรม  บึงกาฬ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
76 
พระมานัสชัย สีดี  วัดมงคลสามัคคีธรรม  บึงกาฬ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
77 
พระศฐาพงศ์ กตสุริย์  วัดมงคลสามัคคีธรรม  บึงกาฬ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
78 
พระพุทธบุตร วรมูลย์  วัดอรัญญวิเวก  บึงกาฬ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
79 
พระศิริศักดิ์ โสภาวัฒน์  วัดศรีสุทธาวาส  เลย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
80 
พระอภิสิทธิ์ สมิตชาติ  วัดป่าบ้านสูบ  เลย 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
81 
พระรุ่งอานนท์ ใยบัว  วัดภูริทัตตถิราวาส  สกลนคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
82 
พระครรชิต หอมแพน  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
83 
พระเด่นสยาม ลีทอง  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
84 
พระสังฆภัณฑ์ แสนหอม  วัดป่าภูน้อย  หนองบัวลำภู 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
85 
พระอภิชาติ จันทร์เพ็ง  วัดพระบาทภูพานคำ  ขอนแก่น 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
86 
พระสุภัคณัฏฐ์ ศิริโสม  วัดพระบาทภูพานคำ  ขอนแก่น 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
87 
พระเจษฎา กาวี  วัดพระบาทภูพานคำ  ขอนแก่น 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
88 
พระกฤษฎา ทองภู  วัดเกาะทอง  ขอนแก่น 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
89 
พระชัยยา ปะริเตสัง  วัดป่าสามัคคีธรรม  มหาสารคาม 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
90 
พระพเยาว์ เลาป้อมวาปี  วัดป่าโคกช้าง  มหาสารคาม 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
91 
พระเกียรติพงษ์ แคนเภา  วัดป่าดงแคน  มหาสารคาม 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
92 
พระทนงศักดิ์ ดุพงษ์  วัดป่าอัมพวัน  กาฬสินธุ์ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
93 
พระพงศ์ดนัย การพิศมัย  วัดโนนไผ่ล้อม  กาฬสินธุ์ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
94 
พระสมไทย พันธฤทธิ์  วัดทรงธรรม  กาฬสินธุ์ 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
95 
พระดนตรี คำหอม  วัดป่าสามัคคีธรรม  ร้อยเอ็ด 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
96 
พระบุญประเสริฐ ผลบุญ  วัดป่านามั่ง  อุบลราชธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
97 
พระบัวลี เถาบุญ  วัดป่าศิลาเลข  อุบลราชธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
98 
พระครูสุตปรีชากร   วัดเหล่าข้าว  อุบลราชธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
99 
พระใบฎีกาอุทัย แสนทวีสุข  วัดคำขวาง  อุบลราชธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
100 
พระมหานัตฐพงษ์ ศิริโชติ  วัดบ้านโซง  อุบลราชธานี 
15-9-66 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 293 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ของทั้งหมด 3 หน้า หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3