ประกาศรายชื่อผู้ขออนุมัติหนังสือเดินทาง
ค้นหาแบบเงื่อนไขเดียว

คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาจาก : ชื่อ วัด จังหวัด วันเดือนปีที่ประกาศ สถานะ ลำดับ หมายเหตุ

วิธีค้นหา

การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด เช่น วัดสังเวชวิศยาราม
การค้นหา จังหวัด ให้พิมพ์เฉพาะ ชื่อจังหวัด เช่น สมุทรสาคร
การค้นหา วันเดือนปีที่ประกาศ ให้พิมพ์เป็นตัวเลขอารบิค เช่น ต้องการค้นหาวันที่ 1 พ.ค.2549 ให้พิมพ์คำว่า 1-5-49
การค้นหา สถานะ ให้พิมพ์คำว่า ผ่าน ไม่ผ่าน หรือ ไม่รับพิจารณา
( ค้นหาจากส่วนใด ให้เลือกปุ่มค้นหาส่วนที่ตรงกันด้วย )

ค้นหา 2 เงื่อนไข
ชื่อ วัด


วิธีค้นหา

การค้นหา ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อ ต้องการค้นหาคำว่า พระสุชาติ ฐานธมฺโม ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สุชาต
การค้นหา วัด ให้พิมพ์ชื่อวัด ต้องการค้นหาคำว่า วัดสวนแก้ว ให้พิมพ์สั้น ๆ ว่า สวนแก้ว


แสดงผลการค้นหา "รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทาง" ดังนี้
ลำดับ/เลขที่
ชื่อ
วัด
จังหวัด
ว/ด/ป
สถานะ
หมายเหตุ
101 
พระธนารักษ์ ทองกลาง  วัดป่าอุดมมงคล  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
102 
พระเกตรินทร์ วังใจ  วัดหัวริน  เชียงราย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
103 
พระเทพญาณเวที   วัดศรีอุโมงค์คำ  พะเยา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
104 
พระประพัฒน์ แก้วก๋า  วัดศรีเมืองชุม  พะเยา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
105 
พระบุญสม ขัดมอญ  วัดศรีเมืองชุม  พะเยา 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
106 
พระครูพิศาลเจติยารักษ์   วัดน้ำจำ  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
107 
พระครูปัญญาวิเชียร   วัดแม่ริม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
108 
พระครูนิมิตธรรโมทัย   วัดเทพนิมิตร  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
109 
พระมหาอิสรเชษฐ์ ใจมาสุข  วัดสว่างเพชร  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
110 
พระธงชัย นวลศรี  วัดดาราภิมุข  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
111 
พระภัทรพล นำมะ  วัดบ้านขุน  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
112 
พระญาณรุ่งโรจน์ ตาดี  วัดแม่เลิม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
113 
พระสิงห์แก้ว ศรีพรม  วัดชลประทาน  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
114 
พระชูชาติ บุญศรี  วัดทรายมูล  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
115 
พระธวัชชัย ขันเขียว  วัดสามัคคีธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
116 
พระอรุณ อวดสุข  วัดโสภณาราม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
117 
พระสมชาย ซิ้มประเสริฐ  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
118 
พระกานต์ อ่อนศรี  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
119 
พระพรพิชิต อุปนันท์  วัดสันติธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
120 
พระฐาปนพงศ์ ใจเอื้อ  วัดน้ำตกแม่สา  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
121 
พระพนม อินทรีขาว  วัดห้วยแก้ว  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
122 
พระวิทวัส โกฏิฉกรรจ์  วัดพันแหวน  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
123 
พระพิเดช ทอเตี้ย  วัดห้วยบง  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
124 
พระวีรพล มิตรสานุช  วัดต้นเปา  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
125 
พระธีรศักดิ์ วงสา  วัดอัมพวัน  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
126 
พระสุทร สายสุข  วัดพระนอน  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
127 
พระพรสวรรค์ ชมเนตร  วัดพระนอน  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
128 
พระภรภัทร นาทะสันต์  วัดประกาศธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
129 
พระณัฐลักษณ์ เตวิน  วัดประกาศธรรม  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
130 
พระอนุภักดิ์ ลุนพันธ์  วัดป่าดอยธรรมประธีป  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
131 
พระธราธรรม ธรรมสุชา  วัดป่าดอยธรรมประธีป  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
132 
พระธีระศักดิ์ วงษาราช  วัดป่าดาราภิรมย์  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
133 
พระอธิวัฒน์ ธรรมวัฒน์ศิริ  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
134 
พระณธีวิชญ์ ธรรมวัฒน์ศิริ  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
135 
พระนิติพัฒน์ บวรโรจน์ศิริ  วัดร่ำเปิง  เชียงใหม่ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
136 
พระเทพรัตนนายก   วัดพระธาตุหริภุญชัย  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
137 
พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ กรรมสิทธิ์  วัดไก่แก้ว  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
138 
พระปลัดสุนิพนธ์ กาสุยะ  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
139 
พระมหาพีรพล คำอ้าย  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
140 
พระมหาพงศ์สันต์ เกษมพงศ์สันต์  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
141 
พระอานนท์ อะกะเรือน  วัดพระพุทธบาทตากผ้า  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
142 
พระอธิการลือชัย นราทอง  วัดหล่ายแก้ว  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
143 
พระมหาจรัณยวัฒน์ ธนกฤตกรพงศ์  วัดเชตวันธรรมาราม  ลำพูน 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
144 
พระครูปทุมศีลวัฒน์   วัดสระบัว  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
145 
พระครูพุทธสิริวรรณ   วัดพุทธไพวรรณ  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
146 
พระครูญาณวิโมกข์   วัดจอมมะณีย์  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
147 
พระสมชัย อ่างยานต์  วัดจอมมะณีย์  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
148 
พระมหาทองสุข สุบรรเทิง  วัดศิรินทราวาส  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
149 
พระมหาวิทยา คุณแก้ว  วัดสันติธรรม  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
150 
พระอุดมศักดิ์ คำพลแสน  วัดโนนสะอาด  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
151 
พระอชิระ สุกใส  วัดโนนสะอาด  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
152 
พระสุมิตร แก้วสีขาว  วัดหนองแวง  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
153 
พระวิเชียร พงษ์มาลาสิทธิ์  วัดท่าโสม  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
154 
พระแมน ขมิ้นเขียว  วัดอาจสุรวิหาร  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
155 
พระศรายุทธ พละสูร  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
156 
พระพิษณุ หลิมปิชาติ  วัดสันติกาวาส  อุดรธานี 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
157 
พระสุข สารคาม  วัดกลาง  หนองคาย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
158 
พระอภิวัฒน์ ริยะบุตร  วัดเกษตรศิริ  หนองคาย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
159 
พระอธิการทุสา โทเสริฐ  วัดอรัญญเขตตาราม  บึงกาฬ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
160 
พระเติมทรัพย์ เหลาแหลม  วัดสิงหารินทาราม  บึงกาฬ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
161 
พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์   วัดเนรมิตวิปัสสนา  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
162 
พระปลัดณรงค์ศักดิ์ สุพลดี  วัดป่าวังใหม่  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
163 
พระใบฎีกาปรีชา ศรีสุข  วัดจอมแจ้ง  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
164 
พระอธิการวัฒนะ คำแก้ว  วัดจอมแจ้ง  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
165 
พระบันลือศักดิ์ ถ้วยทอง  วัดจอมแจ้ง  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
166 
พระมหาวรวิทย์ บุญประคม  วัดเทพนิมิต  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
167 
พระวิรัตน์ จุลคล้ำ  วัดโพธิ์ชัย  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
168 
พระสฤษดิ์ โตจรูญ  วัดโพนชัย  เลย 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
169 
พระศรีสุวงศ์ ตรีวิเศษศรี  วัดป่าสุทธาวาส  สกลนคร 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
170 
พระครูอุดมธรรมภาณี   วัดศรีสระแก้ว  หนองบัวลำภู 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
171 
พระมหาไชยณรงค์ ชนะภูมิ  วัดศรีสระแก้ว  หนองบัวลำภู 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
172 
พระอธิการทองคำ ทักษิณ  วัดถนนยาว  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
173 
พระมหาพัลรพัด อินขาว  วัดเจติยภูมิ  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
174 
พระสรายุทธ ยอดบุนอก  วัดพระบาทภูพานคำ  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
175 
พระไสว แก้วลา  วัดศรีประทุม  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
176 
พระทรงวุฒิ ขวาซุย  วัดศรีสุมังคล์  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
177 
พระอุทิศ บุญสม  วัดป่าหนองค้า  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
178 
พระสมหมาย สารบ้านแห้ว  วัดป่าธรรมวิเวก  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
179 
พระพงศกร ทองประสงค์  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
180 
พระมหาวสันต์ เสนสาย  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
181 
พระวสันต์ เกษงาม  วัดศรีจันทร์  ขอนแก่น 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
182 
พระศรีวรญาณ   วัดป่าหนองคู  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
183 
พระครูจารุวรรณธรรมสถิตย์   วัดโนนสูง  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
184 
พระครูโชติปัญญาคุณ   วัดป่าหนองหิน  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
185 
พระธีระ ชลเจริญ  วัดป่าคูขาด  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
186 
พระจำลอง พิลาภัณฑ์  วัดรัตนมานิตย์  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
187 
พระเทพมงคล พรมมาแข้  วัดดงน้อย  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
188 
พระโสฬส เข็มสุวรรณ  วัดป่าสามัคคีธรรม  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
189 
พระชาญชัย สว่างผุย  วัดป่ารัตนพรชัย  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
190 
พระจรัล ศรีสัจจา  วัดป่ารัตนพรชัย  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
191 
พระอภิสิทธิ์ แดงบุญเรือง  วัดป่ารัตนพรชัย  มหาสารคาม 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
192 
พระวิชัย คำทูลศรี  วัดอินทรประทานพร  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
193 
พระสายใจ ประเสริฐสังข์  วัดแสงสว่างโพธิ์ทอง  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
194 
พระพัสริน แสนบุญศิริ  วัดเวฬุวนาราม  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
195 
พระบุญเส่ง ผลรักษา  วัดสะอาดสมศรีบ้านคำพิมูล  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
196 
พระสาโรจน์ โกษีย์  วัดสว่างอารีย์  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
197 
พระสิทธิชัย ภูนบผา  วัดป่าบุญญาวาส  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
198 
พระสุพัฒน์ ทิวะสิงห์  วัดโพธิ์ศรีท่างาม  กาฬสินธุ์ 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
199 
พระราชพรหมจริยคุณ   วัดบ้านเปลือยใหญ่  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
200 
พระครูสิริธรรมโกวิท   วัดดอนเกลือ  ร้อยเอ็ด 
1-11-59 
ผ่าน 
อินเดีย เนปาล ศรีลังกา  
รวมทั้งหมด : 604 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ของทั้งหมด 7 หน้า
ไปหน้าแรก   ก่อนหน้านี้   หน้าถัดไป  หน้าสุดท้าย  
เลือกหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7